Norges Banks hovedstyre la frem sin rentebeslutning på en pressekonferanse klokken 10 torsdag morgen.

Banken velger å holde sin styringsrente uendret på 0,5 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Samtlige fem deltagere i DNs rentepanel anbefalte på forhånd Norges Bank å holde renten uendret.

–Det har sjelden vært så lett å sitte rolig, sa NTNU-professor Ragnar Torvik til DN på tirsdag.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Bloomberg News ventet 20 av 20 økonomer og analytikere at renten ville bli holdt uendret.

Fremskynder rentehevninger

Ifølge Sentralbankens hovedstyre er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk.

- Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Banken påpeker at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er på vei opp, og at den synes noe høyere enn det banken tidligere har lagt til grunn.

På pressekonferansen torsdag morgen la Norges Bank også frem Pengepolitisk rapport nummer 3 for 2017. Norges Banks prognose for styringsrenten ligger på 0,5 prosent det neste året før den øker gradvis. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men er litt høyere mot slutten av prognoseperioden, ifølge banken

- Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten, skriver Norges Bank

Lysere økonomiske utsikter

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at en bedring i de økonomiske utsiktene ligger bak oppjusteringen av rentebanen.

- Utviklingen i realøkonomien har vært litt bedre. Norges Bank legger vekt på høyere oljepris som de tar mer direkte inn i det såkalte renteregnskapet sitt. Det gjør at de legger frem en rentebane som er litt høyere enn den forrige, sier Hov til DN

- Den forrige banen tilsa at første renteheving var fullt priset inn i desember 2019, og nå er den nye banen fullt priset inn i junimøtet 2019. De flytter det litt nærmere i tid og det henger primært på et noe positiv syn på realøkonomien fremover, legger Hov til

Tror renten holdes uendret lenge

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets var blant ekspertene som ventet at renten ville bli holdt uendret. Han forventer nå en forlenget periode med uendret styringsrente på 0,5 prosent.

– Vi tror det vil kreve mye hvis Norges Bank igjen skal signalisere skjevhet mot nedsiden. På annen side burde ikke utsiktene endres dramatisk mot en hurtigere renteøkning, gitt prognosen om inflasjon langt under målet for hele prognoseperioden, skrev Bruce i et notat torsdag morgen.

Usikkerhet knyttet til boligmarkedet

I vinter var DNs rentepanel delt i synet på renteutviklingen. Viktigste grunn for splittelsen var spørsmålet om renten burde brukes til å stagge den kraftige veksten i boligprisene.

De fire siste månedene har imidlertid boligprisene falt tilbake, særlig i Oslo. Når rentepanelet møttes denne uken var spørsmålet derfor heller om prisfallet gir grunn til bekymring – og om sentralbanken derfor bør forberede ytterligere kutt i styringsrenten for å hindre at en videre boligprisnedgang bremser veksten i norsk økonomi.

Ifølge deltagerne i DN rentepanel er det imidlertid foreløpig ingen grunn for Norges Bank til å uroe seg spesielt mye over utviklingen i boligmarkedet.

– Jeg tror det først er grunn til å bli bekymret dersom utviklingen i boligmarkedet begynner å slå ut i konjunkturutviklingen. Men den direkte effekten av at boligprisene går litt ned nå, bør ikke Norges Bank være bekymret over, sa NTNU-professor Ragnar Torvik til DN på tirsdag.(Vilkår)

Slik blir en kajakk til
Total tid på produksjonen er omkring seks minutter.
01:25
Publisert: