Kjersti Haugland i DNB Markets venter at veksten tar seg ytterligere litt opp i år, før den når en topp til neste år. Hun tror boligmarkedet vil fortsette å falle gjennom hele 2018 og at Norges Bank vil vente til neste år med å heve renten.

– Hvordan vil norsk økonomi utvikle seg de neste årene?

– Vi tenker at den nye vekstnormalen er på rundt 1,75 prosent og fremover får vi en vekst som er bedre enn dette. Vi når en konjunkturtopp i 2019 på 2,3 prosent. Det er fordi bedriftsinvesteringene tar seg opp, ikke bare i oljesektoren, men også fastlandsbedriftenes investeringer. I tillegg blir det sterkere eksportvekst, siden det går bedre ute. På den andre siden vil boliginvesteringene trekke ned. Arbeidsledigheten faller og vi når en bunn på registrert ledighet på 2,3 prosent, som er litt under normalen, sier Haugland.

– Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg?

– Vi tror det vil utvikle seg svakt. Først skal vi ha et fall gjennom 2018, som i veldig stor grad skyldes en kombinasjon av strammere retningslinjer for boliglån og en rikelig tilbudsside. Det ligger mange boliger ute til salgs og det kommer mange ferdigstilte boliger ut for salg. Så snur det i positiv retning igjen i 2019 og inn i 2020. Til tross for de negative kreftene vil lavere arbeidsledighet og økende inntektsvekst støtte opp under boligmarkedet, sier Haugland.

– Hva skjer med styringsrenten?

– Norges Bank kommer trolig til å heve renten i mars 2019, samtidig som Den europeiske sentralbanken (ECB) starter å heve sine renter. Da vil det også være formålstjenlig å heve renten for Norges Bank, som ønsker å få renten opp tross utsikter til fortsatt lav inflasjon. Renten kommer til å stige to ganger i 2019 og tre ganger i 2020, sier Haugland.

– Hvordan vil kronen utvikle seg?

– Kronen vil styrkes, men vi tror at den nye normalen er svakere enn før. Nå tror vi at vi på lengre sikt skal ned mot 8,80 kroner for en euro, mens vi før tenkte på 8,00 som normalen for kronen. På 12 måneders sikt tror vi at euroen koster 9,20 kroner. Grunnen er at kronen er på et veldig svakt nivå nå og at vi fremover kommer til å få inn nøkkeltall som vil bekrefte at oppsvinget er på gang og at Norges Bank snart skal begynne å sette opp renten, sier DNB-økonomen.

– Hvordan vil utviklingen du skisserer påvirke befolkningens privatøkonomi i årene som kommer?

– Det blir lettere å få jobb og man får større lønnstillegg enn man har fått de siste årene. Men tilleggene blir ikke veldig store sammenlignet med hva man har fått historisk. Og så står vi overfor en milepæl med tanke på at renten skal opp. Vi får fem rentehopp frem til 2020. De som har mye gjeld kommer da til å merke en betydelig endring i sine månedlige lånebetalinger, sier Haugland.

Kjetil Olsen i Nordea Markets tror veksten tar seg markert opp i år før den avtar noe til neste år. Han venter at nedturen i boligmarkedet snart er over og at Norges Bank hever renten før året er omme.

Kjetil Olsen i Nordea Markets venter at nedturen i boligmarkedet snart er over og at Norges Bank hever renten før året er omme.
Kjetil Olsen i Nordea Markets venter at nedturen i boligmarkedet snart er over og at Norges Bank hever renten før året er omme. (Foto: Ida von Hanno Bast)

– Hvordan vil norsk økonomi utvikle seg de neste årene?

– Vi har et optimistisk syn på utviklingen i norsk økonomi de neste årene. Flere vil komme i arbeid og arbeidsledigheten vil komme ytterligere ned. Oppgangen i norsk økonomi har fått feste. Flere i jobb og lavere arbeidsledighet gir fart til forbruket. Sterkere vekst og bedre utsikter løfter investeringene i næringslivet. Den svake kronen gjør norske selskaper godt rustet til å dra nytte av et sterkt globalt oppsving. Oljeselskapene planlegger i tillegg for økende investeringer offshore. Med så mange piler som peker oppover må boligprisene falle langt kraftigere enn hittil for at utsiktene for norsk økonomi skal endres vesentlig, sier Olsen.

– Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg?

– Med et arbeidsmarked i bedring, økende optimisme, utlånsvillige banker og fortsatt historisk lave renter vil boligprisene trolig flate ut i løpet av første halvår 2018. Vi ser rett og slett ingen grunn til at boligprisene skal falle mye herfra. Vi kan jo ta feil, men etter vår vurdering er ikke bolig spesielt dyrt sett i forhold til inntektsnivå og rentenivå, ikke når vi sammenligner med historien, sier Nordea-økonomen.

– Hva skjer med styringsrenten?

– Arbeidsledigheten har falt mye det siste året og vil falle ytterligere fremover. Det tilsier økende konkurranse om arbeidskraften og noe høyere lønnsvekst, og dermed også inflasjon. Sammen med forventninger om høyere renter internasjonalt er det hovedgrunnen til at vi venter en første renteøkning sent i 2018. Trolig vil kronen styrke seg som en følge, derfor blir nok videre renteoppgang svært gradvis, sier Olsen.

– Hvordan vil kronen utvikle seg fremover?

– Kronen svekket seg gjennom 2017 på tross av sterke norske nøkkeltall, oppjustering av renteprognosene fra Norges Bank og et bra løft i oljeprisen til 70 dollar per fat. Det er vanskelig å finne noen annen årsak til svekkelsen enn bekymring for en boligdrevet svekkelse av økonomien. Med en ventet utflating i boligprisene og fortsatt god vekst i økonomien vil trolig den frykten gradvis forsvinne. Derfor regner vi med at kronen vil styrkes fremover, sier Nordea-økonomen.

– Hvordan vil utviklingen du skisserer påvirke befolkningens privatøkonomi?

– Lønnsveksten kan komme til å stige noe fremover i takt med at arbeidsledigheten faller. Det betyr økt kjøpekraft. Samtidig vil en høyere styringsrente trolig trekke utlånsrentene også noe opp. I sum endrer nok derfor ikke bildet seg dramatisk for folk flest, sier Olsen.(Vilkår)

Slik fungerer Amazons kasseløse butikker
Amazon lanserer butikkonseptet Amazon Go hvor du ikke må stopp opp ved utgangen for å betale for varene du skal ha. Slik fungerer det.
01:05
Publisert: