Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, opplyser sentralbanken torsdag.

Samtidig som rentebeslutningen ble kjent, offentliggjorde sentralbanken også en ny prognose for utviklingen i renten fremover, den såkalte rentebanen.

Banen viser at dersom utviklingen i norsk og internasjonal økonomi blir sentralbanken venter, vil styringsrenten bli liggende lav i mange år fremover.

Prognosen ligger nær 0,5 prosent de nærmeste årene. Samtidig er det litt større sannsynlighet for at renten vil bli satt ned enn opp i tiden som kommer, skriver sentralbanken i årets første pengepolitiske rapport som ble lagt frem torsdag.

At det er litt større sannsynlighet for kutt enn heving de neste årene markerer sentralbanken ved at prognosen viser en styringsrente på 0,4 prosent på det laveste. Sentralbanken justerer renten normalt med 0,25 prosentpoeng. At banen indikerer en nedagng på 0,1 prosentpoeng betyr at sentralbanken mener det er rundt 40 prosent sannsynlighet for at renten kan bli satt ned de nærmeste årene. 

Dermed indikerer sentralbanken at styringsrenten mest sannsynlig blir holdt uendret frem til sommeren 2019.

Ifølge prognosen øker styringsrenten gradvis fra 2019 til i underkant av 1,5 prosent ved utgangen av 2020.

Lav inflasjon

Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men indikerer at det vil ta litt lengre tid før renten settes opp enn sentralbanken så for seg i desember.

Lav inflasjon trekker klart i retning av en lavere rente. Andre faktorer som valutakurs, etterspørsel og renter ute, innenlandsk etterspørsel og finansielle ubalanser og usikkerhet trekker imidlertid i motsatt retning.

Den svake prisveksten fører til gjengjeld til at renten vil holdes lav i en lengre periode enn sentralbanken tidligere har sett for seg.

Tar hensyn til finansiell stabilitet

«Det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet. Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer. På den annen side ser oppgangen i realøkonomien ut til å ha fått feste, og arbeidsledigheten har avtatt», skriver sentralbanken i Pengepolitisk rapport. 

«Ved å ta hensyn til risikoen forbundet med svært lave renter, kan pengepolitikken bidra til en mer stabil økonomisk utvikling over tid. En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart og øke faren for en brå nedgang i etterspørselen frem i tid. Faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler mot å redusere renten nå», skriver Norges Bank i rapporten.

Høyere realrente

Selv om det er utsikter til at renten holdes lav lenge, understreker sentralbanken at utsiktene til lavere inflasjon vil føre til at realrenten stiger. Dette er renten justert for inflasjon. 

«Pengepolitikken blir dermed gradvis mindre ekspansiv etter hvert som realøkonomien bedrer seg. Vi ser for oss noe høyere realrenter i årene som kommer enn vi la til grunn i desember», skriver sentralbanken.

Overraskende nedjustering

– Beslutningen om å holde renten uendret var som ventet av oss og markedet. Rentebanen ble imidlertid justert ned en god del, mens vi hadde ventet ganske uendret rentebane. Det underbygger vår forventning om at styringsrenten blir værende på dagens nivå i lang tid fremover, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets onsdag.

– Utslagene på rentebanen av lavere lønns- og prisvekst var litt større enn vi ventet, mens utslagene fra det regionale nettverket var noe mindre. Dette gjorde at rentebanen ble noe lavere, skriver Fjære. 

Tviler på sannsynligheten for kutt

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tviler på at det faktisk er så mye som 40 prosent sannsynlighet for kutt.

– I realiteten tviler både jeg og markedet på at det er så mye som 40 prosent sannsynlighet for kutt. Rentemarkedet priser inn like stor sannsynlighet for at renten blir satt opp i 2017 som at den blir kuttet, skriver Wilhelmsen i en epost til DN. 

– Grunnen til det store avviket kan være at vi ser at norsk økonomi er på vei opp og at boligprisene fortsatt vokser raskt, samtidig som at Norges Bank bruker mye plass på hvorfor det kan være uheldig å senke renten ytterligere, skriver Wilhelmsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.