Når Finanstilsynet oppsummerer med egne ord, skrives det at Odin ikke har:

– (...) tilstrekkelig gjennomarbeidet, detaljert og dokumentert prisfastsettelsesprosess som kan bidra til å sikre at fond og andelseiere ikke påføres unødige kostnader.

Og når Finanstilsynet svinger pisken over fondsforvalterne, minner myndigheten om at det må få på plass en «strukturert prisfastsettelsesprosess, der kostnadene identifiseres, kvantifiseres og vurderes opp mot plikten til å ikke påføre fondet unødige kostnader».

– Prisfastsettelsesprosessen må jevnlig oppdateres, og dokumenteres, slik at det er mulig å føre tilsyn med forvaltningsselskapets beregninger og honorarfastsettelse, slår Finanstilsynet fast.

Odin får i rapporten en skrape i lakken når det gjelder etterlevelsen av hvitvaskingsreglementet, men den hardeste kritikken treffer forvalterens prissetting.

Et av punktene skyldes at Odins kredittfond indekseres mot statsobligasjoner, som fondene som tar høyere risiko nødvendigvis må slå i gode tider. Dermed blir informasjonen villedende positiv, mener Finanstilsynet.

En av landets største

Odin Forvaltning eies av bankene i Sparebank 1-alliansen – den definitivt største grupperingen av lokal- og regionbanker. Samlet har personkundene overlatt knappe 70 milliarder kroner til forvaltning hos Odin, og markedsandelen var på nær 17 prosent av personkundenes nytegning i desember, viser tall fra Verdipapirfondenes forening.

Finanstilsynet påpeker spesielt at Odin har vært for dårlig til å gi god prisinformasjon til nettopp denne kundegruppen – de ikke-profesjonelle investorene.

På tilsynstidspunktet, som var i april i fjor, hadde Odin 18 verdipapirfond, og i tilsynsrapporten nevnes rente- og kombinasjonsfond spesielt.

Seksjonssjef Britt Hjellegjerde signerer Finanstilsynets rapport, der det i avslutningen heter at «Finanstilsynet ser alvorlig på at forholdene ikke er fulgt opp godt nok», til tross for at Odin fikk en påminnelse om dette i desember 2018.

Seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet.
Seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet. (Foto: Luca Kleve-Ruud)

Hjellegjerde uttaler til DN fredag kveld at det «ikke er uvanlig at en ved tilsyn avdekker kritikkverdige forhold i større eller mindre grad», men legger til:

– Finanstilsynet har i en periode fulgt opp foretakenes tilpasninger til nye honorarmodeller for forvaltning og distribusjon av verdipapirfond. Det har skjedd mange endringer her, og det var derfor naturlig å se nærmere på rutinene knyttet til prisfastsettelse i forbindelse med tilsynet med Odin Forvaltning i fjor. Finanstilsynet vil også fremover følge opp dette temaet.

Og:

– Finanstilsynet har også tidligere gitt forvaltningsselskaper kritikk for villedende informasjon der et fonds avkastning måles mot en ikke-relevant indeks. Vi forventer at foretakene nå har innrettet seg.

Vil innføre rutiner

Når det gjelder de manglende rutinene for prissettingen, har Finanstilsynet forut for den endelige rapporten blant annet gitt beskjed om at:

– For å kunne ivareta andelseierne beste interesser må rutinene for prisfastsettelse omfatte mekanismer for rekalkulering, som minimum må tre inn når kostnadselementer faller bort eller reduseres.

I tilsynet skriver Odin at det selv påser at forvaltningshonoraret «dekker forventede kostnader knyttet til de oppgaver som gjelder forvaltning av fondet», herunder «forvaltning, administrasjon og markedsføring» av fondene.

– Utover dette fastsettes honoraret ut fra markedsmessige betraktninger. Når det gjelder kostnader som belastes utover forvaltningshonoraret, er disse kostnadene regulert i verdipapirfondloven og i fondets vedtekter.

For kostnader av «ekstraordinær karakter, har selskapet en intern prosess før fondene kan belastes disse», heter det videre i Odins kommentar. Videre lover forvalteren at den vil sørge for at «denne prosedyren blir nedfelt i egen rutine».

I rapporten heter det at Odin understreker at «andelseierne mottar en spesifisert kostnadsrapport minimum årlig, i fondenes årsrapport, og at transaksjonskostnader analyseres kvartalsvis for å sikre at fondene ikke påføres unødige kostnader».

Fredag kveld kommenterer kommunikasjonsansvarlig i Odin, Sindre Fjærtoft:

– Vi har hatt et fullt tilsyn i Odin, hvor Finanstilsynet har gjennomgått alle sider av virksomheten. Vi er fornøyde med at Finanstilsynet på de aller fleste områder ikke har hatt merknader til hvordan vi driver virksomheten vår, skriver Fjærtoft i en mail til DN.

Han legger til:

– Vi har mottatt kritikk på enkelte områder. Dette tar vi selvsagt på alvor og har allerede iverksatt nødvendige tiltak på disse områdene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.