Etter seks måneder på rad med nedgang i boligprisene på landsbasis, snudde de sesongjusterte prisene opp igjen i oktober, viste tall fra Eiendom Norge i forrige uke.

At markedet skulle snu akkurat denne måneden, spådde Norges Bank i sine prognoser i Pengepolitisk rapport fra september i år.

– Vi har nesten skutt innertier den ene måneden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse i Oslo tirsdag.

Sentralbanken ventet at omslaget skulle komme i form av en flat utvikling i de sesongjusterte prisene, mens fasiten viste en oppgang på 0,4 prosent. I september var bildet omvendt. Da var prisfallet noe sterkere enn sentralbanken så for seg. Samlet over de to siste månedene, har imidlertid sentralbankens prognoser vært svært nær den faktiske utviklingen.

Olsen tror imidlertid ikke at det er mulig å treffe like godt fremover.

– Det bildet varer neppe, for boligpriser er notorisk vanskelig å forutse, sier sentralbanksjefen.

Tre grunner til boligprisfallet

Olsen mener nedgangen i boligprisene vi har sett det siste halve året har vært uunngåelig.

– Det måtte komme, og det bør komme, og det var bra at det kom tidligere snarere enn senere, sier Olsen. En enda lengre periode med sterk vekst i prisene ville bare gjort nedgangen enda brattere og mer urovekkende, ifølge sentralbanksjefen.

Olsen mener det er tre grunner til vårens omslag i boligmarkedet:

  • Boligprisnivået i seg selv var høyt: Prisnivået var høyt, også i forhold til inntekt, og ifølge sentralbanksjefen vil de de høye prisene på ett eller annet tidspunkt begynne å bite på de fleste av oss
  • Balansen i boligmarkedet: For noen år siden ble det bygget for få boliger i forhold til veksten i antall husholdninger. Nå bygges det flere boliger enn det er vekst i antall husholdninger.
  • Boliglånsforskriften: Norges Banks egen utlånsundersøkelse viser at bankene har strammet inn på kredittpraksisen etter at forskriften trådte i kraft ved nyttår. Undersøkelsen viser også at etterspørselen etter nye boliglån har falt.

Håper på myk landing for boligbyggingen

Selv om prisene har kommet ned har Olsen fremdeles en stor bekymring knyttet til boligmarkedet: Det høye gjeldsnivået i husholdningene. I gjennomsnitt har norske husholdninger en gjeld som er 2,2 ganger større enn årlig disponibel inntekt. Ifølge Olsen er det bare Danmark som har høyere gjeldsbelastning.

Gjelden er dessuten ulikt fordelt, understreker sentralbanksjefen. Det gjør at mange husholdninger er ekstra sårbare for boligprisfall, blant annet som følge av at gjelden er høyere enn boligens verdi.

Sentralbanksjefen mener at utviklingen i boligmarkedet vil være viktig for utviklingen i norsk økonomi også i årene som kommer. De siste årene har boligbyggingen skutt fart i takt med oppgangen i boligprisene.

– Det store spørsmålet er, ikke minst her, hvordan disse investeringene vil utvikle seg, sier Olsen.

De siste årene har boliginvesteringene stått for en større andel av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi enn oljeinvesteringene. Olsen peker på at det nå igangsettes bygging av rundt 36.000 nye boliger hvert år.

– Det er et høyt nivå også historisk, og det er grunn til å håpe at man kommer over en topp og får en rimelig myk landing, sier Olsen.(Vilkår)

Her lander F-35 på norsk jord
De tre første nye F-35-kampflyene Norge har kjøpt, landet fredag ettermiddag på Ørland flystasjon. Flyenes ankomst til Norge er en milepæl i anskaffelsen, som er det største enkeltprosjektet Forsvaret noensinne har gjennomført.
00:56
Publisert: