Jeg tror vi kommer til å se hedgefondstrategier i Statens Pensjonsfond Utland, enten forvaltet av Nbim selv eller gjennom eksterne forvaltningsmandater.

Dette er kanskje ikke et veldig revolusjonerende utsagn gitt ansettelsen av Nicolai Tangen, men ny leder er ikke årsaken til at jeg tror Oljefondet vil gå inn i såkalte absolutte investeringer. Det er ene og alene på grunn av egenskapene til hedgefondstrategier i en større portefølje. Noe Tangen kan godt fra tiden sin i Ako og Egerton. Og godt mulig: kanskje det også var en av årsakene til at nettopp han ble valgt som leder.

Vi kan dessverre ikke forvente like høy avkastning fra Oljefondet i årene fremover som vi har hatt siden fondet fikk sin første kapitaltilførsel i 1996. Forenklet forklart gjør lavere forventninger til vekst i verdensøkonomien at fag- og bransjefolk spår lavere avkastning på aksjeinvesteringer, mens lavere realrenter gjør at vi ikke kan oppnå like god avkastning på obligasjoner. I rapporten fra Mork-utvalget kan vi se de negative utslagene av lavere vekst og realrenter på Oljefondets avkastningsforventninger. Utslagene er spesielt store for obligasjonsinvesteringene, som kan utgjøre 30 prosent av fondet. Med historisk lave renter, og til dels negative, kan vi dessverre ikke anta at obligasjoner skal bidra med særlig avkastning fremover.

Og verst av alt: vi kan ikke forvente at obligasjoner skal stige i verdi når aksjer faller, og dermed være en buffer mot svingningene i aksjemarkedet. Med Oljefondets lange investeringshorisont kunne allokeringen til aksjer vært høyere enn 70 prosent, men med store børssvingninger, i kombinasjon med årlig uttak av fondet gjennom handlingsregelen, ville ikke nevnte Mork-utvalget sette andelen høyere.

Vi kan ikke forvente at obligasjoner skal stige i verdi når aksjer faller

Hva er alternativet når ikke obligasjoner gjør jobben som buffer?

Denne utfordringen deler Nbim med alle andre investorer i verden. Mange har fått opp forventet avkastning ved å øke andelen selskapsobligasjoner, og eiendomsinvesteringer og infrastruktur er også populært. Problemet er at mange av disse investeringene faller i takt med aksjemarkedet. Unoterte aksjer, eller private equity, bidrar til å spre investeringene og har historisk gitt noe høyere avkastning enn børsnoterte aksjer. Private equity utgjør en stadig større andel av det totale aksjemarkedet. Nbim har derfor fått muligheten til å investere opp til syv prosent av fondet i eiendom og to prosent i infrastruktur for fornybar energi, men har etter gjentatte forsøk ikke fått lov av Finansdepartementet til å investere i unoterte aksjer. Begrunnelsen er høyere kostnader, manglende åpenhet og avvik fra indeksnær forvaltning.

En godt sammensatt portefølje av absolutte investeringer kan være en annet alternativ til obligasjonsinvesteringer. Mange vil likevel bruke de samme argumentene mot hedgefondstrategier, som Finansdepartementet har mot unoterte aksjer:

  • Høyere kostnader: ingen tvil om at hedgefond har vært og til dels er dyre, men som med tradisjonelle verdipapirfond presses prisene nedover. Det er også stor forskjell innad i hedgefonduniverset, og vi ser vi lavere priser på eksempelvis makrobaserte strategier, rentestrategier og systematiske strategier enn på de mer kjente long/short aksje-strategiene. Med Oljefondets innkjøpsmakt, eller gjennom Nbims egen forvaltning, mener jeg kostnadsnivået på hedgefondstrategier kan komme på et nivå hvor de kan forsvares.
  • Manglende åpenhet: de mest aktuelle hedgefondstrategiene for Oljefondet består av aksje, renter eller valuta-instrumenter som enten er børsnoterte eller som handles i full åpenhet gjennom regulerte markedsplasser. Dette er derivater og til dels komplekse instrumenter som i stor grad allerede er en del av verktøykassen for Oljefondets tradisjonelle forvaltning. Gjentatte studier viser at for eksempel shortsalg fører til et mer korrekt prisbilde, noe Nbim flere ganger har sagt seg enige i, og en markedspraksis som de har understøttet ved utlån av aksjer.
  • Avvik fra indeksnær forvaltning: Nbims indeks gjenspeiler rammene for aksje og renteinvestereringer, konstruert på en relativt kompleks måte gjennom faktor og BNP-justeringer. Konstruert er et nøkkelord, for det finnes ingen naturlig indeks for et slikt fond. Dagens indeks er satt av Finansdepartementet. Jeg vil hevde at den egentlige indeksen er handlingsregelen, og med det en årlig avkastningsforventning på tre prosent. Absolutte avkastningsforventninger er nettopp årsaken til at investorer ønsker hedgefond i porteføljene sine, for å søke en jevn avkastning som ikke svinger med aksjemarkedet.

På samme måte som Norge etter hvert viste seg moden for en hedgefondforvalter som leder av Oljefondet, tror jeg at Nbim kommer til å utnytte hele verktøykassen Oljefondet sitter på. Dette for å også dra nytte av de gode og risikodempende egenskapene som hedgefondstrategier kan gi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.