Finanstilsynet bekreftet mandag morgen at DNB får en bot på 400 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Tilsynet varslet boten allerede i desember, men nå er det endelige vedtaket fattet. Samtidig kommer tilsynet med en sterkt kritisk rapport om storbankens håndtering av antihvitvaskingsarbeidet til banken.

«Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet», skriver tilsynet i rapporten.

Aksepterer gebyret

I en børsmelding erkjenner DNB at bankens antihvitvaskingsarbeid ikke hadde gitt tilstrekkelige resultater på tilsynstidspunktet. Banken aksepterer gebyret fra Finanstilsynet. DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020.

«DNB har ikke vært mistenkt for hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking. Finanstilsynet kommer med kritikk av DNBs etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det å levere på myndighetenes forventninger på anti -hvitvaskingsområdet er en viktig samfunnsoppgave DNB har for å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet», skriver DNB i en melding mandag.

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen opplyser i en melding at banken tar kritikken i rapporten svært alvorlig, og at bekjempelse av økonomisk kriminalitet og hvitvasking har høy prioritet i styret og hele DNB.

– Vi skal kjenne kundene våre og ha gjennomført tiltak som gjør at mistenkelige forhold kan rapporteres til Økokrim. Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet, sier Braathen.

Hege Hagen, som er ansvarlig for DNBs anti-hvitvaskingsarbeid, sier at de har tatt lærdom fra kritikken fra Finanstilsynet.

– Finanstilsynet har rett i at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og at det er områder vi må bli bedre på, sier hun i en melding og legger til:

– Samtidig er det godt å se at Finanstilsynet også registrerer at vi har iverksatt mange tiltak for å styrke hvitvaskingsarbeidet siden tilsynet ble gjennomført. Organisering, intern opplæring, risikovurderinger og elektronisk overvåking er områder som er betydelig styrket. Dette er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres og DNB skal fortsette å prioritere dette arbeidet framover.  Hvitvasking er helt øverst på vår prioriteringsliste.

Refser DNB og styret

Finanstilsynet gir i rapporten DNB-ledelsen og styret sterk kritikk for at antihvitvaskingsarbeidet ikke er blitt prioritert godt nok.

«Funnene som omtales i rapportene, forsterker inntrykket av alvorlige svakheter i bankens anti-hvitvaskingsarbeid over mange år. Finanstilsynet anerkjenner at mange av bankens nåværende utfordringer i regelverksetterlevelsen dels skyldes mangelfulle tiltak bakover i tid, men det må også fremheves at tilsynet i 2020 avdekket klare mangler i etterlevelsen på områder der det nylig er gjennomført endringer i bankens rutiner og systemet», skriver Finanstilsynet i rapporten.

Tilsynet skriver også at det er avdekket lovbrudd som «skyldes klart klanderverdig adferd fra banken».

Årsaken til den krasse beskrivelsen er ifølge tilsynet at banken ikke har gjort nok for å rette opp for et betydelig etterslep på dette området, og heller ikke lykkes med å forbedre etterlevelsen gjennom tiltakene den har iverksatt.

Tilsynet skriver også at banken «i lang tid vært klar over manglene, blant annet ved at tilsynsrapporter og internrevisjonsrapporter har konstatert mangler og lovbrudd».

Mener banken har iverksatt tiltak

DNB påpeker i børsmeldingen at banken de siste årene har iverksatt mange tiltak for å styrke anti -hvitvaskingsarbeidet. Organisering, risikovurderinger, risikoklassifisering og elektronisk overvåkning er områder som er betydelig styrket, og styret og ledelsen følger jevnlig opp dette viktige arbeidet, skriver banken.

«DNB kjenner seg ikke igjen i Finanstilsynets vurdering om manglende prioritering av anti-hvitvaskingsarbeidet hos styret og ledelsen. Kampen mot hvitvasking er helt øverst på styrets prioriteringsliste. Finanstilsynet har rett i at vi har områder vi må bli bedre på, men vi har også gjort store forbedringer de siste årene. Dette er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres og DNB skal fortsette å prioritere dette fremover», skriver DNB.

Finanstilsynet kommenterer dette svaret slik i rapporten:

«Finanstilsynet observerer at bankens styre har hatt anti-hvitvasking på sin agenda hyppig og over tid. Finanstilsynet mener likevel at det ikke er gjort tilstrekkelig for å bedre etterlevelsen. Den mangelfulle etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket er blitt påpekt av Finanstilsynet i flere tilsynsrapporter over en periode på flere år».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.