Arctic Alternative Investments as (AAI) er en del av Arctic-gruppen, under morselskapet som er meglerhuset Arctic Securities. Selskapet får kritikk for interessekonflikter, underbemanning, ansvarsfraskrivelser og mulige brudd på god forretningsskikk.

Arctic Securities har i en årrekke vært ledet av grunnlegger Mads Syversen, som tidligere denne måneden kunngjorde sin avgang som daglig leder og går over i en rolle som styreleder.

Finanstilsynet gjennomførte i november i fjor et tilsyn i AAI, som har konsesjon for å forvalte alternative investeringsfond. Per september i fjor forvaltet selskapet 321 millioner euro, altså godt over tre milliarder kroner, fordelt på seks alternative investeringsfond.

Lang liste med kritikk

I tilsynsrapporten retter Finanstilsynet kritikk mot flere områder:

Underbemanning: Fire personer i til sammen 1,2 årsverk forvalter milliardverdiene i de seks fondene. Alle de fire er også ansatt andre steder i Arctic-gruppen. Daglig leder og en medarbeider som arbeider med risikostyring og etterlevelse (compliance) var på tilsynstidspunktet ansatt i foretaket i 50-prosent stillinger. Leder for porteføljeforvaltning og leder for risikostyring og etterlevelse var hver ansatt i ti prosent stillinger.

Finanstilsynet mener samlede ressurser er «for beskjedne til å sikre ivaretagelse av de krav som stilles til permanente og uavhengige funksjoner, samt en forsvarlig ivaretagelse av de løpende krav som stilles til virksomheten, herunder til kontinuitet og sikkerhet».

AAI skriver i sitt tilsvar at selskapet «så langt har hatt tilstrekkelige ressurser til å sikre en forsvarlig drift og organisering», og viser til at man har utkontraktert og støtter seg på tjenester fra andre selskaper i Arctic-konsernet. Det vises videre til at fem av fondene er syndikater med bare én eiendomsinvestering som i hovedsak er leid ut på lange leiekontrakter. AAI skriver videre at fondene kun er arbeidsintensive ved oppstart og fremtidig avvikling, og at flere av de ansatte i kortere perioder har lagt ned inntil hundre prosent arbeidsinnsats. AAI opplyser videre at daglig leders stillingsprosent skal økes til 80 prosent slik at antall årsverk kommer opp i 1,5, med mulighet for å øke mer ved behov og deltidsansettelser. Samtidig opplyses det om at antall årsverk frem til august 2022 reduseres på grunn av avvikling av foreldrepermisjon.

Finanstilsynets vurdering er at 1,5 årsverk er «et absolutt minimum sett i lys av virksomhetens art, omfang og kompleksitet».

Interessekonflikter: Tilsynet mener det er for stor risiko for interessekonflikter i konsernet, mellom AAI, fondet og investorer på én side og andre selskaper i Arctic-konsernet på den andre siden. Tilsvarende er interessekonfliktene som oppstår der Foretakets ledere innehar stillinger i mor- eller søsterselskap.

Finanstilsynet skriver i rapporten at det er «kritisk til at Foretaket ikke i tilstrekkelig grad hadde identifisert og håndtert interessekonflikter som oppsto som følge av Foretakets organisering i konsern». Tilsynet savner også dokumentasjon på håndtering av identifiserte interessekonflikter og dokumentasjon på at avtaler inngått med konsernselskaper var inngått på armlengdes avstand og til markedsmessige betingelser.

AAI skriver i sitt tilsvar at det tar Finanstilsynets kritikk til etterretning, men påpeker samtidig at det har hatt et bevisst forhold til interessekonflikter som kan oppstå. AAI lover også at selskapet i fremtiden i større grad skal dokumentere at avtaler som inngås er i investorenes interesse. Videre lover AAI at styremedlemmer eller ansatte i fremtiden ikke skal signere avtaler på vegne av søsterselskaper eller andre leverandører der selskapet er motpart.

God forretningsskikk: Finanstilsynet minner om at forvalteren, her AAI, har juridisk plikt til å utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk, og påse at investorenes og fondenes og markedets integritet ivaretas på beste måte ved å opptre ryddig og korrekt.

Tilsynet mener det har eksistert rolleblanding i forbindelse med investeringsbeslutninger, blant annet i forbindelse med eiendomsinvesteringer. Personer involvert i disse beslutningen hadde samtidig bånd til morselskapet eller eiendomsforvalter og søsterselskap Arctic Real Estate Management AS, enten ved styreverv eller ansettelsesforhold.

Finanstilsynets foreløpige vurdering var at «investeringsbeslutningene i Foretaket ikke kunne tas på et tilstrekkelig uavhengig grunnlag». At alle stillinger i AAI var deltidsstillinger «forsterket Finanstilsynets foreløpige inntrykk av at Foretaket ikke hadde tilstrekkelig styring og kontroll med porteføljeforvaltningen».

AAI har i tilsvaret har lovet å gjennomføre tiltak for å bidra til at investeringsbeslutninger tas på et uavhengig grunnlag. Men Finanstilsynet påpeker at Foretakets organisering ved omfattende bindinger til andre konsernselskaper bidrar til å svekke Foretakets uavhengige stilling. Finanstilsynet skriver at det forventer at styret har høy oppmerksomhet på denne risikoen, og vurderer tiltak for å sikre Foretakets uavhengige stilling. Finanstilsynet skriver at det «forventer at Foretaket fremover i større grad synliggjør og dokumenterer de vurderinger som ligger grunn for investeringsbeslutningene».

Ansvarsfraskrivelser: AAI har benyttet vide ansvarsfraskrivelser knyttet til kvaliteten på informasjonen som gis potensielle investorer.

Selskapet skriver i sitt tilsvar at det ikke har gjort noe galt eller ulovlig, men at det lover å ta kritikken til etterretning og moderere ansvarsfraskrivelsene for å sikre at investorene ikke misforstår sine rettigheter. AAI påpeker samtidig at investormaterialet som er blitt brukt er basert på «gjeldende markedsstandard».

Finanstilsynet er ikke fornøyd med denne forklaringen og viser til at AAI ikke kan fraskrive seg ansvar for utelatelser eller feil i den informasjonen forvalter er pliktig til å gi investorer etter loven. Tilsynet krever at AAI umiddelbart innretter seg etter kritikken og viser til at foretaket har et selvstendig ansvar å sjekke og kvalitetssikre alle opplysninger, og at investorene har en berettiget forventning om at opplysninger som gis er korrekte.

Finanstilsynet mener punktene om underbemanning og god forretningsskikk utgjør en risiko knyttet til blant annet operasjonell kontinuitet og AAIs uavhengige stilling. Finanstilsynet krever at styret vurderer mulige oppfølgingstiltak og dokumentasjon på dette innen 1. juli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.