Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg ytterligere litt opp de siste tre månedene, viser Norges Banks undersøkelse blant bedriftene i sentralbankens regionale nettverk. Rapporten fra undersøkelsen ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Bedriftene melder om at veksten siste tre måneder har vært høyere enn i perioden før. Samtidig forventer de litt avtagende produksjonsvekst fremover, ifølge undersøkelsen.

Produksjonsindikatoren i nettverksrapporten, som er et mål på aktiviteten i norsk økonomi, var på 1,23 siste tre måneder. Forrige gang indikatoren var på et høyere nivå var i november 2012.

Skalaen for indikatoren går fra -5 til +5. Laveste verdi indikerer et stort fall, mens høyeste verdi indikerer kraftig vekst.

Forventningene for produksjonsveksten neste seks måneder faller imidlertid noe tilbake og er nå på 1,11, etter å ha vært på 1,29 i forrige undersøkelse.

De fleste næringene har nedjustert forventningene noe sammenlignet med forrige undersøkelse, men eksportindustrien har oppjustert forventningene noe, opplyser Norges Bank i en pressemelding.

Offentlig etterspørsel og boligbygging

Svarene fra bedriftene viser at det særlig er veksten i offentlig etterspørsel og i boligbyggingen som har bidratt til oppgangen siste tre måneder. Samtidig viser enkelte av bedriftene til at usikkerhet i boligmarkedet demper forventningene.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger er lite endret, opplyser Norges Bank. Andelen bedrifter som melder om problemer med å få tak i arbeidskraft, har økt litt. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene, skriver sentralbanken i pressemeldingen.

Ifølge Norges Bank kan utviklingen i de ulike næringene oppsummeres på følgende måte:

  • Bedrifter i tradisjonell eksportindustri melder om moderat vekst som er lite endret fra forrige runde i mai. Eksportbedriftene venter litt sterkere vekst fremover, og viser til kapasitetsutvidelser, produktivitetsforbedringer og økt etterspørsel fra eksportmarkedene.
  • Bedrifter i hjemmemarkedsindustrien melder om moderat vekst som er lite endret fra mai, noe som har vært i tråd med forventningene. Her er det særlig økende etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen og maritime næringer utenom oljevirksomheten som driver veksten.
  • Oljeleverandørene melder om moderat nedgang i produksjonen de siste tre månedene. Fallet er omtrent som i forrige runde, men likevel sterkere enn bedriftene så for seg i mai. De neste seks månedene venter bedriftene at fallet vil avta litt.
  • Innen bygg- og anleggsbransjen rapportere bedriftene om markert vekst. Veksten har økt litt og vært noe sterkere enn ventet i mai. Offentlige bygg- og anleggsprosjekter og boligbygging bidrar til veksten. Svakere salgstall for nye boliger bidrar til forventninger om svakere vekst mot slutten av det neste halvåret, opplyser bedriftene i bransjen.
  • Varehandelen melder om moderat vekst i omsetningsvolumet. Veksten har økt litt fra forrige runde og flere bedrifter sier at deler av veksten er en innhenting av en svak start på året preget av en mild vinter og kald vår. Fremover venter bedriftene i varehandelen litt svakere vekst.
  • Innen tjenesteytende næringer meldes det om moderat vekst siste tre måneder. Tjenesteyterne venter litt avtagende, men fortsatt moderat vekst det neste halvåret. Flere bedrifter melder om at veksten fremover dempes av kapasitetsbegrensninger.

Temperaturmåler

Rapportene fra de over 1500 bedriftene som hvert år deltar i undersøkelsen har tidligere vist seg å samsvare godt med den faktiske utviklingen i norsk økonomi. Svarene fra nettverket er derfor en viktig del av grunnlaget for rentebeslutningen som sentralbankens hovedstyre skal ta i neste uke.

327 bedrifter ble intervjuet i undersøkelsen denne gangen og intervjuene ble gjennomført i august, opplyser Norges Bank.(Vilkår)

Valgnattens ansikter: Se gleden og skuffelsen når Høyre og Arbeiderpartiet får valgresultatet
02:52
Publisert: