For ett år siden omtalte DN hvordan pakkereiseselskapet Route66USA Info as, med eier og daglig leder Arve Stallvik i spissen, hadde fått både kunder, Pakkereisenemnda og Forbrukertilsynet på nakken.

Sistnevnte hadde også ilagt både selskapet og Stallvik bøter for villedende markedsføring.

Nå er det klart at selskapet er slått konkurs, etter at Stallvik har begjært oppbud. Det fremgår av en konkursåpning levert inn til Brønnøysundregistret mandag.

Slik DN forstår er det krav rettet mot selskapet på 5,5 millioner kroner, fordelt på ni kreditorer.

– Jeg har akkurat fått papirene, og oppfatningen jeg får når jeg leser dette, er at virksomheten er opphørt, sier bostyrer, advokat Harald Jahren.

Ingen midler

Samtidig blir det klart av Route66USA Info as' årsregnskap for 2021 at egenkapitalen er tapt. I fjor var selskapet oppført med inntekter på 750.582 kroner, hvorav 748.782 kroner kommer fra koronastøtte fra staten. Salgsinntektene er oppgitt å være 1800 kroner.

Det ga i fjor et resultat før skatt på minus 1,3 millioner kroner.

Ved utgangen av fjoråret var selskapets kontantbeholdning på nøyaktig null kroner, mens egenkapitalen var på minus 897.591 kroner. Den samlede gjelden var på 13,8 millioner kroner, hvor 12,3 millioner var kortsiktig gjeld.

Av notene til Route66USA Info as' årsregnskap blir det klart at det er oppført 9,1 millioner kroner i gjeld til eieren, altså Stallvik selv.

I 2020 hadde selskapet en omsetning på knappe 2,3 millioner kroner og et resultat før skatt på 163.000 kroner.

Tapte i retten

Oppbudet kommer bare en knapp måned etter at Stallvik og Route66USA Info as tapte i Sogn og Fjordane tingrett.

Da hadde Stallvik gått til sak mot ti personer, som han tidligere hadde tapt mot i Forliksrådet, som dømte ham og selskapet til å betale erstatning for en kansellert USA-tur sommeren 2020. Grunnen var pandemien.

I tingretten skulle det tas stilling til om Route66USA Info as var rett aktør å rette tilbakebetalingskravet mot, og om de ti personene hadde plikt til å kreve sine utgifter dekket av reiseforsikringen.

Retten ga de ti personene fullt medhold, og konkluderte med at de hadde krav på å få dekket sine kostnader knyttet til rettsprosessen, både i tingretten og i Forliksrådet. Ifølge retten var selskapet og ikke forsikringsselskapet rett debitor for tilbakebetalingskravet.

Route66USA Info as ble dømt til å betale de ti personene mellom 50.000 og 55.000 kroner hver, altså samlet over 550.000 kroner.

DN har stilt Stallvik spørsmål både om oppbudet, rettssaken og kravene i konkursboet, men han hadde ikke besvart DNs henvendelser mandag.

Dagbøter

Som navnet skulle tilsi, tilbyr selskapet pakkereiser blant annet langs den berømte Route 66 i USA, som strekker seg fra Chicago i delstaten Illinois, til California på vestkysten.

Da DN omtalte selskapet i fjor, hadde NRK allerede skrevet at Forbrukertilsynet truet med dagbøter. Disse ble senere vedtatt, etter at selskapet nektet å betale tilbake kunder for avlyste USA-turer som følge av pandemien. Selskapet hadde mellom da og 2019 blitt klaget inn til Pakkereisenemnda 12 ganger, og ble felt alle gangene.

I vedtaket om dagsbøter fra Forbrukertilsynet fikk Stallvik og selskapet så hatten passet. Der ble selskapet pålagt å betale tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser, til kunder som enten har fått sin reise avlyst eller selv har avbestilt en reise. I tillegg til overtredelsesgebyret på 400.000 kroner, vedtok tilsynet en løpende tvangsmulkt på 30.000 kroner for hver uke Stallviks selskap «overtrer eller medvirker til overtredelse av ett eller flere av punktene i påbudsvedtaket».

I et separat vedtak skrev tilsynet at Stallvik selv også ble ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for å blant annet ha medvirket til å ha gitt kunder villedende opplysninger. Også han fikk løpende tvangsmulkter på til sammen 12.000 kroner i uken.

Viste til forsikringen

Stallvik svarte den gang følgende på spørsmål om saken fra DN:

– Selskapene våre er i dialog med alle involverte parter og vi vil komme til enighet. Så fort alle forsikringsselskap gjør sin plikt overfor alle kunder, og betaler ut reiseforsikringen kundene har krav på, vil både kunder og forbrukertilsyn være fornøyd, skrev han.

Stallvik mente altså at reiseforsikringen skulle tre inn, ettersom han hevdet at selskapet kunne «dokumentere at kunder selv har avbooket turene på grunn av reiseråd fra UD».

Dette avviste If.

Forsikringsselskapene dukket også opp i rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett, der Stallvik ifølge dommen hadde argumentert sterkt for at de ti personene burde gå til forsikringsselskapene for å få dekket sine utlegg. Det var retten ikke enig i.

«Retten finner det klart at Stallviks kritikk mot de saksøktes advokat basert på at han ikke har gått hardere på forsikringsselskapene er grunnløs. Etter rettens vurdering ville en slik fremgangsmåte mangle rettslig forankring og være i strid med god advokatetikk», heter det i dommen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.