Omstilling er hovedtema i sentralbanksjef Øystein Olsens årstale som han holder foran en rekke prominente gjester torsdag kveld. Samtidig som han sier at norsk økonomi har klart seg bra gjennom første fase av omstillingen bort fra en oljedrevet økonomi, advarer han mot at den nåværende utviklingen ikke kan fortsette.

Faktum er nemlig at dersom vi ser bort ifra oljeinntektene går Norge med et stort underskudd – et underskudd som øker kraftig.

– Har utviklingen gått feil vei de siste årene?

– Det kan ikke fortsette sånn, sier Olsen.

«En betydelig del av de varene og tjenestene vi importerer, er knyttet til aktiviteten på norsk sokkel. Denne importen vil avta etter hvert som oljevirksomheten bygges ned», sa Olsen i talen torsdag.

Dobling av underskuddet

Omstillingen bort fra oljevirksomheten fikk en brå start da oljeprisen stupte høsten 2014. Næringslivet er mindre avhengig av oljen nå enn før, men samtidig er norsk økonomi blitt mer avhengig av Oljefondet for å finansiere alt annet vi importerer.

I fjor var handelsunderskuddet på 276 milliarder kroner, dobbelt så mye som for bare syv år siden. Målt som andel av norsk økonomi er handelsunderskuddet nå større enn den avkastningen vi kan forvente av Oljefondet.

Det betyr at uten oljenæringen vil selv ikke uttakene fra fondet være stort nok til å dekke underskuddet.

– Hvis handelsunderskuddet fortsetter å øke, er det utfordrende. Det kan ikke fortsette i det lange løp, gjentar Olsen.

Sentralbanksjefen slår fast at hovedansvaret for omstillinger ligger hos næringslivet. I årene etter oljeprisfallet har kronekursen svekket seg og lønnsoppgjørene blitt mer moderate. Det har vært et godt utgangspunkt for at nye bedrifter kunne vokse frem.

– Til tross for at lønnskostnadene i felles valuta er redusert med mer enn 15 prosent siden 2014, har utviklingen i det konkurranseutsatte næringslivet i sum vært nokså svak, sier Olsen i talen.

– Hvordan synes du næringslivet har utnyttet handlingsrommet som svak kronekurs og styrket konkurranseevne har gitt?

– Det har vært god lønnsomhet både her og der, men i sum har det ikke vært sterk nok vekst i hverken sjømatnæringen eller i annen konkurranseutsatt virksomhet, sier Olsen.

Offentlig sektor vokser

Sentralbanksjefen trekker spesielt frem sjømatnæringen, som har tjent mye penger, men som ikke har økt eksporten i volum de siste årene.

– Ingen enkeltnæring kan erstatte oljenæringen, sier Olsen.

For øyeblikket klarer heller ikke summen av de andre næringene å erstatte oljen. For selv om veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og konkurranseevnen er blitt bedre, har det ikke vært nok til å gi vekst.

Ifølge sentralbanksjefen er det stort sett offentlig etterspørsel som har stått for veksten.

I løpet av få år ble oljeselskapenes etterspørsel målt som andel av norsk økonomi redusert med 40 prosent. I samme periode har den offentlige etterspørsel økt kraftig.

– Den utviklingen vi har sett nå, hvor det stort sett er offentlig sektor som har vokst, det kan ikke fortsette, understreker Olsen.

Kritikk mot regjeringen

Et annet budskap i Olsens tale handler om den offentlige pengebruken.

– Siden 2014 har offentlig konsum og investeringer vokst til en rekordhøy andel av verdiskapingen, sier han i talen.

Den økte pengebruken har vært mulig takket være at Oljefondet har økt kraftig, men en fjerdedel av verdistigningen i fondet har skjedd på grunn av kronesvekkelsen.

– Vi blir ikke rikere av at kronen svekker seg, sier Olsen, som mener staten bør være særlig varsom med å utnytte et slikt handlingsrom til å utvide offentlig sektor.

– I årene fremover trenger vi en større konkurranseutsatt sektor utenom oljevirksomheten. Skal den dyrkes frem, må den få rom til å vokse. Dersom det offentlige legger beslag på en stadig større andel av de tilgjengelige produksjonsressursene i økonomien, snevres dette rommet inn, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.