Deltagerne i Norges Banks regionale nettverk melder om litt høyere produksjon de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere produksjonsvekst det neste halve året, opplyser Norges Bank i en pressemelding tirsdag. 

Nettverksindikatoren for de siste tre månedene var på 0,60. I forrige undersøkelse var indikatoren på 0,49 for produksjonsutviklingen siste tre månedene frem til august. 

Forventningene for produksjonsveksten neste seks måneder går litt ned til 0,73 fra 0,75 i forrige rapport. 

Skalaen for indikatoren går fra -5 til +5. Laveste verdi indikerer et stort fall, mens høyeste verdi indikerer kraftig vekst. 

Svakere vekst enn ventet

Ifølge Norges Bank viser svarene fra nettverket at veksten har økt litt siden i sommer, men at den har vært noe svakere enn bedriftene ventet i august. 

– Økt offentlig etterspørsel og fortsatt god konkurransekraft bidrar til veksten. Som i august er det husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg og tradisjonell industri som rapporterer om den sterkeste veksten. Oljeleverandørene melder fortsatt om fall i produksjonen, mens de øvrige næringene har hatt vekst, skriver Norges Bank i meldingen tirsdag. 

Ifølge nettverket er utsiktene lite endret sammenlignet med undersøkelsen fra august. 

– Bedriftene venter økt etterspørsel fra offentlig sektor og privat næringsliv som ikke er oljerelatert, skriver sentralbanken.

Det er litt flere bedrifter som rapporterer om kapasitetsbegrensninger sammenlignet med august. 

– Bedriftene rapporterer fortsatt om god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt litt, og de venter fortsatt svak vekst de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,4 prosent for inneværende år og 2,5 prosent for 2017, skriver Norges Bank i meldingen. 

Mindre fall for oljeleverandørene

Norges Bank oppsummerer utviklingen i de ulike næringene slik: 

Kontraktene innen tradisjonell eksportindustri melder om moderat vekst i produksjonen. Veksten er noe lavere enn i august, men høyere enn i mai. Bedriftene i sektoren venter omtrent uendret vekst det neste halve året.

I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen økt moderat og bedriftene ser små endringer fremover. I sektoren rapporteres det om økende etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen og maritime næringer som ikke er oljerelaterte.

Oljeleverandørene opplever fortsatt nedgang i produksjonen, men nedgangen er mindre enn i august. Nedgangen var likevel større enn bedriftene ventet i august. Bedriftene venter at nedgangen vil reduseres ytterligere de neste seks månedene.

I bygg og anlegg rapporteres det om moderat vekst i produksjonen, men veksten har avtatt noe fra august. Boligbygging og offentlige investeringer bidrar i størst grad til veksten, men det er regionale forskjeller. Bedriftene venter at veksten vil øke fremover, men utsiktene er likevel noe svakere enn i august.

I varehandelen har omsetningsvolumet økt moderat og bedriftene venter omtrent uendret vekst fremover.

Både husholdningsrettet tjenesteyting og næringsrettet tjenesteyting melder om moderat vekst siste tre måneder, og veksten har tiltatt fra forrige undersøkelse. Etterspørselen fra husholdninger er fortsatt sterkere enn fra næringslivet. Begge næringene ser for seg fortsatt moderat vekst neste seks måneder.

Omfattende undersøkelse

 Norges Bank gjennomfører sin omfattende undersøkelse om tilstanden i norsk økonomi blant deltagerne bankens regionale nettverk. Hvert år deltar rundt 1500 bedrifts- og samfunnsledere landet over i undersøkelsen. Resultatene blir presentert i fire hovedrapporter hvert år og viser blant annet ledernes vurdering av utviklingen siste tre måneder og forventninger til de neste seks månedene.

Nettverksundersøkelsen har tidligere vist seg å være en svært god indikator for den faktiske aktivitetsutviklingen i norsk økonomi. De to foregående rapportene har indikert at veksten har vært i ferd med å ta seg opp igjen etter nærmest stillstand i begynnelsen av året.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.