I sommer mottok finansminister Siv Jensen (Frp) sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov.

Utvalget ble ledet av tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem. Utredningen var på rundt 600 sider, og kom etter over to års grundig arbeid.

Forslaget innebærer store endringer i organiseringen av Norges Bank. Ett av de mest omdiskuterte forslagene handler om å skille ut forvaltningen av Oljefondet i et eget selskap utenfor Norges Bank. I dag er fondet underlagt sentralbanken, og det er hovedstyret i banken som er fondets styre.

Utredningen ble sendt ut på høring med svarfrist 15. oktober. Norges Bank ba om en utsettelse til 26. oktober. Torsdag morgen kom sentralbankens svar.

I en pressemelding om høringssvaret gir sentralbanksjef Øystein Olsen uttrykk for at Oljefondet bør forbli i Norges Bank.

– Norges Bank er godt rustet til å forvalte SPU (Oljefondet red.anm.) og ivareta sentralbankoppgavene også fremover, sier Olsen.

Men hovedstyret i Norges Bank åpner også for at fondet under gitte forutsetninger bør ut av banken.

– Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier Olsen.

Støtter forslag om egen komité

Sentralbanken understreker at «det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere».

Sentralbanksjefen støtter forslaget om å opprette en pengepolitisk komité for å avlaste dagens styre. I forslaget til Gjedrem-utvalget får komiteen blant annet myndighet til å fastsette renten, slik hovedstyret har i dagens modell.

Norges Bank forutsetter da at Oljefondet forblir i sentralbanken.

«Med fondet i banken vil opprettelse av en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet kunne bidra til å redusere spennet i hovedstyrets ansvarsområde», heter det i høringsuttalelsen.

Dersom fondet flyttes ut, svekkes argumentene for en egen fagkomité, mener Norges Bank.

«Et styre med omtrent samme type sammensetning som i dag, men der kompetansen vris mot sentralbankvirksomheten, vil da kunne fungere godt. Med sentralbanksjefen som styreleder, er det naturlig at tilsynet med styrets virksomhet fortsatt ivaretas av representantskapet», skriver sentralbanken.

Hovedstyret foretrekker dermed Gjedrem-utvalgets modell C, som er nesten helt lik dagens organisering, men med en egen pengepolitisk komité. Representantskapet, Stortingets vaktbikkje, består.

Gjedrem-utvalget foreslår å kvitte seg med Norges Banks representantskap.

Delt om finansiell stabilitet

I dag er det Finansdepartementet som har siste ord i sentrale reguleringer av finansbransjen og kredittgivningen i Norge. Gjedrem-utvalget har foreslått å blant annet:

  • Frata Finanstilsynet ansvaret for finansiell stabilitet og overføre dette til Norges Bank.
  • Gi Norges Bank en særegen myndighet til å fastslå: 1. Motsyklisk buffer for bankene 2. Boliglånsforskriften

Norges Bank skriver i sitt høringssvar at det «ikke er naturlig at sentralbanken skal ha ansvaret for boliglånsforskriften ettersom forskriften også ivaretar bankenes forretningspraksis og forbrukerhensyn. Dette bør være departementets ansvar».

Samtidig støtter sentralbanken, som tidligere, forslaget om en ny hjemmel i finansforetaksloven som åpner for at Norges Bank kan få ansvaret for å treffe beslutningen om nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene.

«Beslutningsmyndighet i Norges Bank om nivået på motsyklisk kapitalbuffer gir en klar ansvarsfordeling mellom departementet og Norges Bank», skriver sentralbanken.

– Et godt utgangspunkt

– Sentralbanklovutvalgets utredning er et godt utgangspunkt for å vurdere en hensiktsmessig styringsstruktur for Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Norges Bank har hatt en god prosess hvor bidrag fra hele organisasjonen har gitt et solid grunnlag for hovedstyrets diskusjon og vurderinger, sier Olsen i torsdagens pressemelding.

– Norges Bank støtter de fleste forslagene i utkastet til ny sentralbanklov, særlig bestemmelsene om sentralbankens formål, oppgaver og forhold til myndighetene, sier han.

Maktkamp

DN skrev allerede i forrige uke at Øystein Olsen og Oljefond-sjef Yngve Slyngstad er på kollisjonskurs om fremtiden til fondet.

Yngve Slyngstad vil flytte fondet ut av Norges Bank. DN skrev da at Olsen står fast på at banken har vært et «godt hjem for fondet.» Dette bekreftes altså med dagens høringsuttalelse.

Det er mye som står på spill når fondet eventuelt skal tas ut av sentralbanken. Hvordan skal Norge best mulig sikre den nasjonale pengebingen som skal ta vare på velferden til nye generasjoner ved å smøre statsbudsjettene i årene fremover?

Gjedrem uttalte selv til DN i sommer at den store frykten er at 8.000 milliarder kroner vil bli brukt opp.

– Ikke over natten, men det har tatt kort tid å bygge det opp, og det kan forsvinne nokså fort. Det har man erfaring fra i mange land. Det viktig at man er veldig klar på målene for forvaltningen. Det vil ikke være forsvarlig å ha et annet mål enn at man skal ha høy avkastning, sa Gjedrem. (Vilkår)


Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: