Revidert nasjonalbudsjett ble presentert torsdag. Slik er regjeringens egen oppsummering av de viktigste punktene i revidert nasjonalbudsjett: 

Hovedtallene

 • Bruken av olje- og fondsinntekter anslås til 220,9 milliarder kroner, 4,7 milliarder kroner lavere enn i budsjettet som ble vedtatt av Stortinget i høst. Endringen skyldes først og fremst lavere utgifter i folketrygden og økte utbytteinntekter fra selskaper hvor staten har en eierandel.
 • Uttaket tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.
 • Budsjettimpulsen for 2017 er 0,5 prosent, som er litt høyere enn anslått i høst. Det skyldes at anslaget for oljepengebruk er justert mer ned for 2016 enn for 2017. For 2016 og 2017 sett under ett, er impulsen redusert fra 1,4 prosent til 1,2 prosent av BNP for Fastlands-Norge.


Det økonomiske bildet

 • Veksten i norsk økonomi er på vei opp. I revidert budsjett anslår Finansdepartementet en vekst på 1,6 prosent i fastlandsøkonomien i 2017. Det er dobbelt så høyt som i fjor. I 2018 ventes BNP-veksten å ligge litt høyere enn trendveksten i økonomien.
 • Oppgangen støttes av lav rente og ekspansiv finanspolitikk. Svakere krone og lavere lønnsvekst har forbedret konkurranseevnen til norsk næringsliv betydelig.
 • Arbeidsledigheten er på vei ned, også på Sør- og Vestlandet. Siden årsskiftet har det også vært tegn til ny oppgang i sysselsettingen. Ledigheten (AKU) ventes å bli 4,3 prosent i år og 4,1 prosent i 2018. Registrert ledighet anslås til 2,8 prosent i 2017 og 2,7 prosent neste år.
 • Boligprisveksten har vært svært høy det siste året, mens det de siste månedene har vært mer moderat utvikling. Det er normalt at prisveksten dempes etter en periode med høy vekst. Boligstrategien fra 2015, med tiltak rettet inn både mot tilbud- og etterspørselssiden i boligmarkedet, har trolig også bidratt.

Viktige endringer

Skatt og avgift:

 • I revidert nasjonalbudsjett foreslås det nye skatte- og avgiftslettelser for 1,75 millioner kroner på årsbasis.
 • Regjeringen foreslår en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som skal erstattes dagens IPS-ordning. I ordningen skal det være lik skattesats for innskudd og uttak, og grensen for maksimalt årlig sparebeløp økes fra 15 000 til 40 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende ved å øke maksimalt fradrag for innskudd fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringen.
 • Regjeringen foreslår å øke minstefradraget for pensjonsinntekt med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Forslaget gir i gjennomsnitt rundt 1 000 kroner i skattelettelse per pensjonist.
 • Regjeringen foreslår en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
 • Regjeringen varsler at det i 2018-budsjettet vil komme forslag til endringer som skal gi mer gunstig beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper.
 • Regjeringen foreslår å legge om engangsavgiften for motorsykler i mer miljøvennlig retning ved å innføre en CO2-komponent som erstatter dagens stykkavgift og avgift på motoreffekt.

Innvandring og integrering:

 • I revidert budsjett legges det opp til 8 250 asylankomster i 2017. Det er en nedjustering fra 11 000 i saldert budsjett.
 • Regjeringen foreslår tiltak som skal bedre forholdene for enslige, mindreårige barn i mottak gjennom raskere bosetting. Dette øker utgiftene til bosetting, men reduserer utgiftene til asylmottak og omsorgssentre.
 • Regjeringen foreslår i tillegg over 20 millioner kroner til tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak.

Andre tiltak som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett:

 • Å øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med 108 millioner kroner for å gi rom for bygging eller rehabilitering av 1 300 nye sykehjemsplasser.
 • Å øke bevilgningene til utstyrsinvestering i politidistriktene med 100 millioner kroner.
 • Å gi lån til bygging av nytt sykehus i Drammen.
 • Å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser, styrke oppfølgingen av langtidsledige og forsterke innsatsen for unge arbeidssøkere.
 • Å fremskynde arbeidet med skredsikring, samt starte prosjektering av nye boliger i Longyearbyen.
 • Å iverksette tiltak som øker kunnskapen om ulv og demper konflikter i ulvesonen.
 • Å bevilge omstillingsmidler til Andøya innen en samlet ramme på 75 millioner kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: