På møtet i representantskapet torsdag ble det klart at kontrollorganet sender et brev til Stortingets finanskomité.

Brevet ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

I klartekst sier Norges Banks tilsynsorgan at nye kontrollrutiner må komme på plass for at Norges Bank skal klare å følge opp at den kommende oljefondssjefen Nicolai Tangen overholder regelverket og at det er vanntette skott mellom Tangen og hans private eierinteresser.

Slike rutiner er nødvendig for at representantskapet i det hele tatt skal klare å føre tilsyn med Norges Bank. Disse rutinene er ikke på plass, påpeker representantskapet.

Etterlyser rutiner

Her er oppsummeringen:

«(...) Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank. Å kontrollere gjenstående risikoer og etablere rammer for hvordan risikoer skal håndteres vil være en viktig oppgave for Norges Bank, hovedstyret og sentralbanksjefen, fremover.»

Videre heter det:

«Hovedstyrets løpende kontroll må være dokumentert, og vil være gjenstand for representantskapets tilsyn. Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak.»

Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo deler bekymringen til representantskapet.

– Det er veldig alvorlig at ikke kontrollmekanismene er på plass. Spørsmålet er hva Stortinget vil og kan gjøre med dette. Avtalen er jo inngått, så det er lite sannsynlig at noe kan rokke ved selve ansettelsen av Tangen. I beste fall vil dette føre til at det blir en bedre oppfølging av hvordan Oljefondet styres, sier Sjåfjell til DN.

Denne saken dreier seg til syvende og sist om tillit, ifølge professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole:

— Brevet til representantskapet er et sterkt signal om hovedstyret ikke har fått i havn et avtaleverk som kan kontrolleres og som avskjærer interessekonflikter. Jeg tror det er naivt å tro at man med så mye usikkerhet og skjult informasjon kan sikre seg mot interessekonflikter. Derfor henger denne saken i realiteten på tillit, sier Schjelderup.

Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo.
Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo. (Foto: Javad Parsa)

Vanntett?

Representantskapet trekker også frem at flere av Tangens nærstående er involvert i den veldedige stiftelsen Ako Foundation, som etter planen vil få tilført Ako-fond for milliarder av kroner de neste årene. På den måten vil de ha informasjon som avtaleverket mellom Norges Bank og Tangen skal hindre at han får:

«De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser. Representantskapet vil også vise til at informasjon om Ako-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for Ako Foundation. Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående», heter det i brevet.

Tangens eierandel i forvalterselskapet Ako Capital skal legges i DSHN Philanthropy og skal forvaltes uten Tangens innflytelse. Gabler skal forvalte Tangens private fondsmidler, som omfatter Ako-fond for rundt fire milliarder kroner.

At Ako-fondene er koblet til skatteparadiser har vakt reaksjoner spesielt i det politiske miljøet. Representantskapet påpeker at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.»

Videre heter det at: «Hovedstyret har godkjent en arbeidsavtale der daglig leder av Nbim skal eie 43 prosent av et selskap registrert i Cayman Island og i Irland.»

Skal komme på plass

I brevet påpekes det at avtalen som er inngått med Tangen går «utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Sentralbanksjef Øystein Olsen kommenterer brevet slik i en offisiell melding:

«Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar», skriver sentralbanksjefen.

Olsen poengterer at avtalen som ligger på bordet «skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, Ako-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management (Oljefondet, red.anm.).»

Sentralbanksjefen legger også til følgende:

«Det er etablert mekanismer som sikrer at Tangen ikke vil ha noen innflytelse på sine fondsinvesteringer så lenge han er ansatt i Norges Bank, og som demmer opp for mulige interesse- og habilitetskonflikter. For øvrig gjelder de etiske retningslinjene i Norges Bank også for Nicolai Tangen.»

Riktig og nødvendig

Norges Banks representantskap rapporterer normalt en gang årlig til Stortinget, men på grunn av denne spesielle saken valgte de å informere Stortinget utenom den ordinære rapportering.

– Det er riktig og nødvendig av representantskapet å sende saken til Stortinget. I behandlingen av brevet må Tangens tiltredelse bli tema. Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Tangen kan tiltre. SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes, sier SV-leder Audun Lysbakken i en melding.

Bryter Tangen alle bånd?

Kjernen i kritikken fra representantskapet var denne uttalelsen fra Nicolai Tangen 26. mars da han ble presentert som ny oljefondssjef:

– Alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes, sa Tangen.

Det visste seg senere at dette ikke stemte, og at Tangen skulle fortsette å være majoritetseier i forvalterselskapet. Eierandelen er redusert fra 78 til 43 prosent. Tangen fortsetter å være største eier.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre når jeg sier at jeg har brutt alle bånd med Ako Capital, sa Tangen under pressekonferansen 28. mai.

Kravspek

Representantskapet skrev et usedvanlig krast brev til hovedstyret i Norges Bank 11. mai for ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen:

  • «Representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for Nbim (Oljefondet, red.anm.) er avklart før ansettelsen.»
  • «Formålet med søkerliste er ikke ivaretatt når aktuelle kandidater ikke er oppført på listen, åpent eller anonymt, og når det i realiteten ikke gis innsyn i hvilke kandidater som er til vurdering.»
  • «Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler.»
  • «Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU (Statens pensjonsfond utlandet, Oljefondet, red.anm.) og/eller Norges Bank.»
  • Tangens «økonomiske interesser og struktur på hans eierskap» må «organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for Nbims personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse.»

Representantskapet mente banken måtte ha full oversikt over alle medinvestorene i Ako-fondene. I ansettelsesavtalen står det imidlertid at det ikke er mulig å imøtekomme, fordi det er «konfidensiell informasjon som forvaltningsselskapet ikke har adgang til å utlevere.»

Venter på avtaler

I avtalen mellom Norges Bank og Tangen er det lagt opp til at Tangen ikke skal ha noen innflytelse hverken i forvalterselskapet Ako Capital eller over egne fondsinvesteringer så lenge han er sjef for Oljefondet.

To advokater skal forvalte Tangens interesser, men disse avtalene, blant annet investeringsmandatet for Tangens fondsinvesteringer, er ennå ikke klare.

Disse avtalene vil trolig bli vurdert av representantskapet før Tangen tiltrer i september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.