I sommer foreslo et utvalg å justere de etiske retningslinjene for Oljefondet. Utvalget foreslo at fondet skulle kaste ut selskaper som selger våpen til parter i væpnede konflikter som benytter våpnene til å begå alvorlige og systematiske brudd på humanitærrettens regler for stridighetene.

I et høringssvar skriver Norges Bank, som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet:

«Dersom det foreslåtte kriteriet tas inn i retningslinjene, kan det bli liggende nær opp mot en utenrikspolitisk vurdering.