Bunnen er nådd, men det ligger an til et tregt oppsving i norsk økonomi i årene som kommer, varsler meglerhuset DNB Markets i prognoserapporten «Økonomiske utsikter», som ble lagt frem onsdag.

– Norsk økonomi fremstår fortsatt som svak i år, med lav vekst i fastlandsøkonomien dempet av fortsatt fall i oljeinvesteringene og laber fart i det private forbruket, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i rapporten.

Svakt oppsving

Meglerhuset anslår at veksten i fastlandsøkonomien endte på 0,7 prosent i fjor, det svakeste siden finanskriseåret 2009. I år vil veksten ta seg opp til 1,3 prosent og øke ytterligere til 1,6 prosent neste år. I 2019 og 2020 anslås veksten til henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent. 

Oppsvinget vil ifølge meglerhuset blant annet bli drevet av at oljeinvesteringsfallet flater ut, siden noe høyere oljepris, kombinert med kraftige kostnadskutt i leverandørindustrien, gjør at lønnsomheten i mange prosjekter på norsk sokkel er vesentlig forbedret. Samtidig vil lavere inflasjon løfte husholdningenes kjøpekraft noe. 

Samtidig peker DNB Markets-økonomen på at flere av driverne som har bidratt til å holde veksten noenlunde i gang de siste årene svekkes eller forsvinner. 

– De kraftige stimulansene vi har bak oss, i form av rentenedgang og svekkelse av kronekursen, vil ikke fortsette. Selv om oljepengebruken trolig vil øke også i årene fremover, vil dette likevel ikke være nok til at veksten i økonomien tar seg mer markert opp, skriver Magnussen. 

Tror ledigheten fortsetter oppover

Det svake oppsvinget gjør at meglerhuset ser for seg at arbeidsledigheten kommer til å øke ytterligere i årene som kommer.

– Med fortsatt svak vekst i norsk økonomi er det heller ikke utsikter til at sysselsettingen vil ta seg vesentlig opp fremover. Vi tror det er større fare for litt høyere enn lavere ledighet fremover, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i rapporten.

Ledigheten anslås å øke fra 4,8 prosent i fjor til 5,0 prosent i 2018, målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse (aku). Først i 2020 venter økonomene i meglerhuset at ledigheten vil falle tilbake igjen.

Forsinker ledighetsnedgangen

– Selv om veksten i produksjonen ventes å stige og sysselsettingen kan ta seg noe opp i 2019 og 2020, vil ledighetsraten neppe falle vesentlig. Dette er i tråd med erfaringer etter tidligere nedgangsperioder der det har tatt tid før ledighetsraten kommer ned, skriver Aamdal, og peker på to faktorer som vil kunne forsinke nedgangen i ledigheten:

  • Arbeidstilbudet tar seg opp når veksten i økonomien øker. Dette vil dermed dempe utslaget som økt sysselsetting har på arbeidsledighetsraten.
  • Bedriftene har holdt på mer arbeidskraft enn de strengt tatt trenger gjennom nedgangsperioden. Når økonomien igjen tar seg opp er dermed behovet for nyansettelser lavere.

Aamdal understreker det er både regionale og sektorvise forskjeller i ledighetsutviklingen.

– For sektorer og fylker som er spesielt eksponert mot oljeindustrien, har arbeidsledigheten økt markert. For resten av økonomien har ledigheten vært mye mer stabil, og for mange fylker og sektorer har den faktisk falt de siste par årene.

Lav rente lenge

Selv om meglerhuset venter svakere utvikling i norsk økonomi enn Norges Bank har lagt til grunn, tror ikke DNB-økonomene på ytterligere kutt i styringsrenten fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent.

– Stadig høyere boligpriser og gjeld, som øker risikoen for finansielle ubalanser, er en viktig grunn til at renten ikke settes videre ned, skriver Aamdal.

I tillegg peker han på at sentralbanken har varslet at den vil gå mer varsomt frem og reagere mindre på nyheter som endrer utsiktene for økonomien.

– Lenger ut i anslagsperioden, der Norges Bank anslår renteoppgang, tror vi lav og avtagende inflasjon og en sterkere krone vil være en effektiv sperre mot renteoppgang. Vi anslår dermed at styringsrenten blir holdt uendret gjennom hele anslagsperioden, skriver Aamdal. 

Dermed blir styringsrenten liggende på 0,5 prosent helt frem til utgangen av 2020, ifølge DNB-prognosene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Timelapse av det nye Munch-bygget
Det tok 33 døgn å ferdigstille den enorme betonggliden til det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo.
01:58
Publisert: