Veksten kommer til å ta seg ytterligere opp, renten kommer snart til å stige og kronen kommer til å gå sterkere. Det er noen av hovedpunktene i to ferske prognoserapporter fra Nordea Markets og DNB Markets som blir presentert onsdag.

Selv om hovedtrekkene er noenlunde like, tegner økonomene i Nordea Markets et litt lysere bilde av utsiktene for norsk fastlandsøkonomi i de kommende to årene enn det økonomene i DNB Markets gjør.

Nordea venter dessuten at renten kommer litt tidligere opp fra dagens rekordlave nivå og at kronen styrkes litt raskere enn det DNB anslår.

«God vekst i norsk økonomi»

– Oppgangen i norsk økonomi har fått feste, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i prognoserapporten fra Nordea Markets.

Det innebærer blant annet at han mener veksten nå er mer selvforsterkende enn tidligere: Flere i arbeid gir høye forbruk gjennom økt optimisme og høyere inntekter. Samtidig gir økt vekst og bedre utsikter et løft i bedriftsinvesteringene. Den svake kronen gir god konkurranseevne, noe som gjør at bedriftene vil dra nytte av det pågående oppsvinget i internasjonal økonomi.

– Når oljeselskapene i tillegg planlegger for økende investeringer offshore, ligger alt til rette for god vekst i norsk økonomi i årene som kommer, skriver Bruce.

Den svake utviklingen i boligmarkedet de siste ni månedene passer imidlertid ikke helt inn i bildet. Nordea venter imidlertid at boligprisfallet flater ut i første halvår og at effektene som boligprisfallet har på forbruket derfor knapt vil bli synlig. Boliginvesteringene vil falle tilbake fra et høyt nivå, men ikke kraftigere enn at den gode veksten i resten av økonomien mer enn veier opp for fallet.

Nordea venter at veksten når en topp i år og at veksten neste år blir noe svakere.

«Norsk økonomi har reist seg»

Økonomene i DNB Markets venter på sin side at veksten tar seg ytterligere litt opp i år og at toppen nås neste år.

– Norsk økonomi har reist seg etter oljebremsen, med drahjelp fra sterkere internasjonal vekst, et løft i oljeprisen, gunstige finansielle vilkår og en svært svak krone, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i prognoserapporten fra DNB Markets.

I likhet med Bruce i Nordea trekker også Haugland frem at utsiktene løftes av sterkere eksportvekst, høyere investeringsvilje blant fastlandsbedriftene og i oljesektoren, samtidig som forbruket holder seg oppe.

– Husholdningens forbruk vil trolig forbli solid, som følge av økt vekst i kjøpekraften og

optimisme som følge av et sterkere arbeidsmarked, skriver Haugland.

DNB venter at boligprisene vil falle moderat gjennom hele 2018, for så å begynne å stige igjen. Boliginvesteringene er ventet å falle med tilsammen ti prosent i år og til neste år.

Venter rentehopp i år

Nordea venter at Norges Bank hever renten fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent i desember i år. Dette er identisk med Norges Banks egen prognose fra Pengepolitisk rapport

Bruce venter at Norges Bank i løpet av året vil bedømme at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er normal og økende og at dette vil føre til at sentralbanken vil anslå sterkere inflasjon fremover.

– Det er grunnen til at vi venter en første renteøkning sent i 2018, selv om inflasjonen da fortsatt vil være et godt stykke under målet, skriver Bruce.

Resultatet av renteøkning vil trolig bli en markert styrking av kronen.

– Renteøkningen blir derfor ikke starten på en serie økninger, neste økning kommer trolig ikke før annet halvår 2019, skriver Bruce.

Første renteøkning neste år

DNB venter at den første økningen av styringsrenten kommer i mars neste år. Dette er samme tidspunkt som meglerhuset venter at også Den europeiske sentralbanken ECB øker sine signalrenter fra dagens rekordlave nivåer.

Meglerhuset anslår dermed at renteøkningen kommer et kvartal senere enn Norges Bank selv har anslått. Svak utvikling i boligmarkedet gjennom hele 2018 og en kraftigere styrkelse av kronen enn det sentralbanken selv anslår er de viktigste årsakene til at DNB tror at rentehoppet utsettes.

– Norges Bank vil ikke heve renten på grunn av økende inflasjonspress, men snarere på tross av lav inflasjon. Lavere arbeidsledighet taler for en oppgang i lønnsveksten i årene som kommer, men vi tror partene i arbeidslivet vil legge vekt på ikke å avvike mye fra viktige handelspartnere, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i prognoserapporten fra DNB Markets.

DNB venter at renten økes i både mars og september neste år og ytterligere tre ganger i 2020 slik at den når en topp på 1,75 prosent i 2020.

Sterkere krone

Både DNB og Nordea venter at kronen vil styrkes gjennom 2018. Kronen ble markert svekket i fjor høst, til tross for bedre nøkkeltall for norsk økonomi, høyere oljepris og utsikter til raskere renteoppgang.

– Det er vanskelig å finne noen annen årsak til svekkelsen enn bekymring for en boligdrevet svekkelse av økonomien, skriver Bruce i rapporten fra Nordea.

Meglerhuset venter at kronen vil styrkes etter hvert som boligprisfallet flater ut, veksten i økonomien tar seg ytterligere opp og ikke minst som følge av at Norges Bank hever renten mot slutten av året.

DNB Markets trekker også frem at sterkere økonomisk vekst og utsikter til en normalisering av rentepolitikken vil bidra til å løfte kronen gjennom året. (Vilkår)

Slik fungerer Amazons kasseløse butikker
Amazon lanserer butikkonseptet Amazon Go hvor du ikke må stopp opp ved utgangen for å betale for varene du skal ha. Slik fungerer det.
01:05
Publisert: