Sentralbanklovutvalget foreslår store endringer i organiseringen av Norges Bank, viser innstillingen som fredag ble overlevert Finansdepartementet: 

  • Forvaltningen av Oljefondet skilles ut i et eget selskap utenfor Norges Bank.
  • Det oppnevnes en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet bestående av hel- og deltidsansatte i Norges Bank
  • Det opprettes et nytt styre som utelukkende består av eksterne medlemmer
  • Representantskapet, som i dag har tilsyn med bankens virksomhet, legges ned, siden et eksternt styre vil ta over denne rollen. 

- Faglig spissing

Komiteen får blant annet myndighet til å fastsette renten, slik hovedstyret har i dagens modell. 

Den nye rentekomiteen skal ifølge forslaget bestå av: 

  • sentralbanksjefen (leder), 
  • visesentralbanksjefen (nestleder), 
  • to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid 
  • et medlem som er fast ansatt i banken. 

De fire første er foreslått oppnevnt av regjeringen, mens den ansatte oppnevnes av bankens styre.

Den nye modellen vil ifølge utvalgsleder Svein Gjedrem føre til "en faglig spissing" i forhold til dagens modell, der fem av de åtte medlemmene i hovedstyret er eksterne.

Ifølge Gjedrem vil det å engasjere de eksterne medlemmene på deltid, gjøre at de kan forberede seg til drøftingene på samme måte som sentralbankledelsen.

- Alle medlemmene, og ikke bare de to som er i banken, har dette som kjerneoppgave. Dermed har de lik mulighet til å forberede seg og lik mulighet for kommunikasjon i tale og skrift, sier Gjedrem på en pressekonferanse i Finansdepartementet fredag.

Eksternt styre

Samtidig foreslår utvalget at det som er hovedstyre i banken i dag, som etter dagens modell blant annet er ansvarlig for beslutninger om pengepolitikken, blir erstattet av et styre utelukkende bestående av eksterne medlemmer. 

Når ansvaret for pengepolitikk og arbeidet med finansiell stabilitet legges til en komite, bør styret være uavhengig av bankens administrasjon, mener utvalget. Et uavhengig styre vil bringe organiseringen av Norges Bank mer på linje med regler og anbefalinger for god virksomhetsstyring, påpeker Gjedrem.

Med et helt uavhengig styre faller behovet for dagens ordning med et eget representantskap i sentralbanken bort, ifølge utvalgets innstilling.

 (Vilkår)

Er bonanzastemningen i fjellheimen i ferd med å gi seg?
DNs kommentator Bård Bjerkholt om hyttemarkedet.
01:07
Publisert: