For perioden juli til september var statens samlede inntekter på 281 milliarder kroner, men utgiftene beløp seg til 287 milliarder, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt over statsregnskapet.

I løpet av årets ni første måneder har underskuddet økt med 22 milliarder kroner – fra 23 til 45 milliarder.

I statsregnskapet er ikke overføringene fra Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, tatt med. Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er imidlertid forbedret med nesten 3 milliarder kroner i tredje kvartal og nærmere 13 milliarder hittil i år.

Statens samlede utgifter ble redusert med 4 milliarder kroner i tredje kvartal, men er så langt 34 milliarder høyere enn i fjor. Statens egne driftsutgifter ble redusert med 3 milliarder i kvartalet, og investeringene i bygg og anlegg gikk ned med 5 milliarder. Samtidig var det en påplussing i overføringene med 4 milliarder kroner.

Det er særlig andre statlige regnskaper, kommuner og fylkeskommunene, samt pensjoner og trygder som hadde store utgiftsøkninger i tredje kvartal.

Posten «andre overføringer», som blant annet omfatter store pengeoverføringer til Den norske kirke, de regionale helseforetakene og Bane Nor, varierer betydelig mellom år og mellom kvartalene. Hittil i år har disse overføringene steget med 23 milliarder sammenlignet med i fjor.(Vilkår)