DN har fått innsyn i Finanstilsynets anmeldelse av Nordic Securities, som ledet til Økokrims pågripelser og razzia av meglerhusets lokaler i Bergen og Oslo sist uke.

Hverken Finanstilsynet eller Økokrim har ønsket å kommentere saken i detalj, men i tilsynets anmeldelse kommer grunnlaget for saken tydelig frem. Anmeldelsen landet hos Økokrim tidlig i april i fjor, og saken har senere blitt etterforsket.

I anmeldelsen nevnes to hovedpunkter som også ledet til inndragelse av meglerhusets konsesjon i fjor:

  • Investeringsrådgivning knyttet til handel i CFD-er, såkalte differansekontrakter.
  • Salg av aksjer i morselskapet The Nordic Group (TNG) til meglerhusets kunder, særlig i 2015 og 2016.

Tilsynet skriver at flere meglerhus har mistet konsesjon for manglende rådgivning ved CFD-handel, men ingen er tidligere blitt anmeldt.

«I denne saken har foretaket i tillegg til slike forhold, grovt tilsidesatt kunders interesser ved salg av TNG-aksjer. Tilsynet har ikke tidligere kommet over verdipapirforetak som har deltatt i salg av unoterte aksjer i egen eller tilknyttede selskapers virksomhet i den målestokk det her er snakk om», skriver tilsynet i anmeldelsen, og legger til:

«Tilsynet vurderer forholdene som langt grovere enn i tidligere tilbakekallssaker», og ber Økokrim etterforske grove og gjentatte brudd på god forretningsskikk.

Advokat for de siktede i Nordic Securities, Tony A. Vangen i Advokatfirmaet Elden, sa mandag at de siktede stiller seg uforstående til siktelsen om brudd på god forretningsskikk.

– Når fikk de berørte vite om etterforskningen?

– De ble gjort kjent med dette i midten av forrige uke, sier han til DN tirsdag.

Han vil ikke si hvem som er siktet i saken.

Det var TV 2 som først omtalte razziaen denne uken.

Kritisk til Nordic-gründere

Anmeldelsen tar særlig for seg aksjesalg i morselskapet TNG, og tilsynet nevner spesielt TNGs hovedeiere Erik Egenæs og Endre Tangenes, gjennom deres heleide selskaper ETG Resources as og ETG Investments as. Anmeldelsen beskriver også hvordan meglere i Nordic Securities har solgt aksjer til meglerhusets kunder.

Det kommer ikke frem av anmeldelsen hvilke personer tilsynet ber Økokrim undersøke spesielt.

Tilsynet reagerer på flere sider ved aksjesalget, blant annet:

  • Det er ikke gitt balanserte og fyllestgjørende opplysninger fra meglerhuset til potensielle investorer
  • Finansiell informasjon i TNG er presentert på en villedende måte.
  • Investorene er ikke blitt informert om at meglerhusets meglere fikk en høy godtgjørelse ved omsetning av aksjer.
  • De fleste aksjer er solgt til 20 kroner stykket, som verdsetter meglerhuset til 500 millioner kroner, og som tilsynet mener er urealistisk høyt.
  • Verdsettelsen av TNG er ikke begrunnet for investorene og det er ikke gitt informasjon om risikoen knyttet til usikker verdsettelse.

Nordic Securities har forklart at det kun videreformidlet tips om mulige investorer til de to hovedeierne, men tilsynet tror ikke på det:

«Tilsynet har imidlertid funnet at foretakets rolle har vært langt mer omfattende enn kun å tipse om navn, og at foretaket har vært en avgjørende bidragsyter til salget av TNG-aksjer,» skriver tilsynet.

Meglere var aktive

Det kommer frem at meglere hadde kundemøter om aksjesalg i meglerhusets lokaler, meglerne deltok selv i møtene, og tok hånd om kjøpsordre og har vært involvert i oppgjør av TNG-transaksjoner.

Nordic Securities hadde stedlig tilsyn i desember 2015. Det fikk varsel om tilbakekallelse av konsesjon i september 2016.

Tilsynet skriver at det meste av aksjesalget i TNG skjedde i første halvdel av 2016.

«Denne aktiviteten ser dermed ut til å ha blitt trappet kraftig opp etter Finanstilsynets stedlige tilsyn i desember 2015».

I seks måneder etter tilsynet ble det solgt TNG-aksjer til 102 privatkunder for til sammen 70 millioner kroner. Før tilsynets besøk ble det solgt aksjer for 39 millioner kroner.

Siste salg til eksterne investorer skjedde like før varsel om tilbakekallelse.

Hverken Egenæs eller Tangenes har ønsket å kommentere etterforskningen fra Økokrim eller svare på om de er siktet i saken. Deres advokat Tony A. Vangen vil heller ikke svare på hvem som er siktet.

– Utover Nordic Securities, omfatter siktelsen enkelte personer som hadde formell rolle i selskapet tilbake i perioden saken dreier seg om, sa Vangen til DN mandag.

Om handelen i TNG-aksjer, skriver Vangen i en epost:

– Dette er ikke straffbart. Det kan legges til at gründerne selv har handlet store poster i nevnte morselskap, også etter at den midlertidige rapporten forelå.

Om meglernes involvering i salg av TNG-aksjer, skriver han:

– Nordic Securities as har ikke omsatt aksjer i morselskapet. Det synes å være en utbredt misforståelse i mediene. Selskapet mener anmeldelsen i stor grad er basert på feil faktum.(Vilkår)

Fly fra Tokyo til Paris for fem hundre kroner
Dette japanske flyselskapet har funnet sin lille nisje i flymarkedet.
01:34
Publisert: