Finanstilsynet har gjennomført et dokumentbasert tilsyn hos Storebrand Asset Management. Under tilsynet er bruken av referanseindeks og presentasjonen av historisk avkastning i to fonds nøkkelinformasjon og prospekt, undersøkt.

Finanstilsynet mener at Storebrand har fremstilt resultatene til Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG og Verdipapirfondet Storebrand Kreditt bedre enn de faktisk har vært, ved å bruke en ikke-representativ referanseindeks som sammenligningsgrunnlag.

Referanseindeksene som er benyttet inneholder ikke kredittrisiko. Derfor mener Finanstilsynet at disse ikke relevante for fondene.

E24 skrev om tilsynsrapporten først.

Ser alvorlig på fremstillingen

Finanstilsynet ser alvorlig på fremstillingen av nøkkelinformasjonen i Verdipapirfondet Storebrand Kreditt. Dette er et rentefond, som er oppgitt å ha til dels høy risiko.

«Finanstilsynet ser alvorlig på at Foretaket gjennom fremstillingen i nøkkelinformasjonen har presentert fondets historiske resultat – frem til skifte av referanseindeks – som betydelig bedre enn det faktisk har vært, og uten å opplyse om dette misforholdet», heter det i rapporten, som er datert 9. mars 2022.

Finanstilsynet skriver også at det mener Storebrands sammenligning mellom fondets avkastning og referanseindeksen i form av søyler gir et villedende bilde av fondets prestasjoner, når deler av den historiske avkastning måles mot en ikke-relevant indeks. I rapporten fremkommer det at Storebrand har iverksatt avhjelpende tiltak ved å fjerne sammenligningen mot den tidligere referanseindeksen i fondets nøkkelinformasjon, samt å legge til en setning om at fondet ikke hadde en representativ referanseindeks i perioden før 2021. Finanstilsynet tar dette til etterretning.

Finanstilsynet legger også til at graden av frihet i forvaltningen i forhold til referanseindeksen, skal oppgis når det vises til en referanseindeks. Tilsynet bemerker seg at det ikke finnes slik informasjon i nøkkelinformasjonen for Verdipapirfondet Storebrand Kreditt.

Finanstilsynet ber derfor Storebrand om å nærmere redegjøre for dette innen 31. mars 2022.

«Ikke representativ»

Også for Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG mener Tilsynet at Storebrand har benyttet en referanseindeks som ikke er representativ. Dette er et pengemarkedsfond og er oppgitt å ha moderat risiko.

«Referanseindeksen som benyttes for Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG er ikke representativ for fondets portefølje og risikoprofil og derfor ikke relevant for å sammenligne fondets avkastning», skriver tilsynet i rapporten.

Storebrand har i tilknytning til dette fondet opplyst at det fortsatt vil benytte referanseindeks dersom det ikke vurderer nye kredittindekser fra Nordic Bond Pricing som mer representative. Storebrand har imidlertid lagt til en tydelig beskrivelse av avviket fra indeksen i fondets nøkkelinformasjon og prospekt, noe tilsynet også tar til etterretning.

Storebrand svarer

Storebrand har mottatt tilsynets konklusjoner, og påpeker at det er vanskelig å finne representative referanseindekser for denne typen fond, slik også tilsynet vedgår. Derfor har Storebrand brukt indeksene som har vært tilgjengelige, sier kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i en epost.

– Grunnen til at disse referanseindeksene er benyttet, er at det ikke er tilgjengelige representative indekser fra en uavhengig tredjepart som viser underliggende risiko i denne type fond. Dette har vi opplyst om i nøkkelinformasjonen for fondene, og i etterkant av henvendelsen fra Finanstilsynet har vi tydeliggjort forskjellene mot referanseindeks ytterligere. Vi har også besluttet å ikke vise historisk avkastning mot indeks for fondet Storebrand Kreditt før oktober 2020, da vi oppdaterte med en mer representativ indeks som da ble tilgjengelig, sier hun, og legger til:

– Vi vurderer nå nye referanseindekser, og de vil bli tatt i bruk dersom de viser seg å være mer representative.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.