En vesentlig grønnere profil på Oljefondet – Statens pensjonsfond utland (SPU) – bør utredes. Ikke fordi enkelte ønsker å bruke Oljefondet som klimapolitisk virkemiddel, men fordi en grønnere profil på fondet kan fungere som en forsikring mot fall i verdien av fremtidige olje- og gassinntekter som følge av grønn omstilling.

Oljefondet bør gis en klarere klimarolle, argumenterer Håvard Halland for i innlegg i DN 6. februar og 21. februar, likeså Dag O. Hessen (i innlegg i DN 28. februar).

Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et klimapolitisk virkemiddel, svarer statssekretær Kari Olsrud Moen (H) i Finansdepartementet i DN 11. februar.

Her vil jeg diskuterer om vi likevel bør velge en grønnere profil på Oljefondet, som en forsikring i møtet med grønn omstilling.

Les Jonas Gahr Støres kronikk: Oljefondet i klimakrisens tid

Oljefondet skal bidra til finansieringen av den norske velferdsstaten. Investeringer i fondet spres på selskaper i forskjellige land og sektorer for å forhindre at verdien av fondet forringes om enkeltmarkeder og land kollapser. Den fremtidige verdien av fondet avhenger også av fremtidige innskudd fra olje- og gassektoren. De fremtidige innskuddene, med en anslått nåverdi på om lag halvparten av dagens fond, er avhengig av fremtidige priser på olje og gass.

Nivået på fremtidige olje- og gasspriser vil være avhengig av omfanget på det grønne skiftet globalt. Omfattende grønn omstilling innebærer at grønne teknologier blir mer verdifulle, mens produsentprisen på fossil energi trolig blir lavere.

En beskjeden grønn omstilling gir mest sannsynlig det motsatte utfallet.

Sammenhengen mellom verdien på grønne teknologier og prisen på fossil energi skaper en forsikringsmulighet: Hvis den grønne omstillingen lykkes globalt, blir grønne aksjer mer verdt, mens olje og gass blir mindre verdt. Hvis den grønne omstillingen mislykkes globalt, blir grønne aksjer mindre verdt, mens olje og gass blir mer verdt.

En grønnere profil på Oljefondets investeringer vil på denne måten gi en forsikring mot variasjoner i olje- og gassprisene fremover.

Grønne investeringer har derfor en høyere verdi for Norge enn for andre investorer.

I dagens strategi for Oljefondet ekskluderes fossilbaserte energiprodusenter. Dette gir en viss reduksjon i fossilprisavhengigheten. Andre energiselskaper inngår i Oljefondet, slik NOU 2018:12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland anbefalte, fordi forsikringsaspektet ved å ekskludere disse var beskjedent.

Geir Bjertnæs
Geir Bjertnæs

NOU-en konkluderte også med at salg av andeler i Equinor og SDØE (statens direkte økonomiske engasjement, red.anm.) i større grad vil forsikre mot et fremtidig fall i olje- og gasspriser. Regjeringen ønsket imidlertid ikke en slik løsning, av industripolitiske årsaker.

Slike industripolitiske hensyn kan bli ivaretatt med et grønnere oljefond. Redusert olje- og gassprisavhengighet innebærer også at det av risikomessige årsaker blir mindre problematisk å satse på olje- og gassnæringen.

Et grønnere oljefond er ikke et forslag om å investere i grønne aksjer og prosjekter med lav forventet avkastning. En slik strategi vil undergrave finansieringen av den norske velferdsstaten.

Forslaget innebærer imidlertid at man tar hensyn til olje og gass i bakken når man sprer risikoen i Oljefondet.

Hverken klimarisikoutvalget, NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi, eller NOU 2018:12 har utredet om det er hensiktsmessig med en grønn profil på Oljefondet. Jeg anbefaler derfor å utrede konsekvensene av en slik strategi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.