Oljefondet bør forvaltes av et eget selskap utenfor Norges Bank. Det foreslår tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem, som fredag legger frem en utredning om sentralbankloven etter over to års arbeid.

I forslaget anbefaler et enstemmig utvalg at Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.

Gjedrem-utvalget har utredet en ny sentralbanklov og organiseringen av kapitalforvaltningen i Norges Bank, altså Oljefondet.

— Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill. Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, skriver Gjedrem i pressemeldingen.

Medlemmene i utvalget har vært professor Mette Helene Bjørndal ved Norges Handelshøyskole, ekspedisjonssjef Jan Bjørland i Finansdepartementet, konserndirektør Kari Olrud Moen i DNB, høyesterettsdommer Kristin Normann, juridisk direktør Marius Ryel i Norges Bank, siviløkonom Arne Skauge og stabssjef Anders Vredin i Sveriges Riksbank.

Oljefondet under lupen

Etter ønske fra et samlet flertall i finanskomiteen på Stortinget, ble Gjedrem-utvalgets mandat utvidet i fjor.

Stortingspolitikerne ba utvalget vurdere et eget styre for Oljefondet og å se om Oljefondet bør flyttes ut av Norges Bank: «Utvalget skal vurdere alternative styrings- og selskapsmodeller», heter det i utvalgets mandat.

Arbeiderpartiets talsmann for Oljefondet, Torstein Tvedt Solberg, viste den gang til hvordan Oljefondets lillesøster er organisert, Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet er underlagt Finansdepartementet og har et eget styre. Oljefondet, på sin side, har vært styrt av hovedstyret i Norges Bank, som har som hovedoppgave å fastsette styringsrenten.

Har fått pepper

DN har i flere saker belyst dilemmaet det er at sentralbanksjefen både har ansvar for pengepolitikk og Oljefondet.

Dette er blitt et stadig mer aktuelt spørsmål i takt med fondets størrelse. Oljefondet – verdens største statlige investor – er på over 8000 milliarder kroner. Fondet eier 1,3 prosent av verdens børsnoterte aksjer.

Fondet kontrolleres av Norges Banks hovedstyre. Sentralbanksjef Øystein Olsen er styreleder her. Samtidig er han, i kraft av jobben som sentralbanksjef, øverste sjef for Oljefondet.

Professor og ekspert på eierstyring, Øyvind Bøhren og finansprofessor og spesialist på eierstyring, Karin S. Thorburn ved NHH, er blant kritikerne som mener at Olsen ikke er en uavhengig styreleder.

Finansprofessor og ekspert på eierstyring, Karin S. Thorburn ved NHH, har lenge vært kritisk til at Oljefondet ikke har et eget, profesjonelt styre.
Finansprofessor og ekspert på eierstyring, Karin S. Thorburn ved NHH, har lenge vært kritisk til at Oljefondet ikke har et eget, profesjonelt styre. (Foto: Eivind Senneset)

Hovedstyret, som primært består av skarpskodde samfunnsøkonomer, har fått pepper for ikke å være like kompetent på det Oljefondet driver med, nemlig kapitalforvaltning.

Øystein Olsen har uttrykt begrenset begeistring i diskusjoner om et eget oljefondstyre.

– Norges Bank har vært et veldig godt hjem for fondet. Det finnes mange måter å organisere en institusjon på, men det å ha flere styrer i en og samme institusjon reiser spørsmålet: Har du egentlig splittet institusjonen? Har du én bank hvis du har flere styrer? Har du to styrer, så har du vel kanskje to institusjoner i praksis, sa Olsen til DN i 2015.

Moderniserer forskriften

I tillegg til ny sentralbanklov arbeider departementet også med en modernisering av forskrift om pengepolitikken. Det er i denne forskriften at målene for fastsettelsen av renten er definert, blant annet at sentralbanken i rentesettingen skal sikte seg inn mot en lav og stabil inflasjon og at det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Forskriften ble sist endret i forbindelse med innføringen av handlingsregelen for innfasing av oljepenger tilbake i 2001.

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte på en pressekonferanse torsdag at Finansdepartementet har gjort det klart at resultatet fra arbeidet med en modernisering av forskriften ikke vil bli kjent fredag.(Vilkår)

Nato-sjefen: – Terror er blitt en alvorlig trussel for oss alle
Jens Stoltenberg turnerer Amerika for å bygge opp det Donald Trump river ned.
01:44
Publisert: