Finanstilsynet griper fatt i en ny arm i DNBs mangearmede finanskonsern når det gir DNB Markets korreks for feil i viktig markedsrapportering til Finanstilsynet.

Tidligere har banken fått hard kritikk for mangler i it-systemer og anti-hvitvaskingsarbeid, og i august begynte dagbøter å løpe for bruddet i dette arbeidet. Eiendomsmeglerne fikk også en oppstramming så sent som i vår.

Og igjen er det mangler i it-systemene som fører til at Finanstilsynet kan påpeke feil i landets største meglerhus.

Tilsynet åpner rapporten med å slå fast at det er funnet «betydelige mangler i DNBs rapportering av transaksjoner i finansielle instrumenter i Finanstilsynets finansielle transaksjonsrapporteringssystem».

Transaksjonsrapporteringssystemet omtales gjerne bare som TRS-system og er en lukket informasjonsutveksling mellom meglerhuset, som utfører transaksjoner på vegne investorer, og tilsynet.

– Vi tar saken meget alvorlig og er enig i Finanstilsynets merknader. Vår transaksjonsrapportering har rett og slett ikke vært god nok, sier DNB Markets-sjef Alexander Opstad.

Rapporten ble offentliggjort tirsdag, og E24 omtalte også saken tirsdag formiddag.

Får pålegg

Banken får nå pålegg om retting – og tilsynet understreker alvoret ved å sette en tidsfrist på kun tre måneder. Innen 1. februar skal DNBs systemer for å rapportere inn store aksjehandler (blokkhandler) til Finanstilsynet være på plass i henhold til EUs lovverk for finansmarkedene.

For Finanstilsynet slår seg slettes ikke til ro med at DNB har jobbet med situasjonen i to år:

– DNB hevder at banken siden feilsituasjonene ble kjent i 2020 løpende har hatt ledelsesoppfølging internt og i forhold til sin underleverandør. Det er avdekket svakheter i dataoppsett og datakvalitet hos DNB og kvalitetsfeil hos tredjepartsleverandør, står det i Finanstilsynets rapport.

Opstad i DNB Markets sier det helt og holdent er DNBs ansvar.

– Vi er dypt skuffet over kvaliteten på leveranser fra en av våre leverandører, men det er utelukkende vårt ansvar å besørge kvalitet i vår rapportering til Finanstilsynet, sier han.

Det nytter heller ikke at banken forsøker seg med at rapporteringssystemet er forsøkt rettet opp:

– Det opplyses videre at TRS-rapportering er gitt høyeste prioritet i DNBs avdeling for myndighetsrapportering og tilhørende støttefunksjoner, herunder dataanalyse, it og ledelse.

For selv om feilene var oppe i dagen allerede for to år siden, og banken har forsøkt å opplyse tilsynet om rettinger, avdekket tilsynet feil igjen i fjor høst, står det i rapporten. Feilene er listet opp i rapporten.

– Feil har vært rettet fortløpende, men ikke så raskt som vi skulle ønske. Alle kjente feil er rettet per i dag og alle relevante transaksjoner er resendt til Finanstilsynet, men det gjenstår ytterligere kvalitetssikring før vi kan garantere at vår rapportering er god nok på alle områder, sier Markets-sjef Opstad.

Og tilsynet er følgelig lite imponert over fremdriften i banken, og konstaterer at det tar «også lang tid før DNB er i stand til å rette disse feilene».

– DNB er heller ikke klar over feilene før disse avdekkes av Finanstilsynet, skriver tilsynet og legger til:

– Når det gjelder omfang og alvorlighet av de feilrapporteringer som har skjedd, trekker Finanstilsynet særlig frem at DNB siden 2020 kun har rapportert en brøkdel av transaksjonene i OTC-derivater. I enkelte perioder er slike transaksjoner ikke rapportert inn overhodet.

Og:

– Finanstilsynet vurderer dette som alvorlig, særlig på bakgrunn av at DNB er en stor aktør i det norske verdipapirmarkedet.

Opstad i DNB Markets sier det ikke har vært et spørsmål om ressurser.

– I DNB Markets er og har dette vært førsteprioritet for våre IT- og kompetanseressurser over en lengre periode. DNB har etablert eget ansvarsområde for løpende oppfølging og rapportering, som har bidratt til at alle kjente feil per i dag er rettet og at relevante transaksjoner er resendt korrekt til Finanstilsynet. Når det er sagt, skulle dette selvsagt vært løst raskere. Ytterligere kvalitetssikring gjenstår for at vi kan være sikre på at vi rapporterer god kvalitet på alle områder, sier han.

Får servert punktliste

DNB får av Finanstilsynet pålegg om retting fra tilsynet og setter opp en liste:

  • DNB skal «sørge for at rutiner og systemer innrettes slik at rapporteringsplikten» i henhold til lovverket.
  • DNBs styre skal be bankens internrevisjon om en vurdering av «om endringer som følge av oppfyllelse» av punkt 1 «anses tilfredsstillende»
  • DNBs styre skal også be bankens internrevisjonen om en bekreftelse av at «retting av uriktige rapporteringer av blokkhandler» tilbake til 30. november 2020 er utført
  • Dessuten skal styret be internrevisjonen sende en kopi av rapporteringen «på disse punktene sendes til Finanstilsynet».

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.