Syklister bør i større grad få lov til å sykle mot kjøreretningen i enveisregulerte gater, mener samferdselsmyndighetene.

Politidirektoratet har uttrykt skepsis til en slik ordning. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet er misfornøyd dette og ber nå om at Justisdepartementet uttaler seg om saken.

«Det er et uttalt politisk mål å legge til rette for økt sykkelbruk. Å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater er i denne sammenheng et enkelt og effektivt virkemiddel. Det er derfor ønskelig med større forståelse og aksept hos politiet for dette tiltaket», skriver Samferdselsdepartementet i et brev til Justisdepartementet.

Betydelig skepsis
Bakgrunnen for denne saken er at det i 2004 ble åpnet for sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Men dette forutsetter skilting, og politiet har vært lite villig til å medvirke til slik skilting. Tiltaket er derfor i liten grad tatt i bruk som et virkemiddel for å øke bruken av sykkel i byområder.

Statens vegvesen – Vegdirektoratet har ivret for mer bruk av ordningen og tok opp dette med Politidirektoratet i oktober i fjor. Politidirektoratet svarte på henvendelsen, ga uttrykk for betydelig skepsis og sendte kopi av svarbrevet til alle landets politimestre.

Frykter møteulykker
Først i brevet påpeker Politidirektoratet at politiets trafikksikkerhetsarbeid har som hovedmål å begrense antall drepte og hardt skadde i trafikken. Deretter kommer følgende vurdering av saken:

«Med dette som bakgrunn har Politidirektoratet forståelse for at politiet lokalt ved enkelte anledninger kan være tilbakeholden med å gi tilslutning til enkelte reguleringsforslag. For eksempel å la syklister kjøre mot kjøreretning i enveisregulerte gater. Avhengig av lokale trafikkforhold er det ikke gitt at dette er en trafikksikker løsning, såfremt det ikke er en eller annen form for skille mellom kjøretøyene/kjøreretningene. Dette med tanke på farlige trafikksituasjoner ved for eksempel møteulykker.»

Litteraturundersøkelse
Som argument for å tillate sykling mot kjøreretningen, viser Statens vegvesen til et notat om en litteraturundersøkelse Vegdirektoratet fikk utført høsten 2008.

«Kort oppsummert viser notatet at dette tiltaket praktiseres mange steder i Europa og at dette ikke gir sikkerhetsmessige problemer, snarere tvert imot», skriver Statens vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet i september i fjor.

Politidirektoratet ble åpenbart ikke overbevist av litteraturundersøkelsen. Nå refererer Samferdselsdepartementet til den samme undersøkelsen i sitt brev til Justisdepartementet.