Det har stormet rundt sentralbanksjef Øystein Olsen etter at han i mars presenterte milliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Ansettelsesprosessen er blitt kritisert fra flere hold og mandag var det høring om saken i Stortingets finanskomité.

Lederen av representantskapet, Julie Brodtkorb, tok i sin innledning opp forholdet til sentralbankloven. Representantskapet er Norges Banks tilsynsorgan.

Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om «saker av viktighet.»

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sier hun.

At Tangen skulle fortsatt eie forvalterselskapet Ako Capital mens han ledet Oljefondet var noe Øystein Olsen aldri informerte finansministeren om, ifølge dokumentasjonen som foreligger om deres samtaler.

– Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte om denne forutsetningen.

Sentralbanksjefen bekreftet under sin forklaring at han ikke informerte finansministeren om Tangens eierskap.

– Jeg var ikke innom enkeltelementer i den omfattende strukturen som nå er på plass, sa Olsen.

Tangen skal redusere sin eierandel i Ako Capital til 43 prosent, og vil beholde denne eierandelen samtidig som han er sjef for Oljefondet. Ako Capital forvalter hedge- og aksjefond og har en forvaltningskapital på 20 milliarder dollar, rundt 180 milliarder kroner. Tangen eier andeler Ako-fond for cirka fire milliarder kroner.

Flere brudd

Tangens eierskap samt Norges Banks hemmelighold av Tangens kandidatur er også brudd på andre bestemmelser, ifølge representantskapets leder:

– De etiske prinsippene er brutt, offentlighetsloven er brutt og det er et spørsmål om sentralbankloven paragraf 1–6 også er brutt, sier Brodtkorb.

– Vi ventet for lenge med å føre Tangen opp på den offentlige søkerlisten. Men at det skal være brudd på de andre lover og regler, det er jeg ikke med på, sa Olsen under sin forklaring.

Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap, ankommer høringen i Stortinget om ansettelsen av milliardær Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.
Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap, ankommer høringen i Stortinget om ansettelsen av milliardær Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. (Foto: Terje Pedersen)

Ikke eliminert

Representantskapets leder sa at de mekanismene som er innført for å demme opp for interessekonflikter mellom Tangens eierinteresser i Ako-systemet og å være sjef for Oljefondet ikke er tilstrekkelige, gitt det etiske regelverket som foreligger.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, konkluderer Brodtkorb.

Å være sjef for Oljefondet og lede Norges Bank Investment Management (Nbim) og samtidig ha eierinteresser i et annet forvalterselskap er noe som i utgangspunktet ikke er forenlig med Norges Banks etiske regelverk.

Men Tangen og Norges Bank har etablert mekanismer som gjør at Tangen ikke skal ha noen påvirkning og styring med Ako Capital eller forvaltningen av Ako-fondene så lenge han er sjef for Oljefondet.

På spørsmål fra Ap-nestleder Hadia Tajik om hvilke interessekonflikter som kan oppstå, svarer Brodtkorb følgende:

– Det kan bli et spørsmål om Tangen som leder av Nbim (Oljefondet, red.anm.) kan inngå avtaler med leverandører som også er leverandører til Ako-systemet. Kan Nbim kjøpe aksjeposter av Ako-systemet? Kan Tangen være med å velge eksterne forvaltere? Nbim bruker rundt 70–80 eksterne forvaltere som vil være direkte konkurrenter av Ako, svarer Brodtkorb.

Representantskapet legger til grunn, basert på det etiske regelverket, at mulige interessekonflikter skal «elimineres».

Norges Bank har selv karakterisert muligheten for interessekonflikter som «tilstrekkelig redusert» og at mekanismene sikrer «tilstrekkelig avstand». Norges Bank har i sitt siste brev endret karakteristikken av dette, og mener nå at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert».

– Representantskapet er enig i at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter eliminere. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen», sier Brodtkorb.

Under høringen mandag forsvarte Øystein Olsen avtalen med Tangen og sa at potensielle konflikter for alle «praktiske formål er eliminert.»

– Jeg har forståelse for at representantskapet som tilsynsorgan ønsker å fjerne risiko. Jeg vil samtidig understreke at ethvert ansvarlig styre for en virksomhet må gjøre skjønnsmessige avveininger mellom ulike typer risiko og hensynet til virksomhetens formål, sa Olsen.

Brodtkorb viser videre til at Tangen ikke har fått dispensasjon fra det etiske regelverket for å eie Ako Capital.

– Vi konstaterer at arbeidsavtalen er i brudd med paragraf 9 i det etiske regelverket, sier Brodtkorb.

Brodtkorb viser til bankens generelle krav som skal hindre interessekonflikter eller forhold som kan svekke tilliten til Norges Bank. Retningslinjene ble endret i juni slik at sentralbanksjefen skal forhåndsgodkjenne slike verv. Banken avviser at endringen ble gjort på grunn av Nicolai Tangen.

Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, mener sentralbanksjef Øystein Olsen burde ha informert finansministeren om at ny oljefondssjef skulle få beholde sine private eierinteresser.
Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, mener sentralbanksjef Øystein Olsen burde ha informert finansministeren om at ny oljefondssjef skulle få beholde sine private eierinteresser. (Foto: Terje Pedersen,/NTB Scanpix)

Anklager om mulig lovbrudd

Et mulig brudd på sentralbankloven, offentlighetsloven og de etiske retningslinjene er ikke den eneste anklagen om brudd på lover i rekrutteringen av ny oljefondssjef:

  • Jusprofessor Hans Petter Graver stiller spørsmål ved om ansettelsen av Nicolai Tangen var «tilstrekkelig utredet» i henhold til forvaltningsloven paragraf 17 om at «forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»
  • Tidligere varamedlem til hovedstyret, jurist og økonom Gøril Bjerkan, mener Nicolai Tangen på grunn av sine private eierinteresser kan bli inhabil etter forvaltningslovens paragraf seks når Oljefondet skal treffe investeringsbeslutninger.

Finanskomiteen skal etter høringen mandag diskutere saken og sende sin innstilling til finansministeren via Stortinget. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.