Fotballrådgiver Christian Eidem ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett for grov kroppsskade i saken der han var tiltalt for ha utført vold mot investor og forretningsadvokat Einar J. Greve på en fest i Oslo.

Oslo tingrett dømte Christian Eidem til 60 dagers ubetinget fengsel, men lagmannsretten frikjente Eidem fordi det ikke ble bevist at han hadde noen klar bevissthet om hva han gjorde.

Nå har statsadvokat Stein Vale i Oslo statsadvokatembeter besluttet å ikke anke dommen.

– Lagmannsretten har frifunnet Eidem på grunnlag av en vurdering av bevisene. Flertallet i lagmannsretten kom til at det ikke var bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at Eidem har utvist tilstrekkelig grad av skyld. Bevisvurderingen kan ikke overprøves av Høyesterett, påpeker Vale.

– Påtalemyndigheten kan ikke se at det hefter noen lovanvendelsesfeil eller saksbehandlingsfeil ved lagmannsrettens dom, og vi vil følgelig ikke anke dommen.

Eidem anker erstatningskrav

Selv om Eidem ble frifunnet ble han likevel dømt til å betale Greve 16.500 kroner i erstatning og 30.000 kroner i oppreisning. Frifinnelse i straffesak er ikke til hinder for at det i samme sak kan pådømmes sivile krav dersom retten kommer til at det er klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har begått handlingen.

Eidem vil anke denne delen av dommen.

– Når det gjelder den erstatning Eidem er dømt til å betale Greve, så vil Eidem anke dette spørsmål til Høyesterett. Grunnet den klare frifinnelsen av Eidem, er jeg svært overrasket over dommen på dette punkt, sier Eidems advokat, Steinar Thomassen.

– Når lagmannsretten først kom til at Eidems første utfall med armene mot Greve var en reflekshandling som en følge av Greves angrep, så har jeg svært vanskelig å følge lagmannsrettens syn under erstatningsdelen på at den samme handlingen var sterk klanderverdig. Dette selv om beviskravene er forskjellig. Grunnet Greves forutgående klart klanderverdige opptreden skulle ikke erstatning under noen omstendighet ha vært idømt, legger han til.

Privat straffesak

Eidem reiste privat straffesak mot Greve 12. juli 2018 på grunn av kroppsskader som ribbensbrudd og kuttskader han mente at Greve påførte ham under tumultene på innflyttingsfesten hos næringseiendomsmegler Knut Stokke i oktober 2017.

Men Oslo tingrett avviste Eidems private straffesak mot Greve. I kjennelsen sås det også tvil om Eidem faktisk fikk ribbensbrudd etter sammenstøtet.

– Retten mener det er tvil knyttet til om Eidem falt på en slik måte at han kunne pådratt seg ribbensbrudd. Etter en samlet helhetsvurdering har retten kommet til at det ikke er fyldestgjørende grunn til privat påtale og saken skal avvises, heter det i kjennelsen.

- Påvist ribbensbrudd

Borgarting lagmannsrett hadde i dommen en annen oppfatning av hendelsesforløpet. Lagmannsretten legger nemlig «etter bevisførselen til grunn at Greve ble provosert av noe av det Eidem sa, og at han dyttet Eidem, slik at Eidem mistet balansen, rev med seg en høyttaler og ramlet ned i en sofa som sto inntil en vegg. Lagmannsretten legger til grunn at Eidem som følge av fallet fikk påvist ribbensbrudd ved klinisk undersøkelse tre dager senere, basert på en legejournal fra Volvat Medisinske senter».

– Flertallet mener det også er et moment i den samlede bevisvurderingen at Greve synes å undervurdere sin egen rolle i andre etasje, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Eidem har anket kjennelsen fra tingretten, som avviste saken. Et sentralt punkt har vært hvorfor ikke Eidem har røntgenbilde av ribbensbruddet. Allerede i et prosesskriv til Oslo tingrett 15. mars 2019 anførte Eidems forsvarer at det ikke kan stilles krav om røntgenbilde som dokumentasjon for ribbensbrudd.

- Stor betydning for privat straffesak

Eidems advokat Steinar Thomassen håper vilkårene for avvisning ikke er til stede og at den private straffesaken slipper inn i Oslo tingrett, selv om tingretten først avviste den.

– Det konstateres at lagmannsretten har lagt til grunn at Greve påførte Eidem en kroppsskade forut for den handlingen Eidem selv var tiltalt for, nemlig ribbensbrudd etter at Greve dyttet Eidem over ende. Lagmannsrettens vurdering her og det faktum at lagmannsretten frifinner Eidem, vil selvsagt få stor betydning for den private straffesaken Eidem har anlagt mot Greve, sier Thomassen.

- Flertallet mener det også er et moment i den samlede bevisvurderingen at Greve synes å undervurdere sin egen rolle i andre etasje, heter det i dommen fra lagmannsretten. Her er advokat og investor Einar Greve avbildet i Borgarting lagmannsrett.
- Flertallet mener det også er et moment i den samlede bevisvurderingen at Greve synes å undervurdere sin egen rolle i andre etasje, heter det i dommen fra lagmannsretten. Her er advokat og investor Einar Greve avbildet i Borgarting lagmannsrett. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Unektelig forbløffet

Tre dommere i lagmannsrettens ankeutvalg skal nå avgjøre saken.

Einar Greves advokat Ellen Holager Andenæs ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg har overhodet ingen kommentarer, sier hun.

Hverken Eidem eller Greve har besvart DNs henvendelser. Etter dommen i Borgarting lagmannsrett uttalte Holager Andenæs til DN:

– Greve er unektelig forbløffet over flertallets konklusjon i denne dissensdommen. Nå er det engang slik at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, og dette prinsippet har reddet Eidem i denne saken. En enstemmig lagmannsrett kom imidlertid til at Eidems handlemåte var grovt uaktsom og et «markert avvik fra det forsvarlige». Derfor ble han med rette dømt til å betale min klient både erstatning og oppreisning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.