Lovutvalget som har vurdert endringer i statistikkloven mener SSB også i fremtiden skal drive forskning. Utvalget foreslår imidlertid at det i en forskrift skal fastslås at byrået først og fremst skal rette oppmerksomheten mot anvendt forskning knyttet til politikkanalyser.

Lovutvalget hadde opprinnelig frist til 15. desember med å legge frem sin rapport, men fikk utvidet frist etter bråket rundt SSBs fremtid i høst.

Utvalgsleder Nils-Hendrik von der Fehr, som er professor ved Universitetet i Oslo, legger frem utvalgets rapport på en pressekonferanse i Finansdepartementet mandag.

– Hvordan blir SSB annerledes etter dette forslaget?

– SSB skal ikke jobbe så forferdelig mye annerledes. De får noen nye oppgaver, og vi tror at vi har laget tydeligere retningslinjer for en del av oppgavene de allerede har. Men i det store og hele er det «business as usual», sier han til DN før han går inn til finansministeren.

Fremtiden for SSBs forskningsavdeling var helt sentral i høstens konflikt mellom tidligere SSB-direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp).

– Ville forslaget deres ha kunnet avverget konflikten mellom Meyer og Jensen?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke tilstrekkelig innsikt til å svare på det, men vi har forsøkt å klargjøre noen forhold, blant annet faglig uavhengighet, sier han.

– Er SSB-direktøren faglig uavhengig fra departementet og Siv Jensen?

– Våre forslag bidrar ikke til å endre noe, men gir tydeligere retningslinjer for hvordan spillereglene skal være, sier han.

Todelt samfunnsoppdrag

I en pressemelding skriver lovutvalget at det anbefaler at byråets todelte samfunnsoppdrag videreføres:

  • Byrået skal fortsatt være den sentrale statistikkmyndigheten
  • Byrået skal utføre forskning og analyser som kan understøtte utformingen av offentlig politikk.

«Det meste av byråets forskning er av en anvendt karakter, i form av utredninger av konkrete politikkutfordringer. Slik bør det fortsatt være. Forsknings- og analysevirksomheten bør gis et klarere mandat, gjennom en forskrift som beskriver oppgavene på overordnet nivå», skriver utvalget.

Von der Fehr sier på mandagens pressekonferanse at utvalget at det er noen ulemper knyttet til å ha forskning i statistikkbyrået – og peker på at det er ganske unikt i internasjonal sammenheng av statistikkbyrået har egen forskningsavdeling. I de fleste land er dette lagt til egne institutter.

– Men til tross for noen ulemper, har vi samlet oss om at dagens modell bør videreføres. Det vil være store kostnader ved å bryte opp dagens eksisterende modell, sier von der Fehr.

– Et hovedpoeng er at veldig mye av aktiviteten ikke er i forskning i vitenskapelig forstand. Dette er anvendte politikkanalyser og de er svært nyttige for offentlige myndigheter og samfunnet generelt, sier von der Fehr.

I den grad byrået skal drive forskning i tradisjonell forstand bør dette være knyttet opp mot politikkanalysene, understreker von der Fehr.

Utvalgslederen peker også på at forskningsvirksomheten i SSB skal ha god tilgang til data, men ikke ha bedre tilgang enn det andre forskere har.

Drama om SSBs fremtid

Dramaet om SSB startet for alvor i oktober i fjor da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingene i byrået.

Utgangspunktet for omorganiseringen var at avdelingen fremover skulle levere forskning på et høyt internasjonalt nivå og at avdelingen skulle ha færre forskere.

Finansminister Siv Jensen mente det vil være lurt å vente med en slik omorganisering til etter statistikklovutvalget hadde kommet med sin konklusjon.

Jensen og Meyer møttes to ganger hos finansministeren etter omorganiseringen startet. Da de skulle møtes for en tredje gang fredag 10. november, troppet Meyer opp med advokat Dag Steinfeld. Jensen nektet å møte Meyer med en advokat.

Dagen før hadde Meyer fått beskjed om at hun ikke hadde finansministerens tillit. Denne fredagen ble spektakulær fordi Meyer valgte å gå ut mot finansminister Jensen, mens Jensen noen timer senere under en pressekonferanse sa hun ikke hadde tillit til Meyer.

To dager senere trakk Meyer seg som direktør for byrået.

Politikerne kan bestemme

En del av høstens konflikt dreide seg av byråets faglige uavhengighet, som går på spørsmålet om hvem som skal bestemme hva byrået skal forske på og hvordan det skal forskes.

Lovutvalget mener uavhengigheten gjelder hvordan oppgavene skal utføres – ikke hvilke oppgaver som skal utføres. Det er ingen motsetning mellom faglig uavhengighet og et statistikkprogram som er vedtatt av de politiske myndighetene, så lenge statistikkprodusentene har frihet til å gjennomføre dette programmet etter faglige kriterier, mener utvalget.

Med andre ord mener utvalget at politikerne kan bestemme hva det forskes på, så lenge byrået selv får bestemme hvordan det forskes.

Utvalget foreslår også at styret i SSB erstattes av et råd. Dette vil ifølge utvalget gi en klarere styringslinje fra departementet til byrået.

Forslaget til ny statistikklov vil ifølge finansminister Siv Jensen bli sendt ut på en bred høring, før høringsuttalelsene og utvalgets forslag skal danne grunnlag for et lovforslag som departementet sender videre til Stortinget. (Vilkår)

Kjetil B. Alstadheim forklarer hva som kan skje videre i Listhaug-saken.
03:55
Publisert: