En kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene.

Det fremgår av rapporten Finansielt utsyn, som Finanstilsynet legger frem to ganger i året.

– Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Direktøren peker også på at prisene på næringseiendommer i Norge har steget mye over mange år og at disse nå er svært høye. Han advarer mot økt kredittrisiko.

– En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier Baltzersen.

Frykt for stagflasjon

At Finanstilsynet advarer mot husholdningenes høye gjeld og høye boligpriser er ikke uvanlig kost. Tilsynet har flere ganger påpekt at norske husholdninger er sårbare for renteoppgang.

Men mye har skjedd siden Finanstilsynet la frem den forrige rapporten i desember i fjor. Krigen i Ukraina har ført til ufattelige menneskelige lidelser og utløst sanksjoner mot Russland som har sendt energimarkedet ut av balanse. Inflasjonen, som man i desember fortsatt lurte på om var forbigående, har bitt seg fast. Det har igjen ført til at det er blitt varslet renteøkninger en masse i store, viktige økonomier.

At inflasjonen ikke var forbigående er de fleste nå enige om. Prisveksten rir husholdningene som en mare både her hjemme og mange steder i utlandet.

Finanstilsynet mener utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi er svært usikre.

«Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt. Sentralbanker i flere land har satt opp styringsrentene og varslet ytterligere rente­økninger. Utsikter til svakere økonomisk vekst i kombinasjon med vedvarende høy inflasjon har skapt frykt for stagflasjon», skriver tilsynet.

Stagflasjon er en situasjon der inflasjonen er høy, arbeidsledigheten øker og den økonomiske veksten faller.

Finanstilsynet advarer om at høyere renter, økt volatilitet og økte risikopremier i finansmarkedet øker faren for et kraftig og brått prisfall på aksjer og fast eiendom.

Advarer om næringseiendom

Finanstilsynet mener de høye næringseiendomsprisene utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge.

Ifølge tilsynet er mange av de største bankene sterkt eksponert mot næringseiendomsselskaper, som står for den største andelen av bankenes utlån til det som beskrives som «ikke-finansielle foretak», i overkant av 40 prosent av innenlandske utlån.

«Avkastningskravet for næringseiendom forventes å stige noe framover», skriver tilsynet, og mener videre at generell renteøkning eller økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendom.

Lønnsomme banker

Finanstilsynet påpeker i rapporten at lønnsomheten i norske banker er god, og at bankenes tap på utlån har vært lave i 2021 og så langt i 2022. Bankene har i hovedsak opprettholdt soliditeten og har marginer til gjeldende kapitalkrav, mener tilsynet.

Finanstilsynet gjennomfører stresstester av norske banker. Stresstesten av soliditeten i bankene viser at de kan bli hardt rammet dersom verdensøkonomien går inn i en lengre periode med høy inflasjon, renteoppgang og lavere økonomisk vekst, påpekes det.

«I stresscenarioet svekkes husholdningenes økonomi kraftig, bedriftenes inntjening rammes hardt, og bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak og husholdninger øker sterkt. Kapitaldekningen i bankene faller betydelig. Nesten halvparten av bankene bryter de regulatoriske kravene til ren kjernekapital i løpet av stressperioden», heter det i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.