Forvaltningen av Oljefondet er todelt. Departementet tar risiko som er knyttet til konstruksjonen av en god referanseindeks for å maksimere risikojustert avkastning, mens Norges Bank tar risiko som forbindes med avvik fra denne indeksen.

Norges Banks operative forvaltning studeres nøye. Finansdepartementets bidrag som byggmester er knapt kjent selv om de økonomiske konsekvensene derfra har vært langt større.

Siden Oljefondets oppstart har Finansdepartementet bestemt sammensetningen av fondet.