Aktiviteten i norsk økonomi tar seg ytterligere opp, viser Norges Banks undersøkelse blant de 1500 bedriftene i sentralbankens regionale nettverk som ble presentert tirsdag formiddag. 

– Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten var noe høyere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil fortsette å øke det neste halve året, skriver Norges Bank i en melding.  

Varsler høyere vekst

Produksjonsindikatoren i nettverksrapporten, som er et mål på aktiviteten i norsk økonomi, var på 1,11 siste tre måneder. I forrige undersøkelse fra februar var indikatoren på 0,83.

Skalaen for indikatoren går fra -5 til +5. Laveste verdi indikerer et stort fall, mens høyeste verdi indikerer kraftig vekst.

Forrige gang indikatoren var på et høyere nivå var i i begynnelsen av 2013. 

Forventningene for produksjonsveksten neste seks måneder løfter seg også og er nå på 1,29, etter å ha vært på 1,02 i forrige undersøkelse.

Litt mer press

Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp. «Samlet venter kontaktene at produksjonsveksten vil bli høyere de neste seks månedene enn de siste tre».

Det er litt flere bedrifter som nå melder om kapasitetsbegrensninger og utfordringer med tilgangen på arbeidskraft sammenlignet med forrige undersøkelse.

«Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år», skriver Norges Bank.

Bred oppgang

Ifølge Norges Bank kan utviklingen i de ulike næringene oppsummeres på følgende måte:

  • Produksjonsnedgangen har avtatt ytterligere hos oljeleverandørene. Bedriftene i denne sektoren venter at produksjonsfallet vil flate ut de neste seks månedene.
  • Bedriftene innen tradisjonell eksportindustri melder om moderat produksjonsvekst. Fisk og havbruk leder an og flere bedrifter melder om at veksten dempes på grunn av kapasitetsbegrensninger. Det er ventet litt svakere vekst fremover.
  • I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen også økt de siste månedene. Særlig er det økt etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen og fra maritime næringer som ikke er oljerelaterte som bidrar til veksten. Her ventes det moderat vekst også fremover.
  • I bygg og anlegg meldes det om markert vekst siste tre måneder og veksten har vært sterkere enn ventet. Offentlige bygg- og anleggsprosjekter og boligbygging er klart viktigste bidragsytere til veksten. Det ventes at veksten vil øke ytterligere noe fremover
  • Innen varehandelen har veksten avtatt litt fra forrige runde. Flere peker på at mild vinter og kald vår har dempet veksten. Bedriftene innen varehandelen venter litt sterkere vekst fremover.
  • Innen tjenesteytende næringer er det samlet sett moderat vekst siste tre måneder og veksten har økt fra forrige runde. Etterspørselen fra husholdningene er fortsatt sterkere enn fra næringslivet, men veksten har relativt sett tatt seg mest opp fra næringslivet. Fremover ventes det ytterligere vekst mot næringslivet, mens det ventes omtrent uendret vekst mot husholdningene.

Temperaturmåler

Rapportene fra de over 1500 bedriftene som hvert år deltar i undersøkelsen har tidligere vist seg å samsvare godt med den faktiske utviklingen i norsk økonomi. Svarene fra nettverket er derfor en viktig del av grunnlaget for rentebeslutningen som sentralbankens hovedstyre skal ta i neste uke.

329 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble gjennomført i mai, opplyser Norges Bank. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hyttebilen
Alfa Romeo Stelvio er like egnet som transport til hytta som til operaen i Milano.
00:53
Publisert: