I slutten av mars presenterte sentralbanksjef Øystein Olsen hedgefondforvalter og milliardær Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Han overtar jobben etter Yngve Slyngstad i september.

DN har tidligere skrevet at Tangens Ako-fond er registrert i skatteparadiser og at han har selskaper og truster på De britiske jomfruøyene og Jersey. Tangen får også beholde en eierandel i Ako Capital, forvalterselskapet han har bygget opp, mens han er sjef for Oljefondet.

DN skrev i mars at Tangen aldri sto på den offentlige søkerlisten til jobben. Det karakteriserte to jusprofessorer som ulovlig.

Norges Banks representantskap, som fører kontroll med sentralbanken på vegne av Stortinget, krever nå svar på følgende spørsmål i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen:

1.1 I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold og hva gjøres for sikre fullt innsyn?

1.2 I hvilken grad har Tangen i forbindelse med ansettelsesprosessen lagt frem en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning, og orientert om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for NBIM? Er det etter hovedstyrets mening uklare forhold og hva gjøres for å avklare disse?

1.3 Hvordan vil hovedstyret tilrettelegge for at tilsynet og kontrollen i Norges Bank på dette området ivaretas, slik at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt?

1.4 Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter dersom Tangen som daglig leder for NBIM vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond? Det bes om en redegjørelse for hvordan hensynet til interessekonflikter skal fastsettes gjennom formelle krav, ansettelsesavtale og mandat for stillingen.

1.5 Representantskapet ber om at det utarbeides oversikt over: - dagens eierstruktur for Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper mv. Det bes om at oversikten viser Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt i hvilke land selskapene er registrert. Det bes også om at andre dominerende eiere i strukturene oppgis. - en tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet sitt virke som daglig leder for NBIM.

1.6 I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn i Ako-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

1.7 Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i Ako Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for NBIM. På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan Ako Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

1.8 Hovedstyret har fastsatt en instruks for daglig leder av bankens forvaltning av SPU som ble lagt frem til representantskapets orientering i desember 2019. Vil ansettelsesavtalen med ny daglig leder for NBIM ivareta bestemmelsene i denne instruksen, eller vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger og i tilfelle på hvilke områder?

1.9 Har Ako-selskaper hatt oppdrag for eller gitt tilbud om tjenester til SPU (Oljefondet, red.anm.) tidligere, og foreligger det forretningsmessige forbindelser mellom Ako-selskaper og SPU i dag? Er det risiko for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se Akos og SPUs investeringer i sammenheng?

1.10 Stillingen som daglig leder for SPU gis som åremål i fem år med mulig forlengelse i inntil fem år. Hvilke betingelser legges for uttreden av stillingen når det for eksempel gjelder gjenopptak av tidligere roller?

26 spørsmål

Representantskapet stiller også spørsmål om ansettelsesprosesse:

Hva er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn (eller som anonym søker) før ansettelsen ble offentliggjort?

I tillegg får sentralbanksjefen spørsmål knyttet til seminaret i USA, Tangens referanser og spørsmål knyttet til Yngve Slyngstads deltagelse på dette seminaret og hvorvidt det kan være brudd på de etiske retningslinjene da han lot Tangen spandere deler av reisen og oppholdet. Totalt krever det svar på 26 spørsmål.

Fortsetter grillingen av sentralbanksjefen

Norges Banks representantskap med leder Julie Brodtkorb i spissen, kunne lagt ballen død onsdag. Da grillet de sentralbanksjefen i over fire timer om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen.

Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, ber om at sentralbanksjefen besvarer en rekke ubesvarte spørsmål om ansettelsen av ny oljefondssjef.
Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, ber om at sentralbanksjefen besvarer en rekke ubesvarte spørsmål om ansettelsen av ny oljefondssjef. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Men et flertall av medlemmene var ikke fornøyde med alle svarene som ble gitt, og dermed fortsetter den betente saken å rulle videre.

DN skrev onsdag at bakgrunnssjekken Norges Bank foretok av Nicolai Tangen før han ble ansatt som sjef for Oljefondet var ikke veldig grundig.

Det er blant annet ikke blitt foretatt grundige undersøkelser av Tangens selskaper, formue og fondsplasseringer og hvilke potensielle problemstillinger som kan dukke opp som følge av dette når han blir ny sjef for Oljefondet.

Det var først 31. mars, syv dager etter at han ble ansatt, at Tangen innledet kontakt med Norges Banks etterlevelsesenheter, som har ansvaret for etterlevelse av juridiske og etiske regler, ifølge tidslinjen som Norges Bank publiserte sammen med en redegjørelse om ansettelsesprosessen.

– Dette er utrolig alvorlig. Dette setter ansettelsen i et helt nytt lys. Dette er spørsmål som må ettergås av Norges Bank og man må få svar på. Vi må få full oversikt over selskaper og formuesplasseringer, sa Kari Elisabeth Kaski (SV) i finanskomiteen på Stortinget onsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.