Finanstilsynet kom onsdag med en rapport etter stedlig tilsyn hos DNB Markets' divisjon for valuta, renter og råvarer tidligere i år.

Finanstilsynet gir i rapporten kritikk av bankens kundeklassifisering og bankens håndtering av ansattes handler i finansielle instrumenter. Det kommer også frem at en ansatt gjennomførte transaksjoner i selskaper han var aksjonær i.

Tilsynet skriver: «Det stedlige tilsynet har avdekket feil og mangler knyttet til bankens rutiner og prosedyrer for kundeklassifisering, samt enkelte tilfeller av feilklassifisering og mangelfull dokumentasjon på omklassifisering. Tilsynet har også vist til et tilfelle der omklassifisering fra ikke-profesjonell til profesjonell kunde har skjedd på meglers initiativ.»

Den endelige rapporten kommer etter tilsyn og en foreløpig rapport 5. mai i år.

DNBs kommunikasjonsavdeling skriver i en epost til DN at rutiner i meglerhuset er innskjerpet etter at kritikken ble reist tidligere i år.

Anonymt varsel

Finanstilsynet retter kritikk blant annet fordi DNB Markets ikke har hatt «løpende oversikt over ansattes eierinteresser». Finanstilsynet har etterspurt konkret informasjon om ansattes eierinteresser og fikk til svar at: «Vi har ikke oversikt over selskaper der ansatte har eierandel under 50 prosent» og «DNB har ikke (og var heller ikke forpliktet til å ha) rutiner for å innhente fullstendige oversikter over ansattes innehav av finansielle instrumenter herunder aksjeinnehav i ulike selskaper.»

Dette mener tilsynet åpenbart ikke tilfredsstiller den kontrollen meglerhuset er pålagt å ha.

I rapporten vises det til at en konkret ansatt i meglerhuset hadde eierinteresser i selskaper som han selv utførte handler for i det daglige.

Dette forholdet skal, ifølge rapporten, ha blitt kjent for banken gjennom et anonymt varsel. Det fremkommer ikke av tilsynets rapport hvem som mottok det anonyme varselet, men saken har senere blitt en sak for DNBs interne konsernrevisjon.

Tilsynet viser til DNB Markets' egne opplysninger om at en ansatt i forretningsområdet for valuta, renter og råvarer hadde håndtert transaksjoner for to selskaper der han selv var aksjonær. Disse transaksjonene skulle, ifølge tilsynet, ha vært håndtert av en megler uten eierinteresser i selskapene. Finanstilsynet har bemerket at denne kommentaren er knyttet til enkelte konkrete tilfeller omtalt i et anonymt varsel, og at tilsynet ikke har sett indikasjoner på at Markets ikke hadde vurdert de konkrete bedriftskundene omtalt i Rapporten til å være omfattet av Markets' egenhandelsregler.

Det kommer ikke frem av rapporten om hvilke selskaper som er berørt, hvor mange aksjer den ansatte hadde i selskapene, eller hvilken funksjon den ansatte hadde.

Tilsynet skriver at DNBs håndtering av det anonyme varselet – og generelt oppfølgningen fra konsernrevisjonen – vil bli fulgt opp gjennom en egen tilsynsrapport senere.

Har endret rutiner

DNBs kommunikasjonssjef Øystein K. Langberg skriver i en epost at tilsynets bemerkninger førte til at rutiner straks måtte skjerpes inn:

– Vi har gått grundig gjennom kommentarene tilsynet kom med, og oppdatert våre rutiner og prosedyrer på de områdene tilsynet omtaler.

– DNB Markets har i likhet med mange andre verdipapirforetak tatt utgangspunkt i Verdipapirforetakenes forbunds anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel, men i lys av tilsynets tilbakemeldinger har vi rettet opp de manglene som er påpekt i rapporten. Det er positivt at tilsynet er tilfreds med endringene vi har gjort og ikke anser det nødvendig med pålegg om retting.

DN har også sendt flere spørsmål til DNB om detaljer rundt det anonyme varselet mot den enkeltansatte, blant annet når det ble kjent for banken:

– Vi uttaler oss ikke om detaljer rundt varsler, svar Langberg i en epost.

Varselet håndteres nå av internrevisjonen.

– Har varselet fått personalmessige følger?

– Det kan vi ikke si noe om av hensyn til taushetsplikten.

– Er det risiko for at handlene har gitt økonomisk vinning for den berørte?

– Det er viktig å presisere at varselet ikke berører handel i verdipapirer, innsideinformasjon, eller å blande kortene mellom kunders og verdipapirforetakets interesser. Transaksjonene som omtales i rapporten fra tilsynet, er valutavekslinger og -sikringer, sier Langberg.

Han sier DNB ikke kan finne at motivet er økonomisk vinning, og saken anses som lukket.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNBs Kjerstin Braathen om ledelse: – Den dagen du har mistet frykten for å feile, er du farlig
Ledere om ledelse: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB har ingen tro på at noen er født til å bli ledere.
04:15
Publisert: