Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Det har et enstemmig hovedstyre besluttet på rentemøtet denne uken, opplyser sentralbanken i en pressemelding.

Beslutningen var ventet. Alle de syv økonomene som TDN Direkt snakket med på forhånd ventet uendret rente denne gangen. Det var kun små utslag i valutamarkedet etter at beslutningen ble kjent klokken ti torsdag formiddag.

– Markedet reagerte med et gjesp. Kronen styrket seg marginalt før møtet, og relativt uendret i etterkant, skriver sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest i en oppdatering til kundene torsdag.

Økonomene i DNs rentepanel anbefalte også sentralbankens hovedstyre å holde renten uendret.

«Ikke vesentlig endret»

I pressemeldingen skriver sentralbanken at oppgangen i norsk økonomi etter hovedstyrets vurdering ser ut til å fortsette i tråd med bildet som ble presentert i prognoserapporten «Pengepolitisk rapport».

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I desember var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi ble vurdert å være noe under normalnivået og prisveksten var ventet å holde seg under målet om en årlig vekst på 2,5 prosent i årene fremover.

Signaliserer rentehopp i år

Ukens møte var et mellommøte, som betyr at sentralbanken denne gangen hverken presenterer nye prognoser for den økonomiske utviklingen eller kommer med oppdaterte anslag for renteutviklingen fremover. Det er heller ingen pressekonferanse i forbindelse med mellommøtene.

Etter forrige rentemøte like før jul signaliserte Norges Bank at renten vil bli satt opp i desember i år dersom den økonomiske utviklingen blir slik sentralbanken venter.

Den nye renteprognosen indikerer dermed at den første renteøkningen kan komme et halvt år tidligere enn sentralbanken så for seg i den forrige prognosen.

Styringsrenten er ikke blitt endret siden den ble satt ned til dagens rekordlave nivå i mars 2016.

Merker seg nye boligpristall

I begrunnelsen for hovedstyrets beslutning peker styret på at det er kommet lite nye informasjon om veksten i norsk økonomi siden møtet i desember.

«Varekonsumet i november var høyere enn ventet, men oppgangen hadde sammenheng med spesielt stor tilbudsaktivitet», heter det i hovedstyrets begrunnelse.

Hovedstyret har også merket seg at metoden for boligprisstatistikken i Norge er endret.

«Den nye statistikken indikerer at fallet i boligprisene de siste tolv månedene har vært noe mindre enn anslått. Igangsettingen av nye boliger har vært litt lavere enn lagt til grunn», heter det i begrunnelsen.

Hovedstyret mener arbeidsmarkedet har utviklet seg omtrent som ventet og at oppgangen i den underliggende prisveksten på konsumvarer i desember også var omtrent som ventet.

Hovedstyret mener at vekstutsiktene for Norges handelspartnere synes litt bedre enn lagt til grunn i desember og at rentene internasjonalt har steget noe.

Det blir også påpekt at spotprisen på råolje har steget siden desember. Det samme gjelder kontrakter på råolje med levering noen år frem i tid, mens terminprisene for råolje lenger frem er lite endret.

Hovedstyret peker også på at kronekursen, målt ved den importveide kursindeksen, er styrket og nå er nær sentralbankens eget anslag for første kvartal.

«Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 4/17». (Vilkår)

Her bygges en jernbanestasjon på ni timer
De kinesiske arbeiderne demonstrerte effektivitet da de bygget denne jernbanestasjonen.
00:42
Publisert: