Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på historisk lave null prosent, og viser til at koronakrisen har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Boligprisene bekymrer også sentralbanksjefen.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet meldte på forrige rentemøte i juni at styringsrenten sannsynligvis blir liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er bekymret over de økende boligprisene.
Sentralbanksjef Øystein Olsen er bekymret over de økende boligprisene. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Lite er endret siden da, og Norges Bank kommer ikke med noen nye signaler, selv om deler av næringslivet har kommet i gang igjen siden Norge var i nærmest fullstendig lockdown i vår. Den siste tiden opplever både Norge og store deler av verden også en ny oppblomstring av smitte, med økt usikkerhet og uro.

– Dette var veldig nøytralt. De sitter stille i båten, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken.

Hun påpeker at dette ikke er overraskende, spesielt gitt at dette var et såkalt mellommøte i rentekomiteen.

«Ny informasjon bekrefter langt på vei bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i junirapporten. Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Aktiviteten har tatt seg opp de siste månedene, men er fortsatt lavere enn før pandemien. Arbeidsledigheten har avtatt, men er fremdeles høy. Den underliggende inflasjonen har økt og er høyere enn inflasjonsmålet. Styrkingen av kronen og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at inflasjonen etter hvert vil avta», skriver Norges Bank i begrunnelsen for rentebeslutningen.

«Markedet priser styringsrenten nær null i overskuelig fremtid», skriver Handelsbanken Capital Markets i et notat torsdag morgen.

Handelsbanken, i likhet med de fleste andre ekspertene, regnet på forhånd med at Norges Bank ville la renten ligge uendret.

«Ingen nye signaler fra Norges Bank», skriver DNB Markets i en kort kommentar til rentebeslutningen.

Nordea Markets kommer med nøyaktig samme kommentar i sin Norges Bank Watch.

Boligprisene er en x-faktor

Norges Bank fremholder at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer, og at dette reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav noe lenger frem i tid.

På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Norges Banks vurdering er at utsiktene og risikobildet tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk.

Norges Bank sa i juni at prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

«I vurderingen av risikobildet la komiteen vekt på at det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Den siste tiden har spredningen av koronaviruset økt og enkelte smitteverntiltak er gjeninnført. Komiteen var også opptatt av utviklingen i boligmarkedet. Vedvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp», skriver Norges Bank nå.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i meldingen.

Korona og boligprisene er Norges Banks største bekymringer, som til en viss grad utligner hverandre. Due-Andresen sier det på forhånd var knyttet noe spenning til om Norges Bank ville komme med nye signaler.

– Boligmarkedet er sterkere enn ventet, mens smitteoppblomstringen gir usikkerhet og bekymring. Vi var på vakt om nye signaler, med de kom ikke, sier Due-Andresen.

Mener boligprisene kan løfte norsk økonomi

Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligprisene ikke er til bekymring, og mener boligmarkedet tvert imot kan løfte hele økonomien.

– Selv om veksten i boligmarkedet er sterkere enn forventet, tilsier internasjonale forhold at husholdningene kan belage seg på lave renter i mange år. Boligmarkedet var godt balansert før Norge ble nedstengt. Boligprisutviklingen har vært svak til moderat siden april 2017. De siste månedene har boligmarkedet fått et løft av tidenes laveste renter. Parallelt med veksten i boligverdier har husholdningenes konsum økt kraftig de siste månedene. De lave rentene genererer økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Boligmarkedet bidrar derfor til å løfte norsk økonomi ut av krisen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Vi kan konstatere at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig. Det er prisen å betale for å løfte norsk økonomi ut av krisen, sier Geving.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.