Inntekter (utenom petroleum):

1055,1 mrd

Utgifter (utenom petroleum):

- 1300,5 mrd

Oljekorrigert underskudd:

= -245,4 mrd

Regnestykket over viser hvor stor del av statens utgifter som i år vil bli finansiert av oljeinntekter, ifølge regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag.

I år vil underskuddet primært bli dekket inn av statens inntekter fra oljevirksomheten på sokkelen. Resten av underskuddet dekkes med en overføring fra Oljefondet.

Netto kontantstrøm fra olje:

224,3 mrd

Fra Oljefondet:

+ 21,1 mrd

Oljekorrigert underskudd:

= 245,4 mrd

Årets overføring fra Oljefondet ligger an til å bli betydelig lavere enn de to foregående årene. Det henger blant annet sammen med at oljeprisen er høyere og at statens inntekter fra oljevirksomheten derfor blir større.

Strukturelt, oljekorrigert underskudd:

- 225,5 mrd

For å få et bedre inntrykk av hvordan bruken av oljepenger utvikler seg over flere år, brukes gjerne det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Målet er å få frem den faktiske underliggende bruken av oljepenger, uten at bildet forstyrres av for eksempel midlertidig lav skatteinngang eller forbigående høye utgifter til arbeidsledighetstrygd.

Oljefondets verdi (starten av 2018):

8484 mrd

Oljepengebruk som andel av verdien:

2,7 prosent

Handlingsregelen er en rettesnor for hvor mye av oljeinntekter som kan brukes over statsbudsjettet hvert år. Den bygger på en antagelse om at den langsiktige realavkastningen i Oljefondet er tre prosent årlig. Dersom man ikke bruker mer oljeinntekter enn tre prosent av verdien i Oljefondet ved inngangen til budsjettåret, vil man utelukkende bruke av fondets avkastning og ikke av selve fondskapitalen.

Budsjettimpuls:

0,1 prosent

Budsjettimpulsen viser om budsjettpolitikken bidrar til høyere eller lavere aktivitet i økonomien. Den beregnes ved å se på hvor mye overføringene fra oljefondet endres fra ett år til det neste sett i forhold til størrelsen på økonomien.

Ved å se på den relative endringen, og ikke bare absolutt verdi i kroner og øre, kan man danne seg et bilde av hvordan pengebruken i seg selv bidrar til aktiviteten i økonomien.

Årets impuls på 0,1 prosent gir en temmelig nøytral virkning. I en slik situasjon kan likevel oljepengebruken øke i kroner og øre, siden det som regel er vekst i økonomien fra ett år til det neste. I slike tilfeller økes dermed pengebruken helt i takt med økningen i økonomien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Jensen om oljepengebruken: - Har ikke anstrengt meg i det hele tatt