Kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i Justisdepartementet bekrefter at Nerdrum er benådet.

– Odd Nerdrum ble benådet ved kongelig resolusjon 22. september, skriver han i en epost til DN.

Det var i 2016 det ble kjent at kunstneren Odd Nerdrum (73) hadde søkt Justisdepartementet om benådning.

Men departementet avslo søknaden våren samme år

Fortsetter å male «som den frie sjel han er»

Nå har regjeringen, ved Kongen i statsråd, omgjort denne beslutningen til Nerdrums fordel.

– Vi er svært glade over Kongens vedtak. Departementet avslo søknaden i april 2016, og vår klage ble tatt til følge av Kongen i september i år. Alt er nå ferdig for Nerdrum når det gjelder skattesaken, og han fortsetter videre med maling som den frie sjel han er, skriver Nerdrums advokat, John Christian Elden i en tekstmelding til DN.

– Hvorfor ble han benådet?

– Vi søkte om det. Kongen gir ikke begrunnelse, skriver Elden.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ønsker heller ikke å kommentere hva som er bakgrunnen for benådningen.

– Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, skriver han i en epost til DN, og legger til:

– Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om hans skulle sone straffen. Det samme gjelder hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som domstolene ikke kjente til ved straffeutmålingen, sier Amundsen.

Justisdepartementet skriver til DN at en opptelling viser at det er benådet kun fire personer hittil i år.

Takker Dagblad-journalist

Nerdrums kone og talsperson, Turid Spildo, sendte mandag formiddag ut denne meldingen:

«Familien er svært glad for denne endelige avgjørelsen og vil takke disse; Kongen i statsråd, John Christian Elden og hans kontor, Anders Fjellberg, journalist i Dagbladet. Familien ber om ro og fred i denne gledelige stund.»

Skulle i fengsel

Odd Nerdrum ble i Borgarting lagmannsrett i juni 2014 dømt til ett års ubetinget og åtte måneders betinget fengsel. Nerdrum ble dømt for tre tilfeller av grovt skattesvik.

Han hadde i tre år rundt år 2000 unnlatt å oppgi næringsinntekter med til sammen syv millioner kroner.

Justisdepartementet opplyste i 2016 at departementet ikke kommenterer benådningssøknader som er til behandling.

En benådningsprosess er hemmelig og taushetsbelagt. Den straffedømte sender en søknad om benådning til det politidistrikt han er dømt. Deretter sender påtalemyndigheten søknaden med sin påtegning til Justisdepartementet. Søknaden blir her enten avslått eller godkjent. Hvis den blir godkjent, er det Kongen i statsråd som foretar det formelle vedtaket.

Grovt skattesvik

I domspremissene fra Borgarting lagmannsrett fra 2014 het det blant annet:

«Skattesviket er grovt, både på grunn av beløpets størrelse og fordi det er gjennomført på en særlig utspekulert måte som har gjort det vanskelig å oppdage», skrev lagmannsretten i sin dom, og videre: «Både varigheten og gjennomføringsmåten viser at Nerdrum har hatt et fast forsett om å unndra store inntekter fra beskatning».

Diskuterte straffereduksjon

Lagmannsretten diskuterte i sin dom om Nerdrum burde få redusert straff på grunn av sykdom.

«Flertallet og mindretallet har også ulikt syn på om Nerdrums psykiske lidelse skal føre til en reduksjon i straffen», skrev lagmannsretten og la til at «straffens lengde bør reduseres på grunn av Nerdrums kroniske sykdom».

«Flertallet viser til at Nerdrum har Tourettes syndrom med et betydelig innslag av alvorlige tvangslidelser og angst, som er lidelser som ofte opptrer sammen med Tourettes syndrom. Nerdrum har hatt sykdommen siden han var barn, og den har preget og begrenset hans livsutfoldelse», het det i dommen.

Lagmannsretten tok høyde for at Nerdrum kunne få problemer med å sone en lang, ubetinget dom.

«Soningsdyktighet og tilrettelegging av soningen må i samsvar med praksis vurderes av fengselsmyndighetene på fullbyrdingsstadiet. Nerdrum har imidlertid en kronisk psykisk lidelse, som etter flertallets syn vil gjøre soningen av en fengselsstraff vesentlig tyngre for ham enn for andre uavhengig av soningstidspunkt».(Vilkår)

Norwegian royals chasing the wave
How Norway's Crown Prince Haakon teaches his children how to surf
01:59
Publisert: