– Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og for å sikre mer åpenhet. Derfor vil vi ha et nasjonalt tilsyn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

En undersøkelse fra Agenda Kaupang viser ifølge departementet at det i dag er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Bare én prosent av de private barnehagene hadde økonomisk tilsyn i perioden 2013 til 2016.

– De siste årene har vi fått flere store barnehagekjeder. Kommunene kan i dag ikke føre tilsyn med alle barnehager i samme selskap, hvis de ligger i ulike kommuner. Grunnen er at de bare kan føre tilsyn i egen kommune. Det gjør det vanskeligere å følge pengene, sier Sanner.

Tilsynet legges til Molde

Tilsynet vil være underlagt Utdanningsdirektoratet, og legges til direktoratets avdeling i Molde. Den nye enheten må bygges opp over noe tid, og Kunnskapsdepartementet anslår at tilsynet på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.

– Utdanningsdirektoratet har allerede en avdeling i Molde, og de har derfor gode forutsetninger for å bygge opp et nasjonalt tilsyn med barnehager. På denne måten får vi et samlet, spesialisert fagmiljø som kan løse tilsynsoppgavene effektivt, sier Sanner.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er fornøyd med beslutningen.

– PBL er svært positiv til at det opprettes et uavhengig tilsyn som med høy kompetanse skal kontrollere økonomien i de private barnehagene. Dette er noe vår organisasjon har bedt om i flere år. Erfaringene vi har hatt med kommunene, er at det svært mange ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å utføre tilsyn, sier PBL-sjef Anne Lindboe i en kommentar til DN.

– At regjeringen mindre enn seks uker etter høringsfristen om saken varsler at et nasjonalt tilsyn skal legges til Molde, vitner om at saken har høy prioritet. Dette setter vi pris på, legger hun til.

Vurderte flere byer

I arbeidet med å plassere det nye tilsynet, har Kunnskapsdepartementet vurdert Utdanningsdirektoratets kontorer i Oslo, Tromsø, Hamar og Molde. Avdelingene i Molde har i dag i overkant av 20 ansatte, og har ansvaret for økonomi og tilskuddsforvaltning. Det innebærer at man kan dra fordeler av den kompetansen og de systemene som er plassert i Molde fra før.

Kommunene vil fortsatt føre tilsyn med barnehagene når det gjelder regelverk som ikke handler om økonomi.

Over 1200 statlige jobber ut av Oslo-området

Med denne etableringen, vil regjeringen ha vedtatt å etablere eller flytte totalt 1222 statlige arbeidsplasser ut av Oslos arbeidsmarkedsregion siden 2013, skriver Kunnskapsdepartementet.

– Vettet er jevnt fordelt her i landet, og det er ingen grunn til å konsentrere de statlige arbeidsplassene i Oslo. Dette er viktig kompetansearbeidsplasser, og nå viser regjeringen igjen at vi ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslos arbeidsmarkedsregion, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Støtte for nasjonalt tilsyn

Forslaget om å flytte ansvaret for økonomitilsynet har vært på offentlig høring og et flertall av høringsinstansene støtter regjeringens forslag. Det gjelder både de private barnehagene og kommunene som har uttalt seg i høringen.

– Vi ønsker at økonomien til de private barnehagene skal kontrolleres. Foreldre, ansatte og samfunnet for øvrig skal være trygge på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode, sier Anne Lindboe i PBL.

– Enkeltsaker der det har kommet frem at offentlige tilskudd og foreldrebetaling åpenbart ikke er brukt i tråd med intensjonene i lovverket, er uakseptable. Det går ut over kvaliteten i barnehagene det gjelder og skader omdømmet til alle barnehagene i sektoren som drives på en god og ryddig måte, legger hun til.

Å flytte ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold fra kommunene til nasjonalt nivå krever lovendring. Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget i løpet av 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.