Jool Markets as har mottatt Finanstilsynets endelige merknader etter det stedlige tilsynet som ble gjennomført i desember 2017. Finanstilsynet kommer med sterk kritikk av meglerhuset og har fattet vedtak om å tilbakekalle Jool Markets' konsesjoner.

Selskapet søkte umiddelbart om og har fått innvilget oppsettende virkning i klagefristperioden.

– Jool Markets kan derfor videreføre virksomheten som normalt inntil videre. Selskapet har besluttet at vedtaket vil bli påklaget til Finansdepartementet, og vil søke om oppsettende virkning også i den perioden klagen er under behandling, skriver Jool i en pressemelding.

Jool Markets har hatt fortløpende og god dialog med Finanstilsynet underveis.

– Selskapet var relativt ungt ved det stedlige tilsynet i 2017, og hadde dessuten hatt en rask vekst, skriver Jool i meldingen.

De siste tre årene har Jool Markets as hatt et samlet resultat før skatt på rundt 45 millioner kroner. Jool Markets as er datterselskap av svenskeide Jool Capital Partner som er mye omtalt i DN blant annet i forbindelse med «Golden Oldies»-sakene.

Det norske selskapet Jool Capital Partner as er for tiden under granskning av Finanstilsynet etter at det «lånte» ut sin konsesjon til en rekke uregulerte meglerhus og investeringsrådgivere. I fjor høst ble det besluttet å avvikle dette selskapet.

Endret kundens svar

Under tilsynet i desember 2017 hadde Jool markets totalt 1044 investorkunder.

Finanstilsynet slo i sin rapport fast at Jool Markets har endret kundenes svar knyttet til risikovillighet.

«Ved en vurdering av om et produkt er egnet for kunden, står spørsmålet om kunden er villig til å påta seg risikoen knyttet til den aktuelle investeringen helt sentralt. Når Foretaket aktivt har gått inn for å endre kundens avkrysning på dette punkt, fremstår det som en svært grov tilsidesettelse av kundens krav på beskyttelse etter loven. Det gjelder i særdeleshet ettersom Foretaket tilbyr produkter med høy risiko og det overveiende antallet av Foretakets kunder er ikke-profesjonelle, som har krav på høyeste grad av investorbeskyttelse», skriver Finanstilsynet.

Foretaket har ifølge Tilsynet rutinemessig kontaktet kunder som har oppgitt lavere risikovillighet enn høy og forklart at kundeforholdet ikke kan etableres dersom risikovilligheten ikke endres til høy.

Foretaket skriver om dette i tilsvaret at «De fleste av kundene disse samtalene gjelder er ordreformidlingskunder, uten at dette har avgjørende betydning i og med at Foretaket her stiller samme krav til ordreformidlingskunder og rådgivningskunder»

– Overrasket og skuffet

Jool Markets skriver i sin pressemelding at meglerhuset var klar over at den kraftige veksten representerte en belastning for organisasjonen og sier at selskapet har nedlagt et betydelig arbeid ved bruk av interne og eksterne ressurser for å sikre at veksten ikke gikk på bekostning av kvaliteten i virksomheten.

– Jool Markets driver en seriøs virksomhet. Det aller viktigste for oss nå er å ivareta våre kunder, deres finansieringsbehov og investeringer, de ansatte og selskapets øvrige interessenter, sier advokat Ola Røthe, som har vært styreleder i selskapet siden høsten 2018.

– Vi er overrasket og skuffet over at Finanstilsynet i begrenset grad har tatt hensyn til våre merknader og spesielt at de ikke har vektlagt de betydelige endringer og tiltak som selskapet har gjennomført for særlig å sikre investorvernet, sier Røthe.

Sterk kritikk

Finanstilsynet mener at Jool Markets har brutt verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk ved at det har ytet investeringsrådgivning fra salgsavdelingen uten å tilfredsstille kravene til egnethetsvurdering.

– Finanstilsynet anser det som skjerpende at investeringene som overtredelsene knytter seg til, er gjort i et snevert spekter av investeringsprodukter med høy risiko, skriver Tilsynet i rapporten.

– Finanstilsynet ser svært alvorlig på Foretakets praksis med å oppfordre kunder til å endre sine opplysninger om risikovillighet slik at det passer med Foretakets produkter, og at Foretaket ikke har vurdert kundens finansielle evne til å håndtere risikoen og solgt store volumer av sine produkter i strid med kundens interesser, heter det videre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Aldri før har det vært dyrere å stå på ski i Norge: – Jeg måtte bare trykke koden fort og glemme det
03:03
Publisert: