«I løpet av neste år vil konjunkturoppgangen i Norge, som har vart siden begynnelsen av 2017, trolig være over».

Det slår Statistisk sentralbyrå (SSB) fast når det legger frem sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2022.

«Den internasjonale nedgangskonjunkturen gjør at rentene her hjemme holder seg lave», skriver SSB.

Lavere vekst i oljeinvesteringer

«Avmatingen i internasjonal økonomi og markert lavere vekst i petroleumsinvesteringene bidrar til omslaget. I årene fremover ventes det at veksten i norsk økonomi ligger nær trendveksten, arbeidsledigheten er på linje med det vi anser som normal kapasitetsutnytting og boligmarkedet vil være i balanse», skriver SSB.

Renten vil likevel holdes på et historisk lavt nivå, mener statistikkbyrået, og peker på at det har sammenheng med at rentene og ser ut til å forbli svært lave internasjonalt.

– Renten er unormalt lav, og det tror vi den kommer til å forbli i årene fremover. Årsaken er at det går unormalt dårlig internasjonalt, noe som skapet et behov for at Norges Bank holder renten på dagens nivå, sier forsker Thomas von Brasch ved SSB.

Slik er SSBs prognoser for oljeinvesteringer de neste tre årene:

  • 2020: + 2,0 prosent.
  • 2021: -7,6 prosent.
  • 2022: + 3,1 prosent.

SSB tror ferdigstillelse og nedfasing av utbyggingsprosjekter vil bidra til en nedgang i 2021, men at 2022 vil bli preget av at nye utbygginger igjen vil føre til moderat vekst i investeringene.

Venter reallønnsvekst på over én prosent

SSB venter at lønnsveksten for årene 2020 og 2021 vil holde seg rundt 3,5 prosent. I 2022 ventes det at lønnsveksten vil være noe svakere som følge av svakere vekst internasjonalt og litt lavere inflasjon i Norge.

Inflasjonen ventes å ligge nær inflasjonsmålet i årene fremover. Norges Banks mål er at inflasjonen skal ligge nær to prosent. Med en anslått lønnsvekst på 3,5 prosent betyr det at reallønnsveksten, altså lønnsvekst justert for prisstigning, vi ligge i overkant av én prosent.

Med andre ord får du mer å rutte med i årene fremover dersom SSBs prognoser er riktige.

Litt sterkere boligprognoser neste to år

Siden første kvartal i 2017 har boligprisene tatt seg opp omtrent fire prosent. I år har det vært en flat utvikling i boligprisene, og den sesongjusterte veksten kom på 0,9 prosent i tredje kvartal. Veksten i boligprisene ser ut til å bli beskjeden også i fjerde kvartal i år, ifølge SSB.

De nyeste prognosene for vekst i boligprisene justeres ned i 2021 og 2022, mens de er justert noe opp for 2019 og 2020.

«Våre beregninger viser at boligprisveksten som årsgjennomsnitt blir om lag 2,5 prosent i år og rundt to prosent i årene 2020–2022. Med inflasjon liggende nær målet på to prosent vil realboligprisene være om lag konstante gjennom prognoseperioden», skriver SSB.

SSB skriver i rapporten at boligprisene påvirkes av en rekke ulike faktorer. Blant annet skriver de at prisene vil påvirkes av økte inntekter og lavere renter, og dempes av økt boligtilbud og lavere befolkningsvekst. De mener også at på kort sikt vil boligprisen påvirkes av nordmenns fremtidstro på egen og nasjonal økonomi.

Innstramninger som reduserer låneopptak vil ifølge SSB også være med på å dempe boligprisene.

Tror euro vil koste over ti kroner frem mot 2022

Den norske kronen har siden 2016 vært svak sammenlignet med tidligere perioder. De siste månedene har kronen svekket seg ytterligere, især mot euro og dollar.

SSB fremhever at det er stor usikkerhet rundt valutakursutviklingen fremover, og har forutsatt at valutakursene vil være uendret frem mot 2022 fra dagens nivå.

Statistikkbyrået tror den såkalte importveide valutakursen på årsbasis svekker seg rundt tre prosent i 2019 og 2020.

SSB tror en euro vil koste i overkant av ti kroner frem mot 2022.

Tror næringsinvesteringer bremser opp

Næringsinvesteringer, altså investeringer utenfor petroleumsnæring, offentlig virksomhet og bolig, har hittil i år vært preget av kraftig vekst, ifølge SSB. Veksten i 2019 har vært betydelig høyere enn trendveksten i økonomien, men fra og med 2020 tror SSB at utviklingen i internasjonal økonomi vil legge en demper på investeringsveksten.

Det er spesielt investeringer i industrinæringen og kraftforsyning som vil minke fremover, ifølge Brasch. Denne nedgangen kan til dels henge sammen med nedgangen i investeringer i oljenæringen, som har økt aktiviteten hos de delene av industrien som leverer utstyr og tjenester til oljebransjen.

«Ifølge våre beregninger vil næringsinvesteringene samlet fra 2020 til 2022 holdes om lag uendret på nivået i 2019», skriver SSB.

Venter fremdeles nedgang internasjonalt

Siden sist rapport ble lagt frem i september har SSB oppjustert prognosene for internasjonale økonomi, men ikke mer enn at den internasjonale nedgangskonjunkturen fremdeles ventes å fortsette i årene fremover.

Noen av årsakene til oppjusteringen er at sannsynligheten for at Storbritannia går ut av EU uten en avtale har falt og USA har ikke lagt tollavgifter på import av europeiske biler da fristen for dette gikk ut.

Forsker Roger Hammersland i SSB sier på presentasjonen at det spesielt er utviklingen i bilindustrien, særlig i Tyskland, som bidrar til usikkerhet rundt utviklingen i den europeiske økonomien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.