Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave null prosent, opplyser sentralbanken i en pressemelding torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I forkant av rentebeslutningen var det bred enighet blant økonomer om at renten skulle bli liggende uendret på null prosent. Alle de ni økonomene TDN Direkt var i kontakt med på forhånd av beslutningen ventet uendret styringsrente.

Norges Bank opplyser også torsdag at komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å øke bufferkravet til bankene til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022. Finansdepartementet har besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Oppjusterer rentebanen

Sentralbanken viser til at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter det kraftige fallet som følge av koronakrisen. Det trekkes frem at arbeidsledigheten har falt og at tempoet i vaksineringen har økt.

– Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien, men aktiviteten i økonomien ser nå ut til å ta seg markert opp, og noe raskere enn tidligere anslått, heter det i pressemeldingen.

Norges Bank mener videre lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at forholdene i økonomien blir mer normale, og at dette tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten.

Prognosen for for styringsrenten ligger litt høyere enn i forrige rapport og innebærer at renten gradvis økes fra høsten av, opplyses det. Norges Banks rentebane illustrerer sentralbankens prognose for styringsrenten, og legges frem sammen med Pengepolitisk rapport fire ganger i året.

Vil gi råd om ytterligere øning i bufferkrav

Norges Bank skriver i pressemeldingen at den vurderer at finansielle ubalanser har økt det siste året, og trekker frem at både gjeld og eiendomspriser er på høye nivåer. Hensynet til finansielle ubalanser tilsier et høyere bufferkrav, påpekes det.

Før reduksjonen i mars i fjor var kravet til motsyklisk kapitalbuffer 2,5 prosent.

– Komiteen har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022. Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil komiteen gi råd om ytterligere økning i bufferkravet i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Usikkerhet rundt inflasjon

Norges Bank trekker frem at den underliggende inflasjonen har avtatt, og at den nå er under inflasjonsmålet på to prosent. Økt inflasjon, samt høyere inflasjonsforventninger internasjonalt, bidrar til usikkerhet om prisutviklingen fremover, påpekes det. Samtidig vises det til at styrkingen av kronen og utsikter til moderat lønnsvekst tilsier at den norske inflasjonen vil bli liggende under målet fremover.

Forrige gang Norges Bank la frem ny rentebane var i mars. Da signaliserte sentralbanken at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i andre halvår.

Styringsrenten har ligget på null prosent siden 7. mai i fjor. Da ble den kuttet fra 0,25 prosent. I mars i fjor kuttet Norges Bank styringsrenten først fra 1,5 prosent til 1,0 prosent, før den igjen ble senket til 0,25 prosent én uke etterpå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.