Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

– Nå er det riktig å ta et steg tilbake, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun like etter klokken 10 torsdag ga sin redegjørelse for statsbudsjettet til Stortinget.

Regjeringen mener selv at de har lagt frem et fremtidsrettet budsjett, og de går langt i å friskmelde norsk økonomi.

– Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet. Bedriftene melder om optimisme og investeringslyst. Da må staten gi litt mindre gass slik at de gode kreftene får virke, sier Jensen i en pressemelding (ekstern lenke).

Alt om statsbudsjettet 2018: Følg DNs dekning her


Dette er de viktigste punktene i budsjettet:

De mest sentrale nøkkeltallene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble kjent kl. 8.00 torsdag morgen, to timer før selve budsjettet.


Norsk økonomi

Oppsvinget i norsk økonomi har kommet raskere enn ventet, skriver regjeringen, og veksten vil allerede i år komme opp mot trendveksten på rundt 2 prosent. Neste år ligger det an til at veksten tiltar ytterligere.

Regjeringens prognose er at veksten blir på 2,5 prosent i 2018. Dette anslaget er betydelig mer optimistisk enn prognosen fra både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.

Oljeprisen har stor innvirkning på utviklingen i norsk økonomi. Regjeringens ferske anslag er nå at oljeprisene ventes å falle. Samtidig oppjusterer regjeringen anslaget for oljeinvesteringer.


Oljepengebruken

Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7898 milliarder kroner.

– Regjeringen legger opp til et nøytralt statsbudsjett i 2018. Bruken av oljeinntekter øker reelt med 6 milliarder kroner, skriver regjeringen i en pressemelding.

Bruken av oljepenger er innenfor handlingsregelen. Regelen åpner for at det over tid kan brukes tre prosent av fondets verdi hvert år, som er anslaget på fondets årlige realavkastning.

Arbeid

Høyere vekst bidrar til at regjeringen venter at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake neste år.

Neste år anslås sysselsettingen å øke med 1,1 prosent fra i år. I år anslås veksten til 0,7 prosent.

Prognosene viser også at ledigheten er ventet å falle ytterligere neste år. Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse er arbeidsledigheten ventet å bli på 4,0 prosent i gjennomsnitt neste år, mot 4,3 prosent i år og 4,7 prosent i fjor.

Skatt og avgifter

Regjeringen hever momssatsen fra 10 til 12 prosent. Det vil øke statens inntekter med en halv milliard kroner. Satsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.

Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket de inngikk med de andre partiene i 2016. I budsjettet for 2018 legges det opp til at skattesatsen på alminnelig inntekt blir på 23 prosent.

Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.

Hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil imidlertid bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.

Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt. Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen.

I forslaget for statsbudsjett i 2018 foreslår regjeringen ingen kutt i eiendomsskatten, men heller å innskrenke handlingsrommet kommunene har om å innføre eller øke skatten.

Regjeringen har også gjennomgått skatteregler som særlig berører delingsøkonomien.

Det foreslås at skattefritaket ved korttidsuteleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager) avvikles.

Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler. Spesielt de største bilene blir dyrere.

Regjeringen foreslår også å avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen.

Barn og familie

Regjeringen lar satsen for barnetrygd stå på 970 kroner i måneden, og den har dermed ikke blitt endret på 22 år.

Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 kommer det frem at regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet.

Samferdsel

Samferdselsdepartementet øker sitt budsjett med 4,1 milliarder kroner fra fjoråret.

  • Nær 61 milliarder kroner til oppfølging av Nasjonal transportplan. Det er en økning på om lag 3 milliarder kroner fra 2017.
  • Øke tilskuddet til selskapet Nye Veier AS til 5,3 milliarder kroner årlig fra 2018.
  • 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål.
  • Øke tilskuddet til viktige kollektivprosjekter i de største byene.

Kommunene

Kommunenes frie inntekter økes med rundt 3,8 milliarder. Fylkeskommunenes frie inntekter økes med 200 millioner.

Pengene skal blant annet gå til:

  • 200 millioner siktes inn mot tidlig innsats i barnehagen og skolen.
  • 200 millioner kroner til forebyggende tiltak til barn, unge og familier
  • 300 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige.
  • 100 millioner kroner av veksten tilgodesees båt- og fergefylkene. Det skal bidra til et bedre fergetilbud, investeringer i mer miljøvennlig teknologi og muligheter til nye oppdrag for verft og andre virksomheter i kystfylkene.

Helse

I 2018-budsjettet er det foreslått tilsammen 2,9 milliarder kroner i i lån til sykehusinvesteringer. Det blir foreslått å gi lån til nytt klinikkbygg til Radiumhospitalet, utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Regjeringen vil også styrke sykehusene med 1589 millioner kroner, for å kunne behandler flere og redusere ventetiden. Ifølge regjeringen vil disse millionene bidra til at pasientbehandlingen øker med to prosent.

Justis

Regjeringen foreslår å øke politiets driftsbudsjett med 100 millioner kroner i frie driftsmidler i 2018, der politidistriktene skal prioriteres. Dette kommer i tillegg til 296 millioner kroner i økte driftsmidler til politidistriktene som er bevilget i 2017. Midlene foreslås videreført over statsbudsjettet i 2018.

Det foreslås også å sette av 867 millioner til økt beredskap i neste års budsjett. Regjeringen foreslår å etablere et nytt beredskapssenter, investere i tre nye politihelikoptre med transportstøtte og å øke yttergrensekontrollen.

Forsvar

Samlet styrkes forsvarsbudsjettet med om lag 2,97 milliarder kroner i 2018.

Kunnskap

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til oppfølging av langtidsplanen for forsking og høyere utdanning med 600 millioner kroner i 2018. Tildelingene til forskning og utvikling (FoU) øker med rundt 300 millioner kroner og utgjør 1,04 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

I forslaget til statsbudsjett for 2018 ønsker regjeringen å bygge 300 færre studentboliger.

Regjeringen går for tredje gang på fire år inn for å kutte støtten til folkehøgskolene i Norge. Støtten blir kuttet med 25 millioner kroner, i tillegg til at studiestøtten minsker med 11 millioner kroner i regjeringens forslag

Gründere

Regjeringen foreslår å endre ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartsselskap.

Hensikten er å gjøre det lettere for små selskaper å rekruttere og beholde ansatte.

Ordningen vil gjelde aksjeselskap som er seks år eller yngre, og som har maks ti ansatte. Driftsinntekten eller balansesum kan ikke overstige 16 millioner kroner.

Kultur og media

Kulturbudsjettet er i 2018 på 13,9 milliarder. Regjeringen viderefører i hovedsak de statlige overføringene til kunst- og kulturlivet.

Regjeringen vil øke NRK-lisensen med 50 kroner, fem kroner mindre enn NRK har bedt om. Samtidig henter regjeringen inn noen ekstra kroner fra lisensbetalerne ved å øke momsen på lisensen.

Den direkte pressestøtten reduseres i forslaget til neste års budsjett.(Vilkår)

Se politikerne prøve seg som finansminister
Prøv DNs finansministerspill du også i lenken under
01:08
Publisert: