Aktiviteten i norsk økonomi kommer til å ta seg opp i årene som kommer, varsler Statistisk sentralbyrå i prognoserapporten «Økonomiske analyser» som ble lagt frem torsdag.

I år venter SSB at veksten i norsk fastlandsøkonomi ender på moderate 0,7 prosent. Til sammenligning var veksten i fjor på 1,1 prosent, det svakeste siden finanskriseåret 2009.

Neste år vil utviklingen snu.

Omslag tidlig neste år

«Våre beregninger tilsier at veksten i norsk økonomi vil ta seg opp i tiden fremover, og at vi får et konjunkturelt omslag tidlig neste år», skriver SSB i rapporten. 

Det er flere årsaker til oppturen: 

  • Fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen dempes vesentlig gjennom 2017 og slår etter hvert over i en moderat økning
  • Den internasjonale veksten tar seg litt opp fremover
  • Etter reallønnsnedgang i år vil omslag til vekst i reallønningene bidra til høyere vekst i konsumet fremover
  • Næringsinvesteringene vil også øke som følge av bedringen i konkurranseevnen for norske eksport- og importkonkurrerende bedrifter de siste årene
  • Boliginvesteringene vil vokse klart også i 2017 fra et høyt nivå i år

Veksten i fastlandsøkonomien anslås til 1,7 prosent neste år og til 2,2 og 2,1 prosent i henholdsvis 2018 og 2019, ifølge de nye prognose som ble lagt frem torsdag. 

Byrået har dermed nedjustert anslaget for veksten noe sammenlignet med prognosene fra forrige rapport i september i år. Største endring er veksten neste år som er tatt ned fra 2,1 til 1,7 prosent. 

Nye drivkrefter

I årene etter 2017 regner SSB imidlertid med at drivkreftene bak konjunkturutviklingen endres markert. 

«Vi forutsetter at det ikke vil komme nye vesentlige stimulanser fra finanspolitikken, boliginvesteringene vil etter hvert gå litt ned og en sterkere krone vil isolert sett bremse aktiviteten. På den annen side vil norsk økonomi, med de forutsetninger vi har lagt til grunn, få litt drahjelp fra oljevirksomheten både i 2018 og 2019», skriver byrået.

Tror ikke på høy vekst

Den varslede oppturen blir imidlertid ikke spesielt sterk sammenlignet med oppgangsperiodene før og etter finanskrisen i 2008 og 2009. 

«Det ligger ikke an til at konjunkturomslaget vil innebære noe særlig høy aktivitetsvekst», konstaterer SSB. 

Ifølge prognosene vil arbeidsledigheten bare gå svakt ned i løpet av prognoseperioden. Sysselsettingen ventes riktignok å ta seg klart opp, men det vil også arbeidstilbudet, påpeker SSB i rapporten. 

Arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (aku) ventes å falle fra en topp på 4,7 prosent i år til 4,5 prosent neste år. Utover i perioden vil ledigheten falle ytterligere slik at den når 4,3 prosent i 2019.

Moderat økonomisk aktivitet og fortsatt høy ledighet gjør at SSB legger til grunn at Norges Bank holder styringsrenten uendret ut 2019. 

Beregningene i rapporten viser at kronen vil styrke seg noe fra dagens nivåer, men siden svekkes mot slutten av prognoseperioden. 

SSB venter at den ekspansive finanspolitikken i 2017 vil bli avløst av en nøytral innretning i 2018 og en svak innstramning året etter. Oljepengebruken vil ifølge beregningene ligge på drøye tre prosent av Statens pensjonsfond utland i prognoseperioden, heter det i rapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.