Mandag morgen klokken syv startet representantskapet i Norges Bank del to av møtet som ble påbegynt forrige uke. Ved nitiden var møtet ferdig, og senere på dagen ble et brev med merknader sendt hovedstyret i Norges Bank og samtidig offentliggjort.

Sentralbanken får kritikk for flere forhold knyttet til manglende avklaring av Nicolai Tangens økonomiske interesser før han ble sjef for Oljefondet:

«Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger, vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig. Representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM (Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, red.anm.) er avklart før ansettelsen», skriver representantskapet.

Bryte bånd

Da Tangen ble presentert som sjef sa han at «alle båndene til Ako Capital brytes».

DN skrev siden at han fortsatt ville ha en eierandel i Ako Capital pluss gratis fondsforvaltning.

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til Ako-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i Ako Capital. Tangens advokatforbindelse gir også uttrykk for at 100 prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, Ako Foundation, er vesentlig for organiseringen fremover. Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til Ako-systemet.»

Skatteparadis

Representantskapet er også opptatt av mulig kontroll av Tangens selskaper i skatteparadiser:

«Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler. Det er heller ikke klart i hvilken grad det som oppgis kan dokumenteres fullt ut av en uhildet tredjepart. Representantskapet mener at dette er forhold hovedstyret må få avklart, herunder om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenelig med kravet om transparens.»

«Representantskapet merker seg også at grensesnittet mellom Ako/Tangen og SPU (Statens pensjonsfond utland, det formelle navnet på Oljefondet, red.anm.) er uavklart. Dette kan, slik representantskapet forstår situasjonen, omfatte juridiske, kommersielle og reguleringsmessige forhold. Norges Bank må blant annet sikre at Tangens direkte og indirekte kontroll- og eierposisjoner i enhver sammenheng skal være uavhengig av eierandeler i SPU i de samme selskapene, dette for å unngå enhver eiermessig identifikasjon eller konsolidering. Det kommer ikke klart frem om fondsforvaltningen Ako Capital gjør på vegne av Tangen skal være uten kostnader for Tangen, og hvordan Norges Banks regelverk eventuelt regulerer dette som fordel mottatt av andre enn arbeidsgiver.»

Representantskapets merknader vil nå sendes hovedstyret i Norges Bank for kommentarer og behandling. Dette er i tråd med vanlig prosedyre for behandling av saker.

– Vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen. I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding mandag.

– Det pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom SPU, Ako-systemet og Nicolai Tangens personlige formue. I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24.mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over Akos forvaltning, sier Olsen.

Representantskapet, som fører kontroll med sentralbanken på vegne av Stortinget, stilte 26 spørsmål om ansettelsesprosessen av ny sjef for Oljefondet, om påtroppende sjef Nicolai Tangens gamle og nye selskapsstruktur og hvordan potensielle interessekonflikter skal håndteres når Tangen blir sjef for Oljefondet og samtidig skal eie forvalterselskapet Ako Capital.

Siste bolk med spørsmål dreide seg om avtroppende sjef Yngve Slyngstads deltagelse på et seminar i fjor høst i regi av Tangen. Slyngstad lot seg påspandere, og spørsmålet er hvorvidt dette er innenfor bankens etiske regelverk.

I brevet til hovedstyret kommer representantskapet med kraftig kritikk mot at ikke hovedstyret satte skapet på plass og sa at påspanderingen er i strid med bankens regelverk:

Nicolai Tangen.
Nicolai Tangen. (Foto: Ida von Hanno Bast)

«Når det gjelder spørsmålet om kostnadsdekningen for Slyngstads deltagelse på seminaret, mener representantskapet at hovedstyret av hensyn til klarhet overfor alle ansatte burde svart tydeligere på om dette var i strid med Norges Banks etiske regelverk.»

Kritikk mot hemmelighold

Hovedstyret med sentralbanksjefen i spissen har fått kritikk for ikke å ha ført opp Tangen på den offentlige søkerlisten og for å ha droppet å avklare potensielle interessekonflikter og hvordan dette skal håndteres før ansettelsen av Tangen.

Ifølge representantskapet, har banken handlet i strid med interne regler om åpne ansettelsesprosesser:

«Et av formålene i Norges Banks Retningslinjer for rekruttering er at «alle rekrutteringer skal være åpne og reelle samt bidra til mangfold». På bakgrunn av fremgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt.»

Ny runde med ansettelsesavtalen

Når det gjelder selskapsstruktur og interessekonflikter og hvordan dette skal hindres, har representantskapet kommet med merknader til dette, men behandling av selve ansettelsesavtalen med Tangen vil skje etter at denne foreligger.

Julie Brodtkorb, leder for representantskapet til Norges Bank.
Julie Brodtkorb, leder for representantskapet til Norges Bank. (Foto: Tore Kristiansen/VG/NTB Scanpix)

– Jeg regner med at hovedstyret i arbeidet med ansettelsesavtalen tar hensyn til våre merknader, sier Julie Brodtkorb, representantskapets leder.

«Representantskapet mener at hovedstyret som grunnlag for det videre arbeidet med ansettelsesavtale, vilkår for tiltredelse i stillingen med videre, må innhente fullstendig dokumentasjon når det gjelder daglig leder for NBIMs personlige forretningsvirksomhet», skriver representantskapet.

Tangen og Norges Bank jobber nå med å få alt på plass den endelige ansettelsesavtalen, og etter planen skal denne klubbes på et møte i hovedstyret i Norges Bank 27. mai. Da vil det bli en ny runde i representantskapet for å vurdere avtalen.

Representantskapet oppfordrer Norges Bank til å ha «full åpenhet om Tangens ansettelsesavtale». (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.