Fredag ettermiddag presenterer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innholdet i årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond, eller bare fondsmeldingen som den også blir kalt.

Fondsmeldingen blir lagt frem hvert år og omfatter oppdateringer om Statens pensjonsfond utland (SPU, eller bare Oljefondet) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den kan beskrives som en klassisk løypemelding der regjeringen gjør rede for året som er gått og for året som kommer.

– I mange år har vi hatt sterk vekst i verdien av fondet, men vi har ingen garanti for at det skal fortsette slik. Heldigvis har vi flinke folk og mye erfaring, kombinert med en langsiktig investeringsstrategi som vi må holde fast ved – også i krevende tider. Dette vil tjene oss alle på lang sikt, sier finansministeren i en pressemelding.

– Grundig vurdering

Per i dag er det åpnet for at Oljefondet kan investere i unoterte selskaper det styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Ved utgangen av september 2022 hadde imidlertid denne muligheten kun blitt benyttet én gang.

Norges Bank anbefalte tilbake i 2018 at Oljefondets investeringsunivers kunne bli utvidet til å inkluderte unoterte aksjer, men Finansdepartementet tok ikke dette til følge for fem år siden.

Regjeringen skriver i dagens melding at det nok en gang har bedt sentralbanken om å utrede muligheten for at Oljefondet skal kunne investere i unoterte aksjer. Fondet har i dag anledning til å investere i unotert eiendom og unotert infrastruktur.

I et høringsinnspill datert i januar i år skrev sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondssjef Nicolai Tangen at Norges Bank følger utviklingen i det unoterte aksjemarkedet nøye. De viste til at markedet for unoterte aksjer har økt, og at det er indikasjoner på at en stadig større del av verdiskapingen skjer i det unoterte markedet.

Wolden Bache og Tangen skrev at Norges Bank mener det bør utredes om unoterte aksjer bør inkluderes i Oljefondets investeringsunivers.

– Før det eventuelt åpnes for at fondet kan investeres i unoterte aksjer på generelt grunnlag er det viktig med en grundig vurdering av fordeler og ulemper, samt hva som vil være en hensiktsmessig innretning av slike i investeringer gitt fondets egenskaper. En åpning for unoterte aksjer vil være et langsiktig veivalg som krever bred forankring, skrev de.

Utvalgsrapport

Årets fondsmelding kommer etter at et utvalg ledet av Ulf Ingvard Sverdrup leverte sin rapport om langsiktige perspektiver for Oljefondet i fjor høst.

Utvalget ble satt ned i 2021 og besto av blant annet Storebrand-forvalter Olav Chen, DNB-styreleder Olaug Svarva og NHH-professor Karin Thorburn.

I en pressemelding slo utvalget fast at fondet bør rigges for mer krevende tider.

– Fondet har lenge høstet gevinster av globalisering og teknologisk utvikling. Men Norge kan ikke basere seg på at de internasjonale politiske og økonomiske rammebetingelsene vil være de samme, og like gunstige som de har vært, sa utvalgsleder Sverdrup.

Regjeringen mener utvalgets utredning ikke gir grunnlag for å endre investeringsstrategien, selv om vurderingene og analysene vil inngå i det videre arbeidet med strategi og videreutvikling av forvaltningen.

– Statens pensjonsfond er viktig for fellesskapet og gode velferdstjenester. En god forvaltning gjør at vi ikke bare høster av dette nå, men vi sikrer også fremtidige generasjoner. Regjeringen er opptatt av en trygg, god og langsiktig forvaltning av pensjonsfondet, sier finansministeren.

For Statens pensjonsfond Norge, som er forvaltet av Folketrygdfondet, oppsummerer Finansdepartementet at forvaltningen samlet sett har vært god.

«Gjennomgangen viser at Folketrygdfondets aktive forvaltning i perioden fra januar 2007 til september 2022 har gitt en meravkastning på om lag 40 milliarder kroner etter kostnader utover referanseindeksen. Forvaltningen kan samtidig betegnes som indeksnær», skriver regjeringen i pressemeldingen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.