President Emmanuel Macron har tvunget gjennom en heving av pensjonsalderen i Frankrike fra 62 til 64 år. Lovendringen skjer ved presidentdekret, fordi Macron risikerte å tape en avstemning om reformen i Nasjonalforsamlingen. Syv av ti franske velgere ønsker å beholde dagens ordning.

Europa trenger politikere med like stort mot i årene som kommer.

President Macron lovet pensjonsreform før han ble valgt.