Norges Banks pulsmåler på norsk økonomi kommer med gode nyheter. Bedriftene i nettverket har lagt bak seg noen gode måneder: 

– Veksten er den sterkeste siden våren 2014, skriver Norges Bank i en pressemelding. 

Og temperaturen blir god i tiden fremover også.

– Bedriftene venter at den samlede veksten vil tilta litt det neste halvåret. Utsiktene er noe oppjustert fra november, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Bred vekst

Rapporten viser at veksten har tiltatt i alle næringer med unntak av eksportindustrien. Samtidig har produksjonsfallet avtatt hos oljeleverandørene.

Det er særlig økt offentlig etterspørsel som ventes å bidra til oppgangen, viser rapporten Regionalt nettverk som sentralbanken la frem tirsdag.

Forventer økt aktivitet

Nettverksindikatoren for de siste tre månedene var på 0,83. I forrige undersøkelse var indikatoren på 0,60.

Forventningene for produksjonsveksten neste seks måneder tar et bra byks opp, fra 0,73 til 1,02. 

Skalaen for indikatoren går fra -5 til +5. Laveste verdi indikerer et stort fall, mens høyeste verdi indikerer kraftig vekst.

Mye litt bedre enn sist gang

Ifølge Norges Bank er det en del som har gått bedre enn ventet de siste månedene.  

– Veksten har tiltatt noe siden i høst og har vært litt sterkere enn bedriftene ventet i november, skriver Norges Bank i en pressemelding. 

Kontaktene melder samlet at produksjonen har økt moderat de siste tre månedene, og produksjonsveksten blir særlig knyttet til økt offentlig etterspørsel. 

Norges Bank oppsummerer utviklingen i de ulike næringene slik:


  • Bedriftene innen tradisjonell eksportindustri melder om moderat vekst i produksjonen. Veksten har gått litt ned siden november, men bedriftene venter noe høyere vekst fremover. Dette skyldes delvis forventninger om vekst innen fiskeri- og havbruksnæringen utover våren.
  • I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen økt moderat og det er ventet små endringer i veksten fremover. Her rapporteres det fortsatt om økende etterspørsel fra bygg- og anlegg og fra maritime næringer som ikke er oljerelaterte.
  • Nedgangen blant oljeleverandørene var markert siste tre måneder, men fallet var mindre enn ved forrige undersøkelse i november. Neste halvår venter oljeleverandørene moderat nedgang, men litt mindre nedgang enn de ventet i november. Flere kontakter melder om at oppgang i oljeprisen bidrar til å løfte utsiktene noe.
  • Innen bygg og anlegg rapporterer bedriftene om moderat vekst i produksjonen siste tre måneder. Veksten har økt noe, i tråd med forventningene i forrige undersøkelse i november. Sterkest bidrag til veksten gir offentlige bygg- og anleggsprosjekter, samtidig som det meldes om fortsatt vekst i boligbyggingen. Bedriftene venter at veksten vil øke ytterligere litt fremover, spesielt drevet av økende vekst i offentlige investeringer.
  • I varehandelen har omsetningsvolumet økt moderat, og bedriftene venter fortsatt moderat vekst neste seks måneder.
  • Innen tjenesteytende næringer rapporteres det om moderat vekst samlet sett siste tre måneder. Veksten har økt fra forrige runde. Etterspørselen fra husholdningene er fortsatt sterkere enn fra næringslivet, men veksten har økt mest mot næringslivet. Økningen skyldes mest av alt økt etterspørsel fra det offentlige. Bedriftene venter at veksten mot næringslivet vil øke ytterligere, mens det er ventet uendret vekst mot husholdningene.

Venter sysselsettingsvekst


God pekepinn på økonomisk utvikling

Nettverksundersøkelsen har tidligere vist seg å være en svært god indikator for den faktiske aktivitetsutviklingen i norsk økonomi. De tre foregående rapportene har indikert at veksten har vært i ferd med å ta seg opp igjen etter nærmest stillstand i begynnelsen av 2016.

327 kontaktbedrifter er blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i februar.

Viktig bakgrunn før rentemøtet

Rapporten fra det regionale nettverket er sammen med inflasjonstallene som offentliggjøres på fredag de to siste viktige rapportene som Norges Bank tar hensyn til før rentemøtet 16. mars. 

Slik vurderte nettverket økonomien i desember: (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.