NTS, som eier 68,14 prosent av aksjene i Norway Royal Salmon, har mandag sendt brev til styret i NRS om at NTS krever at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon.

Det fremgår av en melding mandag.

For NTS er det skuffende å måtte gå til det skritt å be om at det innkallelse til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon, heter det i meldingen.

«Særlig hensyntatt den eierinteressen NTS har i selskapet. Fraværet av en åpen dialog, i kombinasjon med at styremedlemmer på urettmessig grunnlag er blitt utelukket fra behandlingen av saker som er av stor viktighet for selskapet og dets aksjonærer, har gjort at NTS dessverre har måttet gå til dette skrittet» fremgår det.

Samtidig som det ble valgt nytt styre i selskapet 17. mars 2022 annonserte Norway Royal Salmon at det uttredende styret hadde igangsatt en emisjonsprosess. Styret – med unntak av styreleder Roald Dolmen og styremedlem Lillian Margrete Bondø – har besluttet at styreleder og nevnte styremedlem blant annet er inhabile i styrets behandling av den planlagte emisjonen. NTS er av den klare oppfatning at det ikke foreligger inhabilitet for Dolmen og Bondø etter allmennaksjeloven § 6-27, og NTS er forundret over både styrets saksbehandling og beslutning, heter det.

Avtalen mellom NTS, Norway Royal Salmon og NRS Farming vedrørende NRS Farmings kjøp av alle aksjene i Salmonor bortfaller dersom den ikke er gjennomført innen 30. april 2022. Denne fristen ble satt av hensyn til NTS' behov for likviditet til nedbetaling av kortsiktig gjeld, men NTS har nå fleksibilitet til å motta oppgjør senere. For at partene skal kunne gjennomføre Salmonor-transaksjonen på et tidspunkt der gjennomføring ikke vil forhindres av bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 6–17 – det vil si når SalMars kjøp av aksjene i NTS er gjennomført eller bortfalt – har NTS foreslått for Norway Royal Salmon og NRS Farming at fristen for gjennomføring utsettes til 15. desember 2022.

Norway Royal Salmon og NRS Farming har ikke villet inngå avtale om denne fristutsettelsen, og NTS har derfor fremmet forslag om at styret instrueres om å inngå avtale om dette med NTS og NRS Farming.

NTS har derfor krevet at generalforsamlingen i Norway Royal Salmon stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at det på vegne av Norway Royal Salmon og NRS Farming inngås en tilleggsavtale til avtalen med NTS av 11. januar 2022 om kjøp av aksjene i Salmonor, der fristen for gjennomføring av transaksjonen settes til 15. desember 2022.»

NTS har foreslått at generalforsamlingen vedtar å instruere styret om på en forsvarlig måte å vurdere alternative strukturer for den emisjonen som skal finansiere kontantvederlaget i Salmonor-transaksjonen, og at denne ikke skal gjennomføres før SalMars tilbud om kjøp av aksjene i NTS er blitt gjennomført eller har bortfalt.

NTS har videre krevet at generalforsamlingen i Norway Royal Salmon stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at styret i NRS Farming har samme aksjonærvalgte styremedlemmer som styret i Norway Royal Salmon i perioden til og med 15. desember 2022.»

Videre krever NTS at det stemmes over følgende forslag til vedtak:

NTS har derfor krevet at generalforsamlingen stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at prosessen knyttet til den planlagte emisjonen i Norway Royal Salmon for å finansiere kontantvederlaget ved NRS Farmings kjøp av Salmonor blir gransket, med sikte på å klarlegge de faktiske forhold, eventuelle uregelmessigheter (rolleblandinger, utenforliggende hensyn, overholdelse av saksbehandlingsregler og informasjonsplikt etc.) og forhold som for øvrig kan skade selskapet eller noen av aksjonærene, herunder avklare ansvarsforhold for medlemmer av selskapets ledelse og styre. Resultatet av granskningen skal fremlegges for generalforsamlingen på første generalforsamling som finner sted etter at granskingsarbeidet er avsluttet.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.