Hovedstyret i Norges Bank har på rentemøtet denne uken besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, opplyser sentralbanken i en pressemelding klokken 10.00 torsdag.

Beslutningen var enstemmig.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Beslutningen var ventet. Alle de 19 økonomene Bloomberg News snakket med på forhånd ventet uendret rente.

Renten ble sist endret i mars i fjor, da den ble satt ned til dagens nivå.

Utvikling i tråd med prognosene

Etter forrige rentemøte i september vurderte hovedstyret at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttelsen ble vurdert å være under normalt nivå i norsk økonomi, samtidig som prisveksten er ventet å holde seg under sentralbankens inflasjonsmål på 2,5 prosent de neste årene. Hovedstyret konkluderte derfor med at styringsrenten ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

Hovedstyret mener utviklingen siden forrige rentemøte har vært omtrent i tråd bildet som ble presentert i prognosene som ble lagt frem i forbindelse med forrige rentemøte.

«Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi. Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn», heter det i pressemeldingen fra sentralbanken.

Lav rente

Ukens rentemøte er et såkalt mellommøte. Det betyr at det ikke legges frem ny pengepolitisk rapport med prognoser for den økonomiske utviklingen eller for den videre renteutviklingen. Det blir heller ikke holdt pressekonferanse i etterkant av offentliggjøringen av rentebeslutningen.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble sist oppdatert på rentemøtet i september. Den viser at det er størst sannsynlighet for at renteøkning kommer i juni 2019. Men rentebanen åpner for at renten kan bli satt opp allerede i september neste år.

Som ventet

Senioranalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener sentralbankens budskap er at de ikke har gjort noen vesentlig endring i synet på norsk økonomi og derfor ikke har endret synet på hvor renten bør være.

– Dersom den nåværende utviklingen fortsetter over de kommende månedene bør vi derfor bare forvente mindre endringer i den nye rentebanen som offentliggjøres i forbindelse med rentebeslutningen i desember, skriver Bernhardsen i en oppdatering til kundene torsdag.

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener konklusjonen er at hovedstyret ikke gir noen nye signaler om renteutviklingen fremover.

– Norges Bank viser til at boligprisene har falt «noe mer enn ventet», men ser ikke ut til å ha latt det påvirke vurderingene, skriver Aamdal i en oppdatering torsdag.

Aamdal mener det er utsikter til at renten blir liggende på dagens lave nivå i lang tid.

– I sentralbankens rentebane fra september, lå det an til at renten vil bli satt opp i juni 2019. Vi tror fortsatt at det er litt mer sannsynlig at det skjer litt senere, skriver Aamdal.

Lite ny informasjon

Hovedstyret påpeker at det er kommet lite ny informasjon om veksten i norsk økonomi siden forrige rentemøte. I hovedstyrets vurdering peker det på imidlertid på følgende utviklingstrekk:

* Varekonsumet har utviklet seg litt svakere enn sentralbanken har lagt til grunn, men forbrukertilliten er fortsatt på et høyt nivå

* Boligprisene har falt noe mer enn ventet

* Oljeprisen har økt litt siden september, mens prisen på leveranser frem i tid er lite endret

* Kronekursen, målt ved den importveide kursindeksen I-44, er noe svakere enn anslått

* Forslaget til statsbudsjett som kom i begynnelsen av oktober er omtrent slik sentralbanken anslo

* Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært omtrent slik sentralbanken så for seg. Ledigheten har falt, mens sysselsettingen har økt noe.

* Konsumprisene har økt noe mindre enn anslått i sentralbankens prognose

* Rentepåslaget i det norske pengemarkedet har vært omtrent som anslått

* Internasjonalt er har veksten vært noe høyere enn ventet, mens prisveksten ute har vært omtrent som anslått. Forventningene til styringsrentene i internasjonalt, spesielt i USA, er noe høyer enn ventet.

Kronen svekkes marginalt

Til tross for at hovedstyret konkluderer med at det ikke er vesentlige endringer i den økonomiske utviklingen siden forrige rapport, svekkes kronen noe i valutamarkedet etter at beslutningen ble kjent. En euro er blitt rundt ett øre dyrere og handles i skrivende stund til 9,49 kroner. En dollar er også rundt ett øre dyrere og handles til 8,03 kroner.(Vilkår)